flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

КОНЦЕПЦІЯ Державної цільової програми забезпечення судів належними приміщеннями на період до 2016 року

ПРОЕКТ

 

 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ

Державної цільової програми забезпечення судів належними

приміщеннями на період до 2016 року

 

 

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

 

Одним із пріоритетих напрямів державної політики є реформування судової системи. Стан забезпечення судів приміщеннями, які б відповідали вимогам щодо здійснення правосуддя є однією із передумов реформування, проте незадовільний стан будівель унеможливлює успішне проведення судової реформи.

На сьогодні в Україні здійснюють правосуддя 780 судів загальної юрисдикції. Результати проведеного Державною судовою адміністрацією моніторингу приміщень судів свідчать, що станом на 1 червня 2010 р. лише 105 судів (13,5 %) розташовано в приміщеннях, які відповідають вимогам щодо здійснення судочинства. Решта судів розміщується в приміщеннях у яких немає достатньої кількості залів судових засідань, нарадчих кімнат, приміщень для конвою та підсудних, суддів і працівників апарату судів, кімнат для прокурорів та адвокатів, свідків тощо. Через відсутність передбачених процесуальним законодавством приміщень неможливо належним чином розглядати судові справи, через перевищення строків розгляду справ, і таким чином до порушення прав і законних інтересів громадян.

Більша частина приміщень судів, які побудовані в середині минулого і навіть наприкінці позаминулого століття, морально, технічно та фізично застаріла. Інженерно-технічне обладнання, дахи, покрівлі, інженерні мережі більшості приміщень судів знаходяться в незадовільному або аварійному стані, 66 відсотків приміщень судів не обладнано пожежною сигналізацією.

Відсутність ізольованого шляху доставки підсудних до залів судових засідань, внутрішнього телефонно-сигналізаційного зв’язку, грат на вікнах та металевих огорож у залах судових засідань створює високий рівень загрози небезпеки для життя суддів та учасників судового процесу.

У зв’язку з недостатнім рівнем фінансування у попередні роки та відсутністю фінансування у 2009 році призупинено роботи на більшості об’єктів, що призводить до руйнування споруджених конструкцій та проблем схоронності будівельних матеріалів.

Новоутворені адміністративні суди лише умовно забезпечені службовими приміщеннями, оскільки надані приміщення непристосовані до потреб судової системи через відсутність фінансових ресурсів, необхідних для проведення робіт із переобладнання цих приміщень під потреби судів.

Незважаючи на ряд рішень, прийнятих Президентом України,  Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України, для виправлення становища, питання щодо забезпечення відповідними приміщеннями для більшості судів залишаються невирішеними. Разом із тим щорічні видатки державного бюджету на капітальний ремонт (реконструкцію) приміщень судів не перевищують 10 % від суми, необхідної для задоволення наявної потреби.

Це призвело до таких наслідків:

– нераціонального розподілу часових ресурсів суддів та співробітників суду судової системи, залучених до дотримання судових процедур;

– збільшення терміну розгляду судових справ;

– збільшення робочого навантаження на судову систему;

– відтоку коштів державного бюджетів на користь приватних власників приміщень, які перебувають в оренді судів;

– недотримання вимог законодавства щодо судочинства.

Розроблення і виконання Державної цільової програми забезпечення судів належними приміщеннями на період до 2016 року (далі – Програма), дасть змогу створити належні умови для функціонування судів і діяльності суддів у частині забезпечення їх відповідними приміщеннями.

 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом

      

Ускладнення суспільно-економічних відносин, що відбулося впродовж останніх років, докорінні зміни правового поля в Україні не тільки спричинили стрімке зростання кількості справ (заяв, скарг, подань), які надходять на розгляд судів, а й істотно ускладнили судові процедури.   Зважаючи на значне перевантаження судів, було збільшено чисельність суддів та апарату судів.

Окрім цього, з 2004 року створено адміністративні суди, які взагалі не мали службових приміщень. На сьогодні питання щодо налагодження їх роботи відповідно до чинного законодавства не вирішено через відсутність відповідного фінансування, а відтак неможливо створити належні умови для їх функціонування.

Чисельність працівників судової системи зросла порівняно з 2000 роком більше ніж у два рази, але через відсутність необхідних за площею приміщень у переважної більшості судів немає можливості належним чином розмістити додаткову кількість працівників. Як наслідок, переважна більшість судів змушена працювати в умовах, які не відповідають вимогам щодо здійснення судочинства.

Необхідно також врахувати обставини довготривалої дії, які також призвели до кризового стану задоволення потреб судової системи, зокрема:

– незадовільна матеріально-технічна база, яка перебуває у володінні та розпорядженні судової системи з радянських часів;

– практично повна неможливість пристосування частини наявних приміщень судів до вимог судочинства у зв’язку з їх розміром, технічним станом, тощо;

– недостатнє виділення у державному бюджеті капітальних видатків для потреб судової системи протягом багатьох років.

Складність завдань та специфіка функцій, покладених на суди, зумовлюють необхідність запровадження комплексного підходу до розв’язання проблемних питань, які впливають на проведення судово-правової реформи в Україні. Прийняття Програми дозволить системно підійти до вирішення в цілому проблеми із забезпечення судів належними приміщеннями, дасть змогу здійснювати з боку держави контроль за обсягами і ефективністю використання державних асигнувань, що виділятимуться для розв’язання поставленої проблеми.

 

Мета Програми

 

Основною метою Програми є забезпечення становлення незалежної судової влади, реалізація державної політики, пов’язаної із створенням належних умов для ефективної діяльності судів, спрямованої на забезпечення захисту конституційних прав і свобод людини, у частині забезпечення судів приміщеннями, що повністю відповідають вимогам щодо здійснення судочинства.

 

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

 

Можливі три варіанти розв’язання проблеми:

 

перший полягає у збереженні поточного стану речей, що дозволить на початковому етапі зберегти видатки державного та місцевого бюджету на відповідну категорію витрат, однак у подальшому посилить кризовий стан судової системи та унеможливить проведення її реформування. Окрім цього,  необхідно врахувати, що відсутність своєчасного проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту, відкладення термінів їх проведення на пізніший час призводить до погіршення технічного стану будівель, суттєвого збільшення витрат у майбутньому, а подекуди взагалі унеможливлення оновлення приміщень.

Другий варіант – спорудження нових будівель для судів у відповідності до вимог щодо здійснення судочинства та будівель судів. Це дозволить повністю усунути причини, що призводять до виникнення проблемної ситуації, однак вимагатиме суттєвих фінансових ресурсів для досягнення мети Програми.

Третій варіант - поєднання нового будівництва, де це економічно доцільно, з максимальним використанням існуючих будівель судів, за наявності технічної можливості їх реконструкції та добудови. Зазначений сценарій є оптимальним, оскільки дозволить забезпечити досягнення балансу між існуючими потребами судової системи та можливостями державного бюджету у перехідний період.

 

Шляхи і способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми

 

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

– проведення капітального ремонту приміщень, які мають достатню площу, але потребують проведення робіт з переобладнання під потреби судів;

– проведення робіт з реконструкції з метою збільшення площ будівель судів відповідно до вимог судочинства за наявності технічної можливості добудови або надбудови;

– спорудження нових будівель, які б повністю відповідали вимогам щодо здійснення судочинства.

 

Строк виконання Програми – 2011-2015 роки.

 

На першому етапі (2011-2012 роки) передбачається:

проведення першочергових робіт із пристосування наданих адміністративним судам приміщень під їх потреби;

приведення за наявності технічної можливості аварійних приміщень у відповідність з вимогами безпеки для життя людей;

завершити будівництво (реконструкцію), капітальний ремонт будівель, в яких роботи розпочаті у попередні роки.

На другому етапі (2013-2015 роки) передбачається:

провести капітальний ремонт приміщень, які передано для розміщення судів місцевою владою та іншими державними органами;

виконати реконструкцію з добудовою приміщень, що потребують збільшення площ;

здійснити нове будівництво.

 

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності

 

Очікуваними результатами виконання програми Програми є:

 

– забезпечення судів загальної юрисдикції належними приміщеннями, які повністю будуть відповідать вимогам щодо здійснення правосуддя;

– ефективне використання тепло-, енергоресурсів;

– скорочення витрат на комунальні послуги;

– виключення витрат на оплату оренди приміщень приватної форми власності;

– ефективний розподіл часових ресурсів працівників судів;

– скорочення терміну розгляду справ судами;

– зменшення навантаження на судову систему та підвищення її якості;

– посилення незалежності судової гілки влади у звязку із дотриманням вимог чинного законодавства щодо належного розгляду судових справ.

 

Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься відповідно до статті 130 Конституції України за рахунок коштів Державного бюджету України.

 

Орієнтовний обсяг коштів державного бюджету, необхідних для виконання Програми, становить 6008,2 млн. гривень.