flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» (затверджена Наказом ДСА від 17.06.2010 №82)

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової адміністрації України
17.06.2010 № 82


 

 

 

 

 

 

 

 

Інструкція
щодо заповнення форми звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами

кримінальних справ»

 

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція регламентує методику заповнення форми звітності № 1-ОП «Звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ» (далі - звіт).

2. У суді за дотримання вимог цієї Інструкції відповідає працівник апарату суду (консультант, помічник голови суду, помічник судді, спеціаліст із судової статистики), на якого головою суду покладено обов'язки щодо складання звіту, а відповідає за організацію роботи з ведення судової статистики та здійснює контроль за цією ділянкою роботи голова суду.

3. Звіт складається з трьох розділів і містить дані про кількість кримінальних справ, що перебували у судах на розгляді та не були розглянуті на кінець звітного періоду, терміни, протягом яких справи не розглядають, причини та строки відкладення їх розгляду, а також ужиті судами заходи для своєчасного розгляду справ.

4. Звіт складається за відповідні звітні періоди: квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

5. Первинні звіти складають апеляційний суд Автономної Республіки Крим, апеляційні суди областей, міст Києва та Севастополя, Військовий апеляційний суд Центрального регіону і Військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил (далі - апеляційні загальні суди) та районні, районні у містах, міські, міськрайонні суди, військові суди гарнізонів (далі - місцеві загальні суди) на підставі документів первинного обліку кримінальних справ.

6. Територіальними управліннями державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - територіальні управління) складаються зведені звіти на підставі первинних звітів місцевих загальних (крім військових) судів.

Військовим апеляційним судом Центрального регіону і Військовим апеляційним судом Військово-Морських Сил складаються зведені звіти на підставі звітів військових судів гарнізонів.

7. Державною судовою адміністрацією України (ДСА) складається зведений звіт про оперативність розгляду місцевими та апеляційними загальними судами кримінальних справ (у цілому по Україні), а також окремі зведені звіти про оперативність розгляду кримінальних справ місцевими загальними судами (на підставі отриманих зведених звітів територіальних управлінь і зведених звітів військових судів гарнізонів) і апеляційними загальними судами (на підставі звітів апеляційних загальних судів).

8. Звіт подається в електронному та паперовому варіантах із супровідним листом до встановленого терміну. Звіти на паперових носіях є роздрукованою електронною версією звіту і мають бути формату А 4. Звіти на паперових носіях надсилаються простою поштою, а електронна версія звіту надається засобами, визначеними ДСА.

9. Звіт складається у двох примірниках. Перший примірник звіту залишається в суді або територіальному управлінні, де зберігається в спеціальній справі за номенклатурою справ суду, другий - надсилається адресатам, указаним на титульному аркуші звіту.

10. Організації - складачі інформації, у звітних даних яких виявлені приписки та інші перекручення, уносять виправлення у звіти незалежно від того, хто встановив наявність приписок та інших перекручень у звітах, і надсилають виправлені звіти в електронному і паперовому варіантах адресатам, яким подаються звіти, не пізніше наступного дня з моменту виявлення перекручення, іншим адресатам - у паперовому варіанті не пізніше трьох днів. При цьому слід зробити в супровідному листі до звітів відповідну примітку щодо зміни даних та її причини.

11. За достовірність і своєчасне подання звіту відповідають голови місцевих та апеляційних загальних судів, начальники територіальних управлінь, керівник структурного підрозділу ДСА, який здійснює зведення звітів, а також безпосередні виконавці звіту. Указані особи підписують звіт.

 

 

ІІ. Порядок заповнення звіту

1. Загальні положення

1.1. При заповненні розділів 1 і 2 звіту кожна кримінальна справа відображається лише один раз, а в розділі 3 справа відображається відповідно до кількості вжитих заходів.

1.2. Тривалість перебування в провадженні суду справ обліковується з дня надходження справи до суду до дня постановлення судового рішення.

1.3. Справи, що повернуті прокуророві в порядку частини четвертої статті 232 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України), у звіті не відображаються. Якщо у звітному періоді справа повертається прокуророві в порядку частини четвертої статті 232 КПК України, а в попередньому звітному періоді вона знаходилась в залишку, то ця справа в звітному періоді не обліковується і до звіту надається пояснювальна записка у зв'язку зі зміною показника залишків нерозглянутих справ.

1.4. Основний принцип заповнення графоклітинок звіту полягає в тому, що в кожній графі відповідного рядка обов'язково проставляється цифрове значення. У разі відсутності ознак, указаних у рядку звіту, ставиться "0".

 

2. Порядок заповнення розділу 1

«Строки розгляду кримінальних справ»

2.1. У графі 1 у рядках 1 - 13, 15 містяться дані про кількість справ, що перебували в суді на розгляді. Кількість осіб, які тримаються під вартою у зв'язку з тим, що справи не розглядалися судом, зазначається в рядку 14 цієї графи.

2.2. У графі 2 виділяються з графи 1 дані про кількість справ, що станом на кінець звітного періоду не розглянуті та не зупинені чи не відкладені, тобто ті справи, за якими судом не проводилися процесуальні дії (розгляд справи не зупинявся у випадках, передбачених законом, та не відкладався).

2.3. Загальна кількість кримінальних справ, що перебували на розгляді суду в поточному звітному періоді, відображається наростаючим підсумком у рядку 1.

2.4. У рядку 2 зазначається наростаючим підсумком кількість кримінальних справ, провадження в яких закінчено, тобто розглянутих з постановленням вироку; із застосуванням заходів медичного характеру; провадження в яких закрито; повернених на додаткове (досудове) розслідування чи в порядку статті 2491 КПК України, та справ, переданих за підсудністю.

2.5. Відповідно в рядку 3 або 4 наростаючим підсумком указується кількість кримінальних справ, що були призначені до розгляду з порушенням строків, передбачених статтею 241 КПК України (не були призначені до досудового розгляду не пізніше десяти діб, а в разі складності справи - не пізніше тридцяти діб з дня їх надходження до суду) та статтею 256 КПК України (не були призначені до розгляду в суді не пізніше десяти діб, а в разі складності справ - не пізніше двадцяти діб з дня досудового розгляду).

2.6. Кількість кримінальних справ, що залишилися нерозглянутими на кінець звітного періоду, обліковується в рядку 5, а справи, провадження в яких зупинено (частини перша, друга статті 249, стаття 280 КПК України), - ще й у рядку 6.

2.7. У рядку 7 відображається залишок нерозглянутих кримінальних справ на кінець звітного періоду без урахування справ, провадження в яких зупинено. З них справи, які взагалі не були призначені до попереднього розгляду понад тридцять діб з дня надходження до суду, обліковуються ще й у рядку 8, а справи, які були призначені до судового розгляду, але не розглядаються понад двадцять діб, - у рядку 9.

2.8. У рядках 10 - 12 зазначається кількість справ (без урахування справ, провадження в яких зупинено), які залишилися нерозглянутими у відповідні строки.

2.9. У рядку 15 відображається наростаючим підсумком кількість кримінальних справ, розгляд яких відкладався у звітному періоді, навіть якщо на час складання звіту вони вже були розглянуті.

 

3. Порядок заповнення розділу 2

«Причини та факти відкладення розгляду справ»

3.1. У графі 1 у рядках 2-14 наростаючим підсумком відображається кількість причин відкладення розгляду кримінальних справ. Наприклад, справа була відкладена у зв'язку з неявкою: підсудного, прокурора, свідка, тоді у графі 1 розділу 2 «Причини та факти відкладення розгляду справ» будуть заповнюватися рядки 3, 5 та 7.

3.2. Під час формування показників у графі 2 щодо обліку фактів у рядках 2 – 14 обліковується одна з перелічених причин, яка зумовила затримку в розгляді справи. Цей факт відображається у відповідному рядку за тією ознакою, що вказана в переліку причин першою. Наприклад, якщо розгляд справи був відкладений у зв'язку з недоставлянням до суду підсудного, який тримається під вартою, і неявкою свідка, то факт відкладення відображатиметься в рядку 2 цього розділу (нездійснення доставки до суду підсудного, який тримається під вартою).

Факт відкладення розгляду справ у зв'язку із зміною прокурором обвинувачення повинен відображатись лише в рядку 10 незалежно від інших причин відкладення розгляду справ.

У разі якщо під час розгляду справи було дано судове доручення про виконання певних слідчих дій, то цей факт незалежно від інших причин відкладення (окрім зміни прокурором обвинувачення) слід відображати в графі 2 у рядку 11 наростаючим підсумком, а дані щодо невиконання судових доручень у визначений судом строк - у рядку 12 цього розділу.

3.3. У графі 3 у рядках 2 - 14 відображаються справи, розгляд яких було відкладено протягом поточного року і які станом на кінець звітного періоду з різних причин не були розглянуті.

При заповненні графи 3 рядків 2 - 14 слід дотримуватись правил, зазначених у підпункті 3.2 цієї Інструкції.

 

4. Порядок заповнення розділу 3

«Інформація про вжиття судами заходів для

своєчасного розгляду справ»

4.1. У рядках 1 - 9 наростаючим підсумком зазначається кількість справ відповідно до конкретного заходу, ужитого судом для оперативного розгляду справи. У разі якщо по одній справі вжито декілька заходів для своєчасного розгляду справи, то справа обліковується декілька разів відповідно до кількості заходів (скільки заходів, стільки разів обліковується справа).

4.2. Кількість справ, у яких не було виконано привід учасників процесу, відображається у звіті один раз, якщо навіть судове рішення щодо них було прийнято в попередньому звітному періоді.

 

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів Державної судової адміністрації України 

 
 
 

                                   О.М. Коцюба