flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 4 серпня 2006 року N 79

Про затвердження Положення про формування кадрового резерву на посади суддів місцевих та апеляційних судів

Наказ Державної судової адміністрації України
від 4 серпня 2006 року N 79

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2006 р. за N 991/12865

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182, Державної програми організаційного забезпечення діяльності судів на 2003 - 2005 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року N 907, з урахуванням рішення Ради суддів України від 7 липня 2006 року N 82 та з метою формування висококваліфікованого та якісного кадрового резерву на посади суддів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про формування кадрового резерву на посади суддів місцевих та апеляційних судів, що додається.

2. Управлінню кадрового забезпечення апеляційних і місцевих судів та державної судової адміністрації (Гайдученко В. Д.) довести наказ до відома голів кваліфікаційних комісій суддів, голів апеляційних та місцевих судів загальної юрисдикції, начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

О. Булка


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 4 серпня 2006 р. N 79

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2006 р. за N 991/12865 


 

Положення
про формування кадрового резерву на посади суддів місцевих та апеляційних судів

 

1. Загальні положення

1.1. Кадровий резерв на посади суддів загальних і спеціалізованих місцевих та загальних і спеціалізованих апеляційних судів (далі - кадровий резерв) створюється для заміщення посад суддів місцевих та апеляційних судів.

1.2. Формування кадрового резерву повинно забезпечити усунення недоліків при доборі кандидатів на посади суддів місцевих загальних, місцевих спеціалізованих, апеляційних загальних та апеляційних спеціалізованих судів, яке буде сприяти підвищенню ефективності роботи суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професійній основі.

1.3. Кадровий резерв формується за заявами кандидатів:

1.3.1 на посади суддів місцевих загальних і місцевих спеціалізованих судів з:

осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит і отримали висновок кваліфікаційної комісії суддів про складення іспиту і підготовленість до судової роботи, але не рекомендовані кандидатами у професійні судді за браком вакантних посад;

осіб, які успішно склали кваліфікаційний іспит і отримали висновок кваліфікаційної комісії суддів про складення іспиту і підготовленість до судової роботи, рекомендовані кандидатами у професійні судді, але не рекомендовані Вищою радою юстиції з причин, якщо за кандидата проголосувало менше половини від конституційного складу Вищої ради юстиції (після отримання рішення Вищої ради юстиції);

осіб, які раніше обіймали посаду судді, з часу звільнення яких з посади судді минуло менше встановленого законом строку, необхідного для складання кваліфікаційного іспиту;

суддів, які працюють на посаді судді та бажають перевестися на роботу до іншого суду;

1.3.2 на посади суддів апеляційних загальних та апеляційних спеціалізованих суддів з:

суддів місцевих судів, які досягли 30 років, мають вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше ніж п'ять років, у тому числі не менше ніж три роки на посаді судді;

суддів місцевих судів, які досягли 30 років, мають стаж роботи на посаді судді місцевого суду не менше ніж три роки та мають фахову підготовку з питань юрисдикції спеціалізованого суду (на заміщення посади судді апеляційного спеціалізованого суду);

осіб, які раніше уже обіймали посаду судді не менше трьох років, але на час подання заяви не займають посаду судді і з часу звільнення яких з посади судді минуло менше встановленого законом строку, необхідного для складання кваліфікаційного іспиту;

суддів, які працюють на посаді судді апеляційного суду та бажають перевестися на роботу до іншого апеляційного суду.

1.4. При формуванні кадрового резерву на заміщення посад суддів місцевих військових та апеляційних військових судів особа має перебувати на військовій службі і мати військове звання офіцерського складу.

1.5. Кандидат на посаду судді, який зарахований до кадрового резерву на заміщення вакантної посади судді, перебуває у резерві три роки з моменту складення кваліфікаційного іспиту.

1.6. Перебування кандидата у кадровому резерві припиняється у разі:

припинення його громадянства;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

подання ним заяви про відкликання своїх документів про перебування у кадровому резерві;

у зв'язку із закінченням трирічного терміну дії висновку кваліфікаційної комісії про складання іспиту і підготовленості до судової роботи;

досягнення ним 65 років.

1.7. Один і той же кандидат на посаду професійного судді може подати заяву про зарахування його до кадрового резерву на посаду судді одночасно до декількох судів України.

2. Формування кадрового резерву на посади суддів місцевих судів

2.1. Голова відповідної кваліфікаційної комісії суддів загальних судів апеляційного округу, спеціалізованих та військових судів своєю резолюцією на заяві кандидата надає доручення територіальному управлінню державної судової адміністрації про зарахування кандидата до кадрового резерву на заміщення посади судді відповідного суду.

2.2. Заяву про зарахування до кадрового резерву, копію висновку кваліфікаційної комісії про складення іспиту і підготовленість до судової роботи та особову справу кандидата голова відповідної кваліфікаційної комісії суддів загальних судів апеляційного округу, спеціалізованих та військових судів протягом п'яти днів надсилає (передає) до відділу забезпечення діяльності кваліфікаційних комісій суддів територіального управління державної судової адміністрації для внесення кандидата до списків кадрового резерву.

2.3. До заяви кандидат на посаду судді додає сформовану кваліфікаційною комісією суддів особову справу, яка містить:

особову картку за формою П-2ДС та автобіографію, написану власноручно;

засвідчені в установленому порядку копії диплома з додатком про здобуття вищої юридичної освіти, паспорта, трудової книжки;

копію документа про закінчення навчального закладу з фахової підготовки професійних суддів (у разі наявності);

характеристику з останнього місця роботи кандидата на посаду судді;

декларацію про доходи за минулий рік;

засвідчені в установленому порядку копії рішень уповноважених державних органів про звільнення (для осіб, які раніше уже обіймали посаду судді, а на час подання документів не працюють суддею);

довідки про стан здоров'я, відсутність хронічних психічних захворювань та інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків судді, відсутність чи наявність судимості, про відсутність рішень суду про визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною.

2.4. До заяви суддя додає такі обліково-характеризуючі документи:

особову картку за формою П-2ДС та автобіографію, написану власноручно;

засвідчені в установленому порядку копії рішень уповноважених державних органів про призначення (обрання) на посаду судді;

характеристику за підписом голови відповідного суду, у якому працює суддя;

довідку-характеристику про роботу судді за останні три роки (для суддів спеціалізованого суду - п'ять років) за підписом голови відповідного суду;

інформацію про підвищення кваліфікації за останні три роки (для суддів спеціалізованого суду - п'ять років) з наданням копій відповідних документів.

3. Формування кадрового резерву на посади суддів апеляційних загальних та апеляційних спеціалізованих судів

3.1. Особа, яка виявила бажання бути зарахованою до кадрового резерву на посаду судді апеляційного суду, звертається до голови цього суду із заявою про зарахування до кадрового резерву.

3.2. Голова відповідного апеляційного суду погоджує кандидатуру для зарахування до кадрового резерву підписом на заяві і протягом п'яти днів передає (надсилає) документи територіальному управлінню державної судової адміністрації для зарахування кандидата до кадрового резерву та внесення цієї кандидатури до відповідних списків кадрового резерву.

3.3. До заяви суддя додає такі обліково-характеризуючі документи:

особову картку за формою П-2ДС та автобіографію, написану власноручно;

засвідчені в установленому порядку копії рішень уповноважених державних органів про призначення (обрання) на посаду судді;

характеристику за підписом голови суду, у якому працює суддя;

характеристику за місцем роботи, довідки про стан здоров'я, відсутність хронічних психічних захворювань та інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків судді, про відсутність чи наявність судимості, про відсутність рішень суду про визнання особи недієздатною чи обмежено дієздатною, засвідчені в установленому порядку копії рішень уповноважених державних органів про звільнення (для особи, яка раніше уже обіймала посаду судді, а на час подання документів не працює суддею).

4. Заключні положення

4.1. Перевірка відповідності кандидатів вимогам, встановленим законом, їх добір, проведення кваліфікаційного іспиту здійснюється кваліфікаційними комісіями суддів і регулюється Положенням про порядок розгляду питань та підготовки матеріалів щодо призначення на посаду професійного судді вперше, затвердженим Указом Президента України від 30 червня 2004 року N 697.

4.2. Облік осіб, зарахованих до кадрового резерву на посаду суддів, ведеться за датою подання заяви про його зарахування до кадрового резерву. Для кандидатів на посаду судді вперше строк перебування в кадровому резерві не може перевищувати трьох років із дати складення кваліфікаційного іспиту та отримання висновку кваліфікаційної комісії про підготовленість кандидата до судової роботи.

4.3. Державна судова адміністрація України розробляє єдині форми списків і надсилає в територіальні управління для заповнення (оформлення) та передачі на затвердження:

головою кваліфікаційної комісії суддів апеляційного округу - для кандидатів у судді загальних судів;

головою кваліфікаційної комісії суддів господарських судів - для кандидатів у судді господарських судів;

головою кваліфікаційної комісії суддів адміністративних судів - для кандидатів у судді адміністративних судів;

головою кваліфікаційної комісії суддів військових судів - для кандидатів у судді військових місцевих судів;

головою відповідного апеляційного суду.

4.4. Територіальне управління державної судової адміністрації формує списки кадрового резерву кандидатів на заміщення вакантних посад суддів: загальний та на відповідний суд. Ці списки затверджуються один раз на півроку.

4.5. Інформація про зарахування кандидатів до кадрового резерву конкретного суду надсилається голові цього суду.

Контрольні списки кадрового резерву суддів публікуються територіальними управліннями державної судової адміністрації один раз на півроку в місцевих засобах масової інформації та розміщуються на веб-сайті Державної судової адміністрації України.

4.6. Державна судова адміністрація у триденний термін після отримання документів повідомляє кандидата на заміщення посади судді про його зарахування до кадрового резерву та його черговість за списками. У разі необхідності така інформація надається керівнику за місцем роботи кандидата на посаду судді.

4.7. Поновлення списків кадрового резерву щодо зміни осіб, які перебувають у кадровому резерві, місця роботи, проживання, намірів перебування у кадровому резерві, а також поновлення нових довідок про дієздатність, відсутність судимості проводиться державною судовою адміністрацією у грудні поточного року, але не пізніше 15 січня наступного року, при цьому кандидатами надаються довідки про психіатричний і наркологічний огляд та стан здоров'я.

4.8. З особами, зарахованими до відповідного кадрового резерву, проводиться робота згідно із затвердженими головами кваліфікаційних комісій суддів, апеляційних судів та погодженими з Академією суддів України чи її регіональними відділеннями річними планами, де передбачається:

систематичне навчання шляхом самоосвіти, підготовка та виконання особистого плану;

участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблемних питань діяльності судової системи;

участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних документів;

залучення до аналітичної роботи, підготовки матеріалів до виступів, доповідей для семінарів, нарад та виконання окремих доручень;

проходження практичних занять безпосередньо у судах.

4.9. Організаційне та методичне забезпечення роботи з кадровим резервом, аналіз якісного складу резерву та моніторинг його використання покладається на Державну судову адміністрацію України та її територіальні управління.

4.10. У разі відкриття вакансії на посаду судді остаточне рішення щодо кандидатури, яка рекомендується на заміщення вакансії, приймається відповідною кваліфікаційною комісією суддів (для місцевих судів) чи головою апеляційного суду (для апеляційних судів).

Заступник Голови Державної судової адміністрації України

О. А. Булка