flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 18.03.2011 № 65 "Про затвердження Положення про бібліотеку суду"

                                                               ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

                                                                                                      НАКАЗ

                                            18 березня  2011 р.                         м. Київ                                  № 65


Про затвердження Положення про бібліотеку суду


 
Відповідно до пункту тринадцятого частини першої статті 146, частини 5 статті 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів",
НАКАЗУЮ:
1.    Затвердити Положення про бібліотеку суду.
2.    Відділу інформаційних технологій та забезпечення ведення реєстру судових рішень розмістити текст Положення про бібліотеку суду на офіційному веб-порталі «Судова влада України».
3.    Управлінню організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України надіслати Положення про бібліотеку суду до Верховного Суду України, вищих спеціалізованих і апеляційних судів та довести до відома начальників територіальних управлінь Державної судової адміністрації України.
4.    Начальникам територіальних управлінь Державної судової адміністрації України надіслати Положення про бібліотеку суду до місцевих судів.
5.    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.


   Голова                                                                                                                                   Р.Кирилюк

   

                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                        Наказ Державної судової
                                                                                                                                        адміністрації України
                                                                                                                                         від «18» березня 2011 р. № 65

                                                                                                    ПОЛОЖЕННЯ
                                                                                               про бібліотеку суду

1. Загальні положення
1.1. Бібліотека суду (далі – бібліотека) є структурним підрозділом апарату суду.
1.2. Головним завданням бібліотеки є забезпечення інформаційно-аналітичних, науково-дослідних, освітніх потреб суддів та працівників апарату суду з метою підвищення якості судочинства.
1.3. Діяльність бібліотеки здійснюється відповідно до Конституції України, законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", інших нормативно-правових актів України, наказів і розпоряджень голови суду, керівника апарату суду та цього Положення.
1.4. Бібліотека розробляє, відповідно до Типових правил користування бібліотеками в Україні, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 5 травня 1999 року № 275, правила користування бібліотекою, які затверджуються керівником апарату суду.
1.5. Режим роботи бібліотеки визначається відповідно до внутрішнього трудового розпорядку суду.
1.6. Порядок створення документів бібліотеки здійснюється за загальними правилами діловодства суду.

2. Основні завдання бібліотеки
2.1. Бібліотека діє для забезпечення суду нормативно-правовими актами, спеціальною науковою літературою, матеріалами судової практики. З цією метою на бібліотеку покладаються такі основні завдання:
-    формування бібліотечних фондів відповідно до профілю роботи суду, складу користувачів бібліотеки;
-    інформаційно-аналітичне забезпечення суддів та працівників апарату суду;
-    забезпечення правовою інформацією суддів та працівників апарату суду;

-    організація та ведення кодифікаційно-довідкової роботи та довідково-бібліографічного апарату з використанням традиційних та новітніх носіїв інформації;
-    систематизація та аналіз матеріалів, які містять правову інформацію;
-    розширення номенклатури бібліотечних послуг, підвищення їх якості за допомогою використання інформаційної техніки і технологій, комп'ютеризації інформаційно-бібліотечних процесів;
-    виховання інформаційної культури, формування вмінь та навичок користувача бібліотеки.

3. Функції бібліотеки

3.1. Для виконання основних завдань, визначених цим Положенням, бібліотека:
-    здійснює обробку, централізовану каталогізацію, облік, зберігання та використання бібліотечних фондів відповідно до правил, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері культури, та встановлених стандартів, технічних умов, інших нормативних документів;
-    організовує обслуговування читачів, зокрема, створює умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надає допомогу в доборі потрібних документів;
-    здійснює замовлення щодо комплектування бібліотечних фондів;
-    дбає про культуру обслуговування користувачів;
-    систематично здійснює контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
-    виконує інші функції, що випливають із її основних завдань.

4. Управління, фінансування та штат бібліотеки

4.1. Голова суду створює належні умови для здійснення бібліотекою інформаційно-аналітичного забезпечення суддів.
4.2. Контроль за діяльністю бібліотеки здійснює керівник апарату суду.
4.3. Працівники бібліотеки повинні мати вищу освіту. Їх посадові обов'язки визначаються посадовими інструкціями.
4.4. Фінансування бібліотеки здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

5. Права, обов'язки, відповідальність
працівників та користувачів бібліотеки

5.1. Працівники бібліотеки мають право на:
-    вільний доступ до інформації, пов’язаної з виконанням  завдань, визначених цим Положенням;
-    підвищення кваліфікації, створення необхідних умов для їх роботи та самоосвіти, участь у роботі наукових конференцій, нарад із питань бібліотечної діяльності;
-    представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, передбачених для працівників суду.
5.2. Працівники бібліотеки зобов’язані:
-    обслуговувати користувачів бібліотеки згідно із правилами користування бібліотекою;
-    звітувати про свою діяльність перед керівником апарату та головою суду;
-    дотримуватися відповідних норм та правил, встановлених у галузі  бібліотечної справи.
5.3. Працівники бібліотеки згідно із законодавством відповідальні за:
-    виконання трудових обов'язків та дотримання внутрішнього трудового розпорядку;
-    збереження бібліотечного фонду;
-    використання відомостей приватного характеру про користувачів бібліотеки та їх інтереси.
5.4. Користувачі бібліотеки мають право:
-    користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
-    отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
-    отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки;
-    виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.
5.5. Обов’язки користувачів бібліотеки:
-    дотримуватися правил користування бібліотекою;
-    дбайливо ставитися до бібліотечних фондів.
5.6. За порушення правил користування бібліотекою, несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.