flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Державна судова адміністрація України

  

Державна судова адміністрація України

01601,  м. Київ,  вул. Липська, 18/5 

 Код ЄДРПОУ 26255795

Витяг із Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року  № 1402-VIII

Глава 2. Державна судова адміністрація України

Стаття 151. Статус Державної судової адміністрації України

 1. Державна судова адміністрація України є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади у межах повноважень, установлених законом.
 2. Державна судова адміністрація України підзвітна Вищій раді правосуддя у межах, визначених законом.
 3. Державна судова адміністрація України має територіальні управління. Рішення про утворення територіальних управлінь та визначення їх кількості приймається Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя.
 4. Правовий статус посадових осіб Державної судової адміністрації України, її територіальних управлінь визначається Законом України"Про державну службу".
 5. Державна судова адміністрація України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс та рахунки в органах Державної казначейської служби України.
 6. Положення про Державну судову адміністрацію України та типове положення про її територіальне управління затверджуються Вищою радою правосуддя після консультацій з Радою суддів України.

Стаття 152. Повноваження Державної судової адміністрації України

 1. Державна судова адміністрація України:

1) представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік у межах повноважень, визначених цим Законом;

2) забезпечує належні умови діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених цим Законом;

3) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;

4) вивчає кадрові питання апарату судів, прогнозує потребу у спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;

5) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;

6) організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву; контролює стан діловодства в судах;

7) готує бюджетний запит;

8) організовує комп’ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи; забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;

9) забезпечує впровадження електронного суду; здійснює заходи щодо організації обміну електронними документами між судами та іншими державними органами і установами;

10) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб, забезпечує функціонування системи відеоконференц-зв’язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відеоконференції;

11) взаємодіє з відповідними органами та установами, в тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;

12) розробляє та затверджує за погодженням із Вищою радою правосуддя Типове положення про апарат суду;

13) організовує діяльність служби судових розпорядників;

14) контролює діяльність Cлужби судової охорони;

15) затверджує положення про бібліотеку суду;

16) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Державної судової адміністрації України;

17) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Стаття 153. Голова Державної судової адміністрації України

 1. Державну судову адміністрацію України очолює Голова Державної судової адміністрації України.
 2. Голова Державної судової адміністрації України призначається на посаду і звільняється з посади Вищою радою правосуддя.

Призначення Голови Державної судової адміністрації України здійснюється на конкурсній основі.

 1. Голова Державної судової адміністрації України не має права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської організації, що має на меті одержання прибутку.
 2. Голова Державної судової адміністрації України:

1) керує діяльністю Державної судової адміністрації України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

2) організовує роботу Державної судової адміністрації України;

3) вносить на розгляд Вищої ради правосуддя подання щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь;

4) утворює відповідні конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорії "Б" і "В" державної служби в судах, органах та установах системи правосуддя;

5) призначає на посади та звільняє з посад працівників Державної судової адміністрації України; призначає за погодженням голів відповідних судів керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду, їх заступників та звільняє їх з посад;

6) за поданням голови відповідного суду застосовує до керівників апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення;

7) за поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів апеляційного суду, вищого спеціалізованого суду, Верховного Суду, їх заступникам ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу;

8) затверджує положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України та положення про структурні підрозділи Державної судової адміністрації України;

9) встановлює посадові оклади працівників Державної судової адміністрації України, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;

10) звітує про діяльність Державної судової адміністрації України перед Вищою радою правосуддя, інформує про діяльність Державної судової адміністрації України з’їзд суддів України та Раду суддів України щодо питань організаційно-матеріального забезпечення діяльності судів відповідної судової спеціалізації;

11) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо фінансування судової влади;

12) затверджує структуру, штатний розпис Державної судової адміністрації України та її територіальних управлінь;

13) здійснює інші визначені законом повноваження.

 1. Голова Державної судової адміністрації України з питань, що належать до його повноважень, видає накази.
 2. Голова Державної судової адміністрації України має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя відповідно до законодавства про державну службу.

Призначення заступника Голови Державної судової адміністрації України здійснюється на конкурсній основі.

 1. Заступники Голови Державної судової адміністрації України виконують функції, визначені Головою Державної судової адміністрації України. Голова Державної судової адміністрації України розподіляє повноваження між заступниками Голови Державної судової адміністрації України.
 2. Голова Державної судової адміністрації України вносить на розгляд Вищої ради правосуддя подання щодо визначення граничної чисельності працівників Державної судової адміністрації України, у тому числі її територіальних управлінь.

Стаття 154. Територіальні органи Державної судової адміністрації України

 1. Територіальними органами Державної судової адміністрації України є територіальні управління Державної судової адміністрації України.
 2. Територіальне управління Державної судової адміністрації України очолює начальник, який призначається на конкурсній основі на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.
 3. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України має заступника, який призначається на конкурсній основі на посаду і звільняється з посади Головою Державної судової адміністрації України.
 4. Начальник територіального управління Державної судової адміністрації України призначає за погодженням голови місцевого суду на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади, застосовує за поданням голови місцевого суду до них заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону; присвоює керівнику апарату місцевого суду, його заступнику ранги державного службовця відповідно до законодавства про державну службу.
 5. Структура і штатний розпис територіального управління Державної судової адміністрації України затверджуються Головою Державної судової адміністрації України за поданням начальника територіального управління Державної судової адміністрації України.
 6. Територіальне управління Державної судової адміністрації України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної казначейської служби України.
 7. Територіальні управління Державної судової адміністрації України здійснюють свою діяльність відповідно до положення про них, що затверджується Головою Державної судової адміністрації України на підставі типового положення про територіальне управління Державної судової адміністрації України.

 

 

ВИЩА РАДА ПРАВОСУДДЯ

РІШЕННЯ

від 17 січня 2019 року N 141/0/15-19

Про затвердження Положення про Державну судову адміністрацію України

Із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Вищої ради правосуддя
від 23 квітня 2019 року N 1271/0/15-19,
від 11 лютого 2021 року N 341/0/15-21,
від 23 травня 2023 року N 519/0/15-23

Відповідно до частини шостої статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» Положення про Державну судову адміністрацію України затверджує Вища рада правосуддя після консультацій з Радою суддів України.

Згідно з пунктом 13 частини першої статті 3 Закону України «Про Вищу раду правосуддя» Вища рада правосуддя затверджує, зокрема, Положення про Державну судову адміністрацію України.

З метою дотримання вимог частини шостої статті 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначений проект надіслано до Ради суддів України.

Рішенням від 7 грудня 2018 року № 85 Рада суддів України затвердила консультативний висновок щодо проектів Положення про Державну судову адміністрацію України та Типового положення про територіальні управління Державної судової адміністрації України. Пропозиції, викладені у зазначеному консультативному висновку, частково враховано.

Заслухавши члена Вищої ради правосуддя Говоруху В.І., Вища рада правосуддя, керуючись статтею 151 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», статтями 3, 30 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», вирішила:

затвердити Положення про Державну судову адміністрацію України (додається).

 

Голова Вищої ради правосуддя                                                                   І.М. Бенедисюк

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Вищої ради правосуддя

17 січня 2019 року № 141/0/15-19

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну судову адміністрацію України

1. Державна судова адміністрація України (ДСА України) є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади в межах повноважень, установлених законом.
ДСА України підзвітна Вищій раді правосуддя у межах, визначених законом.
2. ДСА України здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади з метою створення належних умов функціонування судів і діяльності суддів.
Організаційне забезпечення становлять заходи матеріально-технічного, кадрового, інформаційного, організаційно-технічного характеру, ведення судової статистики, діловодства та архіву суду.
3. Територіальними органами ДСА України є територіальні управління Державної судової адміністрації України (далі - територіальні управління). Рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію територіальних управлінь, визначення їх кількості приймається ДСА України за погодженням з Вищою радою правосуддя.
4. ДСА України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Вищої ради правосуддя, з'їзду суддів України, а також цим Положенням.
5. Основними завданнями ДСА України є:
1) організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади в межах повноважень, установлених законом;
2) забезпечення належних умов діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених законом;
3) забезпечення виконання рішень про утворення чи припинення (ліквідацію) судів у межах повноважень, визначених законом.
6. ДСА України відповідно до визначених завдань:
1) представляє суди у відносинах із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою України під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік у межах повноважень, визначених законом;
2) здійснює функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів (крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів), Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони, ДСА України та її територіальних управлінь;
3) готує бюджетний запит;
4) подає на затвердження до Кабінету Міністрів України схему посадових окладів з визначенням коефіцієнтів для державних службовців судів, органів та установ системи правосуддя;
5) здійснює методичне керівництво дотримання вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складення фінансової та бюджетної звітності в судах (крім Верховного Суду та вищих спеціалізованих судів), територіальних управліннях, державних підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління ДСА України;
6) організовує внутрішній контроль та забезпечує його здійснення в ДСА України, її територіальних управліннях, державних підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління ДСА України;
7) організовує внутрішній аудит та забезпечує його здійснення в ДСА України, її територіальних управліннях, державних підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління ДСА України;
8) організовує роботу з ведення судової статистики, діловодства та архіву, контролює стан діловодства в судах;
9) здійснює інформаційні та методологічні заходи щодо побудови, впровадження та функціонування комплексної системи захисту інформації на об'єктах інформаційної діяльності;
10) організовує комп'ютеризацію судів для здійснення судочинства, діловодства, інформаційно-нормативного забезпечення судової діяльності та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (до її запровадження - автоматизованої системи документообігу в судах), забезпечує суди необхідними технічними засобами фіксування судового процесу в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України на фінансування відповідних судів;
11) затверджує Загальний класифікатор спеціалізацій суддів та категорій справ за погодженням з Радою суддів України;
12) забезпечує впровадження електронного суду, здійснює заходи щодо організації обміну електронними документами між судами та іншими державними органами і установами;
13) забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень та Реєстру електронних адрес органів державної влади, їх посадових та службових осіб;
14) розробляє та подає на затвердження Вищій раді правосуддя нормативи кадрового, фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення судів;
15) розробляє та подає на затвердження до Вищої ради правосуддя Положення про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему;
16) здійснює контроль за дотриманням встановленого порядку ведення особових справ суддів та працівників апаратів судів і територіальних управлінь, забезпечує облік кадрів, що передбачає збирання, оброблення, використання, зберігання, захист даних щодо суддів та працівників апаратів судів і територіальних управлінь, у тому числі персональних;
17) вивчає кадрові питання апарату судів, організовує та контролює кадрову роботу в територіальних управліннях, прогнозує потребу у спеціалістах, здійснює замовлення на підготовку відповідних спеціалістів;
18) забезпечує необхідні умови для підвищення кваліфікації працівників апарату судів, створює систему підвищення кваліфікації;
19) розробляє та затверджує за погодженням із Вищою радою правосуддя Типове положення про апарат суду;
20) розробляє та затверджує Типову структуру апаратів судів, типові посадові інструкції працівників апаратів судів;
21) визначає кількість суддів у суді за погодженням з Вищою радою правосуддя з урахуванням судового навантаження, в межах видатків, визначених у Державному бюджеті України на утримання судів та оплату праці суддів;
22) затверджує структуру і штатну чисельність апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів за погодженням із головою суду в межах видатків на утримання відповідного суду;
23) затверджує зразки бланків і печаток судів, а також забезпечує виготовлення посвідчень судді, голови суду та його заступника, судді у відставці, керівників апарату Верховного Суду та їх заступників, вищих спеціалізованих та апеляційних судів, працівників ДСА України, начальників територіальних управлінь ДСА України та їх заступників;
24) забезпечує в межах повноважень, визначених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції та контролю за їх здійсненням у ДСА України, територіальних управліннях, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери її управління;
25) затверджує положення про бібліотеку суду;
26) вивчає практику організації діяльності судів, розробляє і вносить у встановленому порядку пропозиції щодо її вдосконалення;
27) забезпечує належні умови діяльності судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України та органів суддівського самоврядування в межах повноважень, визначених законом;
28) здійснює в межах повноважень, визначених законом, організаційне забезпечення та контроль за діяльністю територіальних управлінь;
29) здійснює управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління ДСА України;
30) здійснює заходи щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення будівництва, ремонту будинків і приміщень судів та їх технічного оснащення, придбання автотранспортних та інших засобів;
31) забезпечує виконання рішень про утворення чи припинення (ліквідацію) судів;
32) може встановлювати скорочені строки для процедур припинення судів як юридичних осіб за умови виконання ДСА України цивільних зобов'язань ліквідованого суду на підставі вимог кредиторів, заявлених у визначений законом строк;
33) приймає рішення про призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника апарату новоутвореного суду;
34) приймає рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію територіальних управлінь, визначення їх кількості за погодженням з Вищою радою правосуддя;
35) реорганізовує та ліквідує підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління ДСА України, затверджує їх статути (положення), здійснює контроль за їх дотриманням;
36) забезпечує в межах повноважень, визначених законом, реалізацію державної політики у сфері охорони державної таємниці в ДСА України;
37) організовує діяльність служби судових розпорядників;
38) контролює діяльність Служби судової охорони;
39) здійснює організаційне забезпечення, координує та контролює роботу з питань мобілізаційної підготовки в ДСА України, а також у судах, територіальних управліннях, на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління ДСА України;
40) забезпечує ведення офіційного веб-порталу судової влади;
41) організовує та проводить конференції, семінари та інші заходи;
42) розглядає звернення громадян з питань, що належать до повноважень ДСА України, вживає заходів щодо усунення причин та умов, які породжують такі звернення;
43) взаємодіє з відповідними органами та установами, у тому числі інших держав, з метою вдосконалення організаційного забезпечення діяльності судів;
44) організовує та забезпечує функціонування систем відеоконференцзв'язку для участі осіб у засіданні суду в режимі відеоконференції;
45) виступає стягувачем за рішеннями про стягнення судового збору, про накладення штрафу (як засобу процесуального примусу);
46) бере участь у роботі з удосконалення нормативно-правових актів та/або у розробці проектів нормативно-правових актів у межах повноважень, визначених законом;
47) забезпечує доступ суддів до інформації з Єдиного державного демографічного реєстру в обсязі, необхідному для ідентифікації учасників судового процесу;
48) забезпечує інформаційну взаємодію між Єдиним державним реєстром судових рішень та Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
49) затверджує граничну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони;
50) погоджує рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію територіальних підрозділів Служби судової охорони;
51) погоджує структуру та штатну чисельність центрального органу управління та територіальних підрозділів Служби судової охорони;
52) проводить конкурсний добір на посади співробітників Служби судової охорони;
53) погоджує Положення про порядок проходження служби співробітниками Служби судової охорони;
54) затверджує за поданням Голови Служби судової охорони зразки однострою співробітників Служби судової охорони, правила його носіння та норми належності;
55) забезпечує в установленому порядку самопредставництво (представництво) ДСА України, територіальних управлінь ДСА України в судах та інших державних органах через осіб, уповноважених діяти від її імені, у тому числі через посадових осіб юридичної служби ДСА України або інших уповноважених осіб;
(пункт 6 доповнено новим підпунктом 55 згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 11.02.2021 р. N 341/0/15-21, у зв'язку з цим підпункт 55 вважати підпунктом 56)
56) здійснює інші повноваження, визначені законом.
7. ДСА України має право:
1) одержувати від судів, органів суддівського самоврядування, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Національної школи суддів України, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, а також громадян та їх об'єднань інформацію, документи, матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань і повноважень;
2) залучати вчених, експертів, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до її повноважень, визначених законом і цим Положенням, у тому числі шляхом створення робочих та експертних груп.
8. ДСА України очолює Голова, який призначається на посаду і звільняється з посади Вищою радою правосуддя. Призначення Голови ДСА України здійснюється на конкурсній основі.
Голова ДСА України не має права суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, крім викладацької, наукової і творчої діяльності в позаробочий час, входити до складу керівного органу чи наглядової ради господарської організації, що має на меті одержання прибутку. На Голову ДСА України поширюються також інші обмеження, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
Голова ДСА України має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Вищою радою правосуддя відповідно до законодавства про державну службу. Призначення заступників Голови ДСА України здійснюється на конкурсній основі. Голова ДСА України визначає кількість заступників Голови ДСА України, але не більше трьох.
На час відсутності Голови ДСА України або особи, яка виконує його обов'язки, обов'язки Голови ДСА України виконує один з його заступників відповідно до розподілу повноважень.
У разі тимчасової відсутності з поважних причин (відрядження, відпустка, тимчасова непрацездатність тощо) Голови ДСА України або особи, яка виконує його обов'язки, та одночасної тимчасової відсутності заступників Голови ДСА України виконання обов'язків Голови ДСА України тимчасово, на період такої відсутності, покладається рішенням Вищої ради правосуддя на підставі відповідного подання ДСА України (служби управління персоналом ДСА України) в порядку черговості на одного з керівників самостійних структурних підрозділів ДСА України, попередньо визначених наказом ДСА України.
Голова ДСА України є керівником державної служби в ДСА України.
(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 23.04.2019 р. N 1271/0/15-19, у редакції рішення Вищої ради правосуддя від 23.05.2023 р. N 519/0/15-23)
9. Голова ДСА України:
(абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з рішенням Вищої ради правосуддя від 23.05.2023 р. N 519/0/15-23)
1) керує діяльністю ДСА України, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;
2) організовує роботу ДСА України;
3) визначає функції заступників Голови ДСА України, розподіляє повноваження між заступниками Голови ДСА України;
(підпункт 3 пункту 9 у редакції рішень Вищої ради правосуддя від 23.04.2019 р. N 1271/0/15-19, від 23.05.2023 р. N 519/0/15-23)
4) вносить на розгляд Вищої ради правосуддя подання щодо визначення граничної чисельності працівників ДСА України, у тому числі її територіальних управлінь;
5) призначає на посади та звільняє з посад працівників ДСА України, призначає за погодженням з головами відповідних судів керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду, їх заступників та звільняє їх з посад, призначає за погодженням Голови Верховного Суду першого заступника керівника апарату Верховного Суду та звільняє його з посади;
6) за поданням голови відповідного суду застосовує до керівників апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення, за поданням Голови Верховного Суду застосовує до першого заступника керівника апарату Верховного Суду заохочення або накладає дисциплінарні стягнення;
7) за поданням голови відповідного суду присвоює керівникам апаратів апеляційних судів, вищих спеціалізованих судів, Верховного Суду, їх заступникам ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу, за поданням Голови Верховного Суду присвоює першому заступнику керівника апарату Верховного Суду ранги державного службовця згідно із законодавством про державну службу;
8) утворює відповідні конкурсні комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад категорій "Б" і "В" державної служби в судах, органах та установах системи правосуддя;
9) затверджує положення про територіальні управління ДСА України та положення про структурні підрозділи ДСА України;
10) встановлює посадові оклади працівникам ДСА України, присвоює їм ранги державного службовця, застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону;
11) звітує про діяльність ДСА України перед Вищою радою правосуддя, інформує про діяльність ДСА України з'їзд суддів України, зокрема щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення діяльності органів судової влади, та Раду суддів України щодо питань організації діяльності судів;
12) бере участь у підготовці пропозицій до проекту Державного бюджету України щодо фінансування судової влади;
13) затверджує структуру і штатний розпис ДСА України та її територіальних управлінь;
14) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є ДСА України;
15) приймає за погодженням з Вищою радою правосуддя рішення про перерозподіл бюджетних видатків між судами, крім Верховного Суду;
16) представляє в установленому порядку працівників ДСА України та її територіальних управлінь, працівників апаратів судів до відзначення державними нагородами;
17) затверджує за погодженням із Вищою радою правосуддя Положення про порядок створення та діяльності служби судових розпорядників;
18) затверджує за погодженням із Радою суддів України зразки однострою судових розпорядників;
19) призначає на посаду та звільняє з посади начальників територіальних управлінь ДСА України, їх заступників, застосовує до них заохочення й накладає дисциплінарні стягнення у порядку, визначеному законодавством про державну службу, в тому числі приймає рішення про переведення начальника територіального управління або його заступника на рівнозначну або нижчу посаду до іншого територіального управління у порядку, визначеному пунктом 1 частини першої статті 41 Закону України "Про державну службу";
20) призначає та звільняє керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління ДСА України;
21) призначає за результатами публічного конкурсу двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України із числа осіб, які не є суддями, та звільняє їх із цих посад з підстав та в порядку, визначеному законом;
22) погоджує тимчасову структуру та тимчасову штатну чисельність апарату новоутвореного суду за поданням тимчасово виконуючого обов'язки керівника апарату цього суду;
23) затверджує річний план роботи ДСА України, заходи щодо реалізації основних напрямів і пріоритетних цілей її діяльності відповідно до визначених завдань, у тому числі щодо організаційного та фінансового забезпечення діяльності органів та установ у системі правосуддя України;
24) здійснює інші передбачені законом повноваження.
10. Голова ДСА України та його заступники інформують з'їзд суддів / Раду суддів України щодо питань організаційно-матеріального забезпечення діяльності судів.
За результатами розгляду інформації з'їзд суддів / Рада суддів України може ініціювати перед Вищою радою правосуддя питання про дисциплінарну відповідальність Голови ДСА України чи його заступників. (пункт 10 у редакції рішень Вищої ради правосуддя від 23.04.2019 р. N 1271/0/15-19, від 23.05.2023 р. N 519/0/15-23)
11. Голова ДСА України з питань, що належать до його повноважень, видає накази, організовує та контролює їх виконання.
12. ДСА України є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, самостійний баланс і рахунки в органах Державної казначейської служби України.

          РІШЕННЯ Вищої ради правосуддя від 07.12.2023 Про затвердження Змін до Положення про Державну судову адміністрацію України

ПРАВИЛА внутрішнього службового розпорядку ДСА України, затверджені зборами державних службовців Державної судової адміністрації України (протокол №2 від 30.06.2016 року)

          ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ до Правил внутрішнього службового розпорядку Державної судової адміністрації України загальними зборами державних службовців ДСА України (затверджені загальними зборами державних службовців ДСА України, протокол від 15.06.2023 № 1)