flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 4 серпня 2006 року N 80

 

Про затвердження Положення про порядок кваліфікаційної атестації суддів

Наказ Державної судової адміністрації України
від 4 серпня 2006 року N 80

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2006 р. за N 990/12864

Відповідно до Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182, з урахуванням рішення Ради суддів України від 7 липня 2006 року N 78 та з метою забезпечення своєчасної та якісної підготовки документів щодо присвоєння суддям кваліфікаційних класів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок кваліфікаційної атестації суддів, що додається.

2. Управлінню кадрового забезпечення апеляційних і місцевих судів та державної судової адміністрації (Гайдученко В. Д.) довести наказ до відома голів кваліфікаційних комісій суддів, голів апеляційних та місцевих судів загальної юрисдикції, начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови

О. Булка


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 4 серпня 2006 р. N 80

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 серпня 2006 р. за N 990/12864


 

Положення
про порядок кваліфікаційної атестації суддів

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до статей 39 - 41 Закону України "Про статус суддів" та 87 - 95 Закону України "Про судоустрій України" та визначає єдиний порядок підготовки та розгляду на засіданнях кваліфікаційної комісії суддів питань кваліфікаційної атестації професійного судді.

1.2. Кваліфікаційна атестація судді проводиться кваліфікаційними комісіями суддів у формі кваліфікаційної співбесіди або повторного (додаткового) іспиту протягом усього періоду їх професійної діяльності для визначення рівня фахової підготовленості професійних суддів.

1.3. Передбачено три види кваліфікаційної атестації судді - чергова, дострокова та позачергова.

Чергова кваліфікаційна атестація судді здійснюється регулярно, після закінчення встановленого мінімального строку перебування судді у кваліфікаційному класі. Чергова кваліфікаційна атестація проводиться не пізніше одного місяця з дня закінчення строку його перебування у присвоєному йому кваліфікаційному класі за заявою судді, поданням голови відповідного суду, ініціативи кваліфікаційної комісії суддів.

Дострокова кваліфікаційна атестація судді може бути проведена не раніше ніж через два роки з дня останньої його атестації за поданням голови відповідного суду.

Позачергова кваліфікаційна атестація суддів здійснюється раніше встановленого терміну незалежно від строку, що минув з дня проведення останньої кваліфікаційної атестації за поданням про переведення до суду вищого рівня, заявою судді про обрання суддею безстроково чи про поновлення кваліфікаційного класу тощо. Така атестація призначається безпосередньо при готовності кваліфікаційної комісії суддів розглянути відповідне звернення, але не пізніше двох місяців з дня його надходження.

1.4. Залежно від рівня професійних знань, посади, стажу та досвіду роботи встановлюється шість кваліфікаційних класів судді: вищий, перший, другий, третій, четвертий і п'ятий класи.

2. Підстави кваліфікаційної атестації судді

2.1. Підставами для призначення кваліфікаційної атестації судді є:

вимоги закону щодо присвоєння кваліфікаційного класу судді, призначеного на посаду вперше;

закінчення встановленого законом строку перебування судді у відповідному кваліфікаційному класі;

зайняття суддею посади в суді вищого рівня;

подання про дострокове присвоєння судді кваліфікаційного класу, про присвоєння більш високого кваліфікаційного класу судді, заява судді про обрання суддею безстроково або про переведення до суду вищого рівня;

рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення;

заява судді про поновлення кваліфікаційного класу.

2.2. Кваліфікаційна атестація судді проводиться:

за поданням Голови Верховного Суду України, голови вищого спеціалізованого суду - у разі обрання судді на посаду безстроково;

за поданням голови відповідного суду, за ініціативою кваліфікаційної комісії суддів чи заявою судді - у разі присвоєння судді кваліфікаційного класу.

Голова суду може вносити клопотання про дострокове проведення кваліфікаційної атестації судді за результатами його роботи.

2.3. Кваліфікаційні класи присвоюються рішенням відповідної кваліфікаційної комісії суддів:

вищий і перший кваліфікаційні класи - суддям Верховного Суду України;

вищий, перший і другий кваліфікаційні класи - суддям вищих спеціалізованих суддів;

перший, другий і третій кваліфікаційні класи - суддям апеляційних судів;

другий, третій, четвертий, п'ятий кваліфікаційні класи - суддям місцевих судів.

2.4. Особи, вперше призначені на посаду судді, проходять кваліфікаційну атестацію не пізніше шести місяців з дня призначення. Днем призначення вважається день підписання Указу Президента України про призначення кандидата на посаду судді.

2.5. З урахуванням досвіду роботи та професійного рівня судді допускається підвищення кваліфікаційного класу без додержання встановленої послідовності, але не більш як на два кваліфікаційних класи.

2.6. Пониження кваліфікаційного класу судді допускається лише в порядку дисциплінарного стягнення і не більш як на один клас.

2.7. Позбавлення судді кваліфікаційного класу можливе в разі його звільнення з посади у зв'язку з порушенням присяги або набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього.

2.8. Мінімальний строк перебування судді у кваліфікаційному класі, який дає право на присвоєння наступного кваліфікаційного класу, становить: у п'ятому і четвертому класах - три роки, у третьому і другому класах - п'ять років. Строк перебування судді у першому кваліфікаційному класі не обмежується.

3. Порядок кваліфікаційної атестації судді

3.1. На суддю, що підлягає кваліфікаційній атестації, голова відповідного суду складає характеристику, у якій відображаються ділові та моральні якості судді, дається оцінка його професійної діяльності, довідку про показники роботи за останніх п'ять років, довідку про роботу судді в минулому, а також додаються копії паспорта, трудової книжки та рішення кваліфікаційної комісії суддів про присвоєння кваліфікаційного класу, у якому перебуває суддя. До характеристики може бути додано рішення зборів суддів суду, у якому працює суддя.

3.2. Характеристику на голову суду для кваліфікаційної атестації складає голова відповідного суду вищого рівня. До характеристики має бути додано рішення зборів суддів суду, у якому працює голова суду.

3.3. На загальних зборах відповідного суду проводиться обговорення характеристики кандидатури судді, який повинен проходити атестацію. Дане обговорення фіксується у рішенні зборів цього суду.

3.4. Суддя має бути ознайомлений з характеристикою і одержати її копію не пізніш як за п'ятнадцять днів до проведення кваліфікаційної атестації.

3.5. Кваліфікаційна атестація проводиться у присутності судді, який атестується. У розгляді питання про кваліфікаційну атестацію судді можуть брати участь голова суду, який склав характеристику судді, а також представники відповідного органу суддівського самоврядування за дорученням.

У разі, коли кваліфікаційна комісія суддів своїм рішенням визнає, що відсутність судді на її засіданні викликана поважними причинами, він може бути атестований заочно. Присутність судді є обов'язковою, якщо питання атестації пов'язане з дисциплінарним провадженням.

Ухилення судді від явки не є перешкодою розгляду питання.

4. Форми проведення кваліфікаційної атестації судді

4.1. Кваліфікаційна співбесіда

4.1.1. Професійні судді проходять кваліфікаційну атестацію у формі кваліфікаційної співбесіди, сутність якої полягає у перевірці знань професійного судді, встановлення рівня його кваліфікаційної підготовленості, здатності судді підвищувати свій фаховий рівень і здійснювати правосуддя, у тому числі в судах більш високого рівня.

4.1.2. Кваліфікаційна співбесіда з суддею проводиться кваліфікаційною комісією суддів у разі:

вирішення питання про обрання судді на посаду безстроково;

призначення чи обрання судді до суду вищого рівня;

присвоєння судді кваліфікаційного класу вперше, достроково, присвоєння більш високого кваліфікаційного класу;

виявлення невідповідності судді займаній посаді.

4.1.3. Кваліфікаційна співбесіда проводиться в усній формі. За процедурою роботи кваліфікаційної комісії суддів проведення кваліфікаційної атестації професійного судді протоколюється. У протоколі зазначається прізвище, ім'я, по батькові судді, який проходить кваліфікаційну атестацію, запитання та відповіді щодо положень основних галузей права, з одночасним дослідженням матеріалів, що стосуються фактичного здійснення суддею правосуддя і виконання ним посадових обов'язків.

4.1.4. Кваліфікаційна співбесіда із суддею, який претендує на присвоєння кваліфікаційного класу вперше, стосується фахової орієнтації цього судді в судовій роботі та засвоєння ним початкових навичок судді.

4.1.5. Дострокове присвоєння кваліфікаційного класу допускається відносно будь-якого судді незалежно від рівня судового органу, в якому працює суддя. Кваліфікаційна співбесіда із суддею, який претендує на дострокове присвоєння кваліфікаційного класу, стосується питань підвищення суддею свого кваліфікаційного рівня, методів та форм удосконалення судочинства, засвоєння суддівських навичок.

4.1.6. Кваліфікаційна співбесіда із суддею, який претендує на присвоєння більш високого кваліфікаційного класу, спрямована на встановлення дійсних, а не уявних успіхів, досягнутих суддею у виконанні своїх обов'язків, характеру та складності справ, які розглядає суддя, аналізу судової практики в межах його спеціалізації та пропозицій щодо її удосконалення.

4.1.7. У разі, якщо суддя претендує на зайняття посади у суді вищого рівня, він проходить кваліфікаційну атестацію, яка проводиться у формі кваліфікаційної співбесіди та спрямована на встановлення рівня знань у галузі законодавства, судової практики і правової аналітики, що є достатнім для забезпечення належного виконання суддею повноважень у суді вищого рівня.

4.1.8. Кваліфікаційна співбесіда із суддею, який претендує на обрання суддею безстроково, проводиться незалежно від того, який строк минув з дня останньої атестації, та стосується оцінки його діяльності на посаді судді впродовж п'ятирічного строку, рівня вдосконалення професійної підготовки та інших обставин, пов'язаних із наступною судовою діяльністю.

4.1.9. Зміст запитань членів кваліфікаційної комісії суддів та відповідей суддів заносяться до протоколу.

4.2. Повторний (додатковий) іспит

4.2.1. Повторний (додатковий) іспит здійснюється у разі його призначення Вищою кваліфікаційною комісією суддів України для осіб, яким відмовлено в рекомендації на обрання суддею безстроково. Повторний (додатковий) іспит проводиться в такому порядку:

за заявою особи кваліфікаційною комісією суддів матеріали надсилаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

Вища кваліфікаційна комісія суддів України приймає рішення щодо надання дозволу на повторний (додатковий) іспит;

повторний (додатковий) іспит складається особою перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів України у місячний строк з дня прийняття рішення про дозвіл на складання повторного (додаткового) іспиту. Іспит включає написання письмової роботи, співбесіди з суддею, постановки йому запитань в усній формі;

якщо суддя не склав повторний (додатковий) іспит, Вища кваліфікаційна комісія суддів України направляє до Вищої ради юстиції рекомендацію про його звільнення з посади судді.

5. Вимоги до атестаційних матеріалів

 

Атестаційні матеріали повинні містити:

заяву судді (кандидата на посаду судді - якщо перерва в роботі на посаді судді перевищує п'ять років);

його біографічні дані (дата та місце народження, час проживання в Україні кандидата в судді, освіта, коли і який навчальний заклад закінчено, володіння державною та іншими мовами, стаж роботи у галузі права та на посаді судді, відомості про посади, на яких суддя (кандидат у судді) працював після здобуття вищої юридичної освіти, причини звільнення з посади судді, якщо таке мало місце);

характеристика кандидата на посаду судді з останнього місця роботи;

характеристика судді за підписом голови відповідного суду, яка повинна містити дані про кількість розглянутих справ за останні відповідно три - п'ять років, у розрізі років - кількість скасованих судових рішень за кожен рік та причини їх скасування, порівняльну характеристику щодо таких же даних по суду та регіону, кількість обґрунтованих скарг на роботу судді;

реферат, підготовлений особою, яка більше п'яти років не працювала суддею після звільнення з посади судді;

дані про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарних стягнень за останні п'ять років.

6. Рішення кваліфікаційної комісії суддів з питань кваліфікаційної атестації

6.1. Кваліфікаційна комісія суддів залежно від рівня професійних знань, стажу, посади, досвіду роботи судді, який атестується, приймає рішення про:

присвоєння судді відповідного кваліфікаційного класу;

залишення судді у раніше присвоєному кваліфікаційному класі;

рекомендацію кандидата на посаду судді у відповідному суді або відмову в рекомендації для зайняття посади судді;

відкладення атестації (у разі недостатнього рівня професійних знань судді) на строк не більше шести місяців;

інше рішення (відповідно до статті 87 Закону України "Про судоустрій України").

6.2. Рішення в атестаційній справі викладається в письмовій формі, підписується головуючим і членами кваліфікаційної комісії суддів, які брали участь у засіданні.

6.3. Вирішуючи питання про рекомендацію кандидата для призначення (обрання) на посаду судді, кваліфікаційна комісія суддів повинна враховувати не тільки результати виконання письмового завдання, усні відповіді на запитання як рівень його професійних знань, а й особисті та моральні якості кандидата.

6.4. При проведенні кваліфікаційної атестації судді та вирішенні питання про присвоєння йому кваліфікаційного класу враховується стаж його попередньої роботи на посадах судді, державного арбітра, прокурора, помічника прокурора, слідчого, адвоката, а також стаж іншої роботи на посадах, що підлягають заміщенню особами з вищою юридичною освітою.

6.5. За наявності підстав кваліфікаційна комісія суддів може прийняти рішення про присвоєння судді більш високого кваліфікаційного класу, ніж запропоновано у поданні, або ухвалити рекомендацію про інше заохочення судді.

6.6. При проведенні чергового або дострокового атестування судді у разі виявлення у судді невідповідного для здійснення правосуддя рівня професійних знань кваліфікаційна комісія суддів своїм рішенням відкладає атестацію на строк до шести місяців для набуття ним відповідних знань.

Після закінчення встановленого строку провадиться повторне атестування судді. Якщо і після цього суддя не виправить становища і кваліфікаційна комісія суддів знову визнає його знання недостатніми для здійснення судочинства, то вона дає висновок про невідповідність рівня професійних знань судді займаній посаді і звільнення його з посади. Таке ж рішення кваліфікаційна комісія суддів може ухвалити при проведенні атестації за поданням голови відповідного суду чи за власною ініціативою згідно зі статтею 41 Закону України "Про статус суддів".

6.7. У висновку (рішенні) зазначається:

назва кваліфікаційної комісії суддів;

дата та місце проведення засідання;

прізвища та ініціали членів кваліфікаційної комісії суддів, присутніх на засіданні;

за ініціативою якої особи та відносно кого розглядалося питання;

біографічні дані особи, відносно якої розглядалося питання, та займана нею посада на момент розгляду справи;

відомості, які характеризують особу, та показники її професійної діяльності;

результати співбесіди чи кваліфікаційного іспиту;

висновок щодо відповідності кандидатури вимогам закону для зайняття посади судді або займаній посаді;

висновок про можливість присвоєння відповідного кваліфікаційного класу;

норми законодавства, якими керувалася комісія при прийнятті рішення;

у резолютивній частині стисло викладається рішення кваліфікаційної комісії суддів щодо порушеного клопотання (погодитися - не погодитися, задовольнити - відмовити), а також рішення по суті щодо судді (рекомендувати для призначення (обрання) суддею, відмовити в наданні рекомендації, присвоїти відповідний клас, залишити в раніше присвоєному класі).

7. Оскарження рішень кваліфікаційних комісій суддів з питань кваліфікаційної атестації

7.1. Оскарження рішень кваліфікаційних комісій суддів з питань кваліфікаційної атестації здійснюється суддею або кандидатом на посаду судді до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання копії рішення.

7.2. Скарга подається через кваліфікаційну комісію суддів, яка постановила рішення. Остання, одержавши скаргу, не пізніш як у триденний строк надсилає її разом з матеріалами справи до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

7.3. Вища кваліфікаційна комісія суддів України розглядає скаргу на рішення кваліфікаційної комісії суддів протягом одного місяця з дня подання скарги і матеріалів атестації. Розгляд скарги може проводиться на засіданні комісії з викликом особи, яка подала скаргу.

7.4. За результатами розгляду скарги Вища кваліфікаційна комісія суддів України постановляє одне з рішень:

залишає скаргу без задоволення;

змінює рішення і присвоює судді відповідний кваліфікаційний клас;

залишає суддю в раніше присвоєному кваліфікаційному класі;

призначає повторний (додатковий) іспит.

7.5. Вища кваліфікаційна комісія суддів України протягом десяти днів надсилає постановлене рішення особі, яка подала скаргу, та голові суду, у якому працює суддя.

7.6. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з питань кваліфікаційної атестації може бути оскаржено до суду лише у разі порушення встановленого законом порядку розгляду питання.

Заступник Голови Державної судової адміністрації України

О. Булка