flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Актуальні запитання та відповіді на них

Згідно із статтею 155 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" організаційне забезпечення роботи суду здійснює його апарат, який очолює керівник апарату. Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення суду, суддів та судового процесу, функціонування Єдиної судової інформаційної (автоматизованої) системи, інформує збори суддів про свою діяльність.

Також зазначаємо, що відповідно до частини п'ятої статті 155 згаданого Закону керівник апарату суду призначає на посаду та звільняє з посади працівників апарату суду, застосовує до них заохочення та накладає дисциплінарні стягнення.

Згідно з підпунктом 18 пункту 14 розділу III Типового положення про апарат суду, затвердженого наказом Державної судової адміністрації України від 08.02.2019 № 131, керівник апарату суду розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців та інших працівників апарату суду.

Щодо керівника апарату місцевого суду

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 24 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" голова місцевого суду контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства.

Разом з тим зазначаємо, що частиною четвертою статті 154 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" начальник територіального управління Державної судової адміністрації України призначає за погодженням голови місцевого суду на посаду керівника апарату місцевого суду, заступника керівника апарату місцевого суду та звільняє їх з посади, застосовує за поданням голови місцевого суду до них заохочення або накладає дисциплінарні стягнення відповідно до закону.

Щодо керівника апарату апеляційного суду

Пунктом 3 частини першої статті 29 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено, що голова апеляційного суду контролює ефективність діяльності апарату суду, погоджує призначення на посади керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду, вносить подання про застосування до керівника апарату суду, його заступника заохочення або накладення дисциплінарного стягнення відповідно до законодавства.

Згідно із частиною шостою статті 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" Голова Державної судової адміністрації України за поданням голови відповідного суду застосовує до керівників апаратів апеляційного суду, їх заступників заохочення або накладає дисциплінарні стягнення.

Розділом VІ Закону України "Про судоустрій і статус суддів" визначено підстави, порядок застосування до суддів дисциплінарної відповідальності та орган, що здійснює дисциплінарне провадження щодо суддів, яким є Вища рада правосуддя.

Дисциплінарна скарга на суддю подається в порядку та за формою, встановленими частинами першою - третьою статті 107 цього Закону.

Відповідно до частини четвертої статті 163 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» на співробітників Служби судової охорони поширюється дія Дисциплінарного статуту Національної поліції України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Порядок проведення службового розслідування стосовно співробітників Служби судової охорони та утворення дисциплінарних комісій, їх повноваження встановлюються Головою Служби судової охорони. Відповідно до підпункту 13 пункту 19 Положення про Службу судової охорони, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 04.04.2019 № 1051/0/15-19, Голова Служби судової охорони вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітників та інших працівників Служби.

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів ДСА України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - Реєстр).

Порядок ведення Єдиного державного реєстру судових рішень затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18 (далі - Порядок).

Відповідно до пункту 1 розділу ІІІ Порядку електронний примірник судового рішення або окремої думки судді оприлюднюється шляхом надсилання до Реєстру у день його виготовлення засобами автоматизованої системи документообігу суду.

Згідно з пунктом 1 розділу X Порядку обов'язок щодо своєчасного надсилання електронних примірників судового рішення та окремої думки судді для їх внесення до Реєстру шляхом формування та підписання відповідного електронного примірника в автоматизованій системі документообігу суду покладається на суддю (суддю-доповідача), який ухвалив таке рішення.

Згідно з підпунктом 2.8.5 пункту 2.8 Положення про автоматизовану системи документообігу суду, затвердженого рішенням Ради суддів України від 26 листопада 2010 року № 30 (зі змінами), на веб-порталі Судової влади України щоденно оприлюднюється інформація, у тому числі, щодо стадій розгляду судових справ (назва суду; єдиний унікальний номер судової справи; номер провадження; дата реєстрації; склад суду; сторони у судовій справі; суть судової справи; стадія розгляду судової справи; звіт про автоматизований розподіл судової справи).

Списки формуються автоматично на підставі внесеної до автоматизованої системи інформації.

Відповідальність за достовірність та актуальність внесеної вищевказаної інформації несе відповідальний працівник апарату суду, що за своїми функціональними обов'язками зобов'язаний своєчасно вносити таку інформацію до автоматизованої системи документообігу суду.

Згідно з частиною першою статті 3 Закону України "Про доступ до судових рішень" для доступу до судових рішень судів ДСА України забезпечує ведення Реєстру. Порядок ведення Реєстру затверджено рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 № 1200/0/15-18 (далі - Порядок).

Порядком визначено, що адміністратор Реєстру - Державне підприємство "Інформаційні судові системи", віднесене до сфери управління Державної судової адміністрації України (далі - адміністратор).

Адміністратор вживає заходів, пов'язаних із технічним та організаційно-технологічним забезпеченням функціонування Реєстру, у тому числі таких: створення, вдосконалення та супроводження державної інформаційної системи Реєстру; адміністрування Реєстру; надання доступу до Реєстру; забезпечення зберігання та захисту даних, що містяться в Реєстрі, у тому числі шляхом визначення моделі захисту від загроз витоку інформації та засобів обробки електронних документів у Реєстрі та надання до них безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі "Судова влада України"; виконання інших функцій, передбачених Порядком.

Відповідно до розділу V пункту 1 Порядку зареєстровані електронні примірники судових рішень та окремих думок суддів протягом трьох робочих днів із дня їх реєстрації в Реєстрі обробляються та знеособлюються в автоматичному режимі в порядку черговості їх надходження.

Наказом ДСА України від 28.02.2020 № 98 "Про внесення змін до наказу ДСА України від 07.11.2019 № 1096 "Про забезпечення створення і функціонування Єдиноі? судовоі? інформаціи?но-телекомунікаціи?ноі? системи" адміністратором відкритого середовища Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, до повноважень якого відноситься функціонування підсистеми "Електронний суд", визначено Державне підприємство "Центр судових сервісів"

e-mail: inbox@ccs.court.gov.ua,

тел.: (044) 390-47-55

Гаряча лінія технічної підтримки: (044) 492-70-10

 1. Для повернення помилково зарахованих до бюджету коштів платнику необхідно скласти та подати заяву до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, з платежу, який підлягає поверненню (крім повернення судового збору, за виключенням помилково зарахованого), в якій обов'язково зазначається інформація в такій послідовності:

  - найменування платника (суб'єкта господарювання) (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті);

  - код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті), реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку у паспорті);

  - місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті) та номер контактного телефону (для фізичної особи за її згодою);

  - причина повернення коштів з бюджету;

  - найменування та місцезнаходження банку, в якому відкрито рахунок отримувача коштів, та реквізити такого рахунка (латиницею у разі повернення коштів в іноземній валюті),

  - номер карткового рахунка отримувача коштів (за наявності).

  Разом із заявою про повернення коштів з бюджету платником подається до органу, що контролює справляння надходжень бюджету, оригінал або копія документа на переказ, або паперова копія електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

  У заяві платник може визначити довірену особу для отримання коштів, що мають бути повернені йому з бюджету. У такому разі до заяви про повернення коштів з бюджету додаються довіреність на отримання коштів довіреною особою, засвідчена згідно з вимогами Цивільного кодексу України, та копія паспорта довіреної особи.

 2. У разі повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів орган, що контролює справляння надходжень бюджету, засобами системи Казначейства формує подання в електронній формі згідно з додатком 1 до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03.09.2013 № 787, та подає його до відповідного головного управління Казначейства за місцем зарахування платежу до бюджету, Казначейства.

  З 01.01.2022 до 31.03.2022 для повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів із використанням системи дистанційного обслуговування "Клієнт казначейства – Казначейство", застосовується перехідний період, з можливістю формування органом, що контролює справляння надходжень бюджету, подання на повернення відповідних коштів у паперовому вигляді, за формою, встановленою наказом Міністерства фінансів України від 08.12.2021 № 647, та надання його за місцем зарахування платежу до бюджету до Державної казначейської служби України або відповідного головного управління Державної казначейської служби України.

  Довідково!

  Суди та ДСА України є органами, що контролюють справляння надходжень бюджету за кодами бюджетної класифікації:

  1) 21081100 (штраф, як засіб процесуального примусу)

  2) 22030106 (стягнення судового збору в дохід держави)

  3) 22030101 (судовий збір)

  4) 22030200 (надходження від звернення застави в дохід держави)

Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках передбачених законом ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Підстави та порядок надання консультацій і роз'яснень з правових питань встановлені Законом України "Про безоплатну правову допомогу". Статтею 9 цього Закону визначені суб'єкти надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги, до яких ДСА України не відноситься.

Для отримання інформації про безкоштовну правову допомогу Ви можете звернутись за номером телефону 0-800-21-31-03 або ознайомитися з інформацією за посиланнями: http://legalaid.gov.ua/ua/.

Крім того зазначаємо, що для надання правничої професійної допомоги в Україні діє інститут адвокатури.