flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 26 вересня 2007 року N 100

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді

Наказ Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 року N 100

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2007 р. за N 1170/14437

З метою вдосконалення організації роботи з ведення діловодства в місцевих загальних судах та приведення у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 N 68, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 860/12734 (далі - Інструкція), що додаються.

2. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л. Є.) довести цей наказ до відома голів місцевих загальних судів.

3. Рекомендувати головам місцевих загальних судів організувати вивчення Інструкції суддями та працівниками апарату судів.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Булку О. А.

 

Голова 

І. Балаклицький 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 р. N 100

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 2007 р. за N 1170/14437 


 

Зміни та доповнення до Інструкції з діловодства в місцевому загальному суді, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 27.06.2006 N 68, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.07.2006 за N 860/12734

1. До пункту 3.1 Інструкції внести такі зміни:

1.1. Доповнити пункт останнім абзацом такого змісту:

"Вимоги щодо захисту даних інформаційної системи наводяться в технічному завданні на створення програмно-технологічного комплексу".

1.2. Доповнити пункт абзацами другим, третім та четвертим такого змісту:

"У разі, коли до суду надходять у незначній кількості документи з грифом "Для службового користування", то такі документи реєструються у загальному порядку, при цьому в журналі реєстрації вхідної кореспонденції та відповідній обліково-статистичній картці до реєстраційного номера документа додається позначка "ДСК".

Указані документи долучаються до матеріалів відповідної справи. На справі робиться позначка "ДСК".

Якщо справа зареєстрована як така, що підлягає розгляду в порядку одного судочинства (провадження), а згодом розглянута в порядку іншого судочинства (провадження), заводиться нова обліково-статистична картка відповідно до категорії справи, за якою вона розглянута. Справі присвоюється новий індекс та номер. Попередньо заведена картка перекреслюється та робиться відмітка "помилково зареєстрована". Картка не вилучається, а зберігається у відповідній картотеці".

У зв'язку з цим абзаци другий - чотирнадцятий уважати відповідно абзацами п'ятим - сімнадцятим.

2. Перше речення абзацу першого підпункту 3.2.1 Інструкції після слів "Кримінальна справа" доповнити словами "з обвинувальним висновком", а слово "матеріали" замінити словом "справа".

3. Абзац третій підпункту 3.2.2 Інструкції доповнити реченнями другим і третім такого змісту:

"Справі присвоюється номер кримінальної справи. У пункті "інші відмітки" картки (додаток 5) робиться запис про фактичне місцезнаходження справи".

4. До підпункту 3.2.3 Інструкції внести такі зміни:

4.1. Перше речення абзацу першого після слів "про звільнення від кримінальної відповідальності" доповнити словами "або про закриття справи у зв'язку із закінченням строків давності (у справах з невстановленими особами, які вчинили злочин)".

4.2. Перше речення абзацу другого після слова "Прізвище" доповнити словами "обліково-статистичної картки на справу щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності".

4.3. Абзац третій доповнити реченнями другим і третім такого змісту:

"Справі присвоюється номер кримінальної справи. У пункті "інші відмітки" картки (додатки 5, 6) робиться запис про фактичне місцезнаходження справи".

5. Абзац перший підпункту 3.2.4 Інструкції викласти в новій редакції:

"3.2.4. Справи за поданнями органу дізнання, слідчого, прокурора (про застосування заходів безпеки, продовження строків тримання під вартою, проведення обшуку, огляду житла чи іншого володіння особи, проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проведення виїмки документів виконавчого провадження, вилучення оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, примусової виїмки з житла чи іншого володіння особи, направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу, проведення позапланової виїзної ревізії тощо), скарги на їх дії та рішення (про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування, відмову в порушенні кримінальної справи тощо) реєструються в обліково-статистичних картках на справу за поданням органу дізнання, слідчого, прокурора або скаргою на їх дії (додаток 7) та алфавітному покажчику кримінальних справ. Не реєструються в такому порядку скарги, які розглядаються під час попереднього розгляду або під час розгляду кримінальної справи в суді, а долучаються до матеріалів справи".

6. Перше речення підпункту 3.3.3 Інструкції після слів та розділового знаку "ухвали суду," доповнити словами та розділовим знаком "судового наказу в цивільній справі,".

7. Доповнити пункт 3.3 Інструкції новим підпунктом 3.3.7 такого змісту:

"3.3.7. Скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби реєструються в журналі обліку скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби (додаток 58)".

8. У третьому реченні підпункту 3.4.1 Інструкції слова "зустрічних позовів уноситься запис" замінити словами "в одне провадження кількох вимог уноситься запис про дату об'єднання".

9. Перше речення підпункту 3.4.3 Інструкції після слів "ухвали суду" доповнити словами "в адміністративній справі".

10. До пункту 3.8 Інструкції внести такі зміни:

10.1. В абзаці другому слова "матеріали про застосування примусових заходів медичного характеру, скарги приватного обвинувачення" замінити словами "справи про застосування примусових заходів медичного характеру, скарги потерпілих про притягнення до кримінальної відповідальності".

10.2. В абзаці шістнадцятому слова "слідчих органів" замінити словами "органу дізнання, слідчого, прокурора".

10.3. Абзац дев'ятнадцятий викласти в новій редакції:

"6" - справи щодо розгляду питань у порядку виконання судових рішень у цивільних справах (клопотання про скасування рішень третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу, клопотання про видачу виконавчих листів за рішенням третейського суду, заяви про видачу дублікатів виконавчих листів чи судових наказів)".

11. Пункт 3.11 Інструкції доповнити другим та третім абзацами такого змісту:

"Кримінальні справи, вироки в яких скасовані тільки в частині цивільного позову, або якщо особа не пред'явила цивільного позову в кримінальній справі, а також особа, цивільний позов якої залишився без розгляду, має право пред'явити його в порядку цивільного судочинства.

Такі справи реєструються в порядку цивільного судочинства".

12. До пункту 5.5 Інструкції внести такі зміни:

12.1. Абзац сьомий виключити, у зв'язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати абзацами сьомим - тринадцятим відповідно.

12.2. Доповнити пункт новим абзацом п'ятим такого змісту:

"протокол попереднього розгляду справи", у зв'язку з цим абзаци п'ятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами шостим - чотирнадцятим.

12.3. Останній абзац після слів "протоколом судового засідання" доповнити словами "в хронологічному порядку".

13. У шостому абзаці пункту 5.6 Інструкції слова "державного мита" замінити словами "судового збору".

14. У першому абзаці пункту 5.8 Інструкції слова "в прийнятті позовної заяви (заяви)" замінити словами "у відкритті провадження у справі".

15. Підпункт 5.8.1 Інструкції виключити.

16. Пункт 6.5.1 Інструкції доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"На поштовій кореспонденції, де міститься судова повістка, проставляються відповідні відмітки зі штампом суду "Судова повістка".

У зв'язку з цим абзаци десятий - дванадцятий уважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим.

17. Назву розділу 9 Інструкції викласти в новій редакції:

"9. Робота з позовними заявами, заявами окремого провадження, у відкритті провадження у справі за якими позивачеві (заявникові) відмовлено".

18. У пунктах 9.1 та 9.2 Інструкції слова "в прийнятті позовної заяви (заяви)" замінити словами "у відкритті провадження у справі".

19. У пунктах 9.2 та 10.2 Інструкції слова "про повернення позовної заяви (заяви)" та відповідно "про повернення позовної заяви" виключити.

20. Назву розділу 10 Інструкції викласти в новій редакції:

"10. Робота з адміністративними позовами, у відкритті провадження в адміністративній справі за якими позивачеві відмовлено".

21. У пунктах 10.1 та 10.2 Інструкції слова "в прийнятті позовної заяви" замінити словами "у відкритті провадження в адміністративній справі".

22. Друге речення абзацу другого пункту 11.1 Інструкції викласти в такій редакції:

"Перелік друкованих засобів масової інформації місцевої сфери розповсюдження, у яких розміщуються оголошення про виклик до суду відповідача, третіх осіб і свідків, місце фактичного проживання (перебування) яких невідоме, щороку затверджується відповідним розпорядженням Кабінету Міністрів України".

23. Пункт 12.2 Інструкції виключити.

24. В абзаці четвертому пункту 13.4 слова "лише тих справ, у яких ведеться протокол судового засідання" замінити словами "справ і матеріалів, які розглядались суддею протягом робочого дня (у тому числі справ про адміністративні правопорушення; що порушуються за скаргою потерпілих тощо)".

25. Абзац другий пункту 15.1 Інструкції виключити.

26. Підпункт 15.2.3 Інструкції викласти в новій редакції:

"15.2.3. Постанова про залишення апеляції без руху залишається у судді до остаточного вирішення питання про її прийняття".

27. Пункт 15.3 Інструкції виключити.

28. Пункт 15.4 доповнити третім реченням такого змісту:

"На першій сторінці заяви про апеляційне оскарження чи апеляційної скарги проставляється штамп вхідної кореспонденції із зазначенням дати надходження документа до суду та реєстраційного номера документа".

У зв'язку з цим речення третє, четверте вважати відповідно реченнями четвертим, п'ятим.

29. Перше речення абзацу другого підпункту 16.1.4 Інструкції після слова "надсилаються" доповнити словами "до кримінально-виконавчої інспекції Державного департаменту України з питань виконання покарань".

30. Підпункт 16.1.5 Інструкції доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо за вироком суду із засудженого, який знаходиться в місцях позбавлення волі, стягнено моральну та матеріальну шкоду, виконавчі листи направляються до відділу державної виконавчої служби за місцем знаходження майна засудженого. Коли сума збитків не може бути відшкодована за рахунок майна, ще один виконавчий лист надсилається за місцем знаходження засудженого".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий уважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

31. Абзац другий підпункту 16.1.7 Інструкції виключити.

32. В абзаці першому підпункту 16.1.14 Інструкції слова "органу у справах неповнолітніх" замінити словами "службі у справах дітей".

33. В абзаці першому підпункту 16.1.16 Інструкції слова "виконання вироку в цій частині здійснюється за місцем відбування покарання" замінити словами "копія вироку направляється обласному (міському) наркологічному диспансеру, а там, де його немає, - центральній районній лікарні та органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого".

34. У абзаці другому та сьомому підпункту 16.1.18 Інструкції слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей".

35. Пункт 16.1.21 Інструкції викласти в новій редакції:

"16.1.21. У разі, якщо особа зобов'язана до відшкодування збитків, заподіяних злочином, виконавчі листи виписуються не пізніше трьох днів після набрання судовим рішенням законної сили або після повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанцій.

Якщо відшкодування збитків покладено солідарно на декількох осіб, виконавчі листи виписуються за кількістю боржників з обов'язковим зазначенням у кожному виконавчому листі загальної суми, що підлягає стягненню, та всіх осіб, які зобов'язані відшкодувати збитки. Виконавчі листи нумеруються за порядковим номером (N 1, N 2 і т. д.). У супровідному листі вказується точне місцезнаходження (місце проживання) кожного боржника.

Виконавчі листи про відшкодування збитків на користь держави, державного бюджету, фізичних та юридичних осіб виписуються не пізніше трьох днів після набрання вироком законної сили або після повернення справи з апеляційної чи касаційної інстанцій та направляються судом безпосередньо до органу державної виконавчої служби за місцем проживання засудженого або місцезнаходженням його майна (у разі, якщо цивільний позов у кримінальній справі пред'явлено до початку судового слідства).

Якщо цивільний позов про стягнення моральної та матеріальної шкоди, завданої злочином, пред'явлений та розглянутий в порядку цивільного судочинства, то виконавчий лист після набрання рішенням суду законної сили передається судом на руки стягувачу за його заявою або на вимогу стягувача надсилається за його місцем проживання.

Справа підлягає здачі в архів після долучення до матеріалів справи повернутих виконавчих листів з відміткою про відшкодування збитків (якщо стягнення проводилося на користь держави чи до державного бюджету) або копій супровідних листів, за якими надіслано виконавчі листи до органу державної виконавчої служби за місцезнаходженням майна засудженого, місцем роботи чи місцем проживання засудженого (якщо стягнення проводилося на користь фізичних чи юридичних осіб), або після долучення до матеріалів справи постанови про неможливість виконання.

У разі, якщо стягувач не звернувся до суду із заявою про видачу виконавчого листа про виконання вироку суду після набрання ним законної сили, справа передається до архіву суду після закінчення календарного року".

36. Пункт 16.2 Інструкції викласти в новій редакції:

"16.2. Постанова судді про закриття кримінальної справи у зв'язку зі звільненням від кримінальної відповідальності, винесена у справі, що надійшла до суду без обвинувального висновку, звертається до виконання так:

якщо відмовлено у звільненні від кримінальної відповідальності, копія постанови про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності надсилається прокуророві, особі, стосовно якої розглянуто справу, та потерпілому. Органу, який надіслав до суду матеріали справи, остання повертається разом з оригіналом постанови про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності; копія постанови про відмову у звільненні від кримінальної відповідальності підшивається до відповідної справи за номенклатурою суду;

якщо засуджений звільняється від покарання за хворобою, копія вироку разом з розпорядженням направляється до установи, в якій утримується засуджений, прокуророві, особі, стосовно якої розглянуто справу, та потерпілому. Справи зазначеної категорії зберігаються в суді згідно з правилами, установленими відповідними інструкціями з архівної справи;

якщо кримінальну справу закрито та особу звільнено від кримінальної відповідальності, копія постанови про закриття кримінальної справи надсилається органу, який надіслав до суду матеріали справи, прокуророві, особі, стосовно якої розглянуто справу, та потерпілому. Справи зазначеної категорії зберігаються в суді згідно з правилами, установленими відповідними інструкціями з архівної справи".

37. Абзаци перший - третій пункту 16.4 Інструкції викласти в такій редакції:

"16.4. Постанова судді за результатами розгляду скарги на дії органу дізнання, слідчого, прокурора (про відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування, про відмову в порушенні кримінальної справи, про закриття кримінальної справи тощо) звертається до виконання так:

якщо скаргу задоволено, копія постанови надсилається особі, яка винесла постанову, що була оскаржена, прокуророві та особі, яка подала скаргу. Разом з копією постанови органу дізнання, органу слідства чи прокуророві повертаються для проведення додаткової перевірки, відновлення слідства або дізнання тощо матеріали, які були витребувані від них;

якщо скаргу залишено без задоволення, копія постанови надсилається особі, яка винесла постанову, що була оскаржена, прокуророві та особі, яка подала скаргу".

38. Доповнити Інструкцію новим підпунктом 16.4.1 такого змісту:

"16.4.1. Постанова судді за результатами розгляду скарги на постанову органу дізнання, слідчого, прокурора про порушення кримінальної справи звертається до виконання так:

якщо скаргу задоволено, копія постанови судді про відмову в порушенні справи надсилається прокурору, органу, який порушив кримінальну справу, органу, у провадженні якого вона перебуває, особі, яка подала скаргу, її захиснику чи законному представнику, потерпілому та особі, за заявою якої порушено кримінальну справу. Подані до суду документи зберігаються в матеріалах провадження за скаргою до набрання законної сили постановою судді. Надалі ці матеріали зберігаються в суді;

якщо відмовлено в задоволенні скарги, матеріали справи повертаються органу, який проводить досудове слідство. Копії документів залишаються в матеріалах провадження за скаргою.

Справа підлягає здачі в архів суду після долучення до матеріалів справи належним чином оформлених документів про отримання зазначеними в другому та третьому абзацах цього пункту особами копій постанови".

39. Пункт 16.5 Інструкції доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"г) адміністрації місця попереднього ув'язнення чи органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий уважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

40. До пункту 16.6 Інструкції внести такі зміни:

40.1. Абзаци третій та четвертий замінити трьома новими абзацами такого змісту:

"У разі неотримання судом повідомлення (даних про отримання боржником копії судового наказу чи відповідачем копії заочного рішення) судовий наказ (додаток 47) чи заочне рішення вважаються такими, що не набрали законної сили.

Після з'ясування точного місцезнаходження (місця проживання) боржника (відповідача) копія судового наказу (заочного рішення) надсилається боржнику (відповідачу) повторно.

У справах окремого провадження звертається до виконання копія рішення суду. Звернення до виконання у справах про усиновлення проводиться шляхом надіслання копії рішення суду до органу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем ухвалення рішення, а у справах про усиновлення дітей іноземцями - також до Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий уважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

41. Підпункт 16.7.6 Інструкції доповнити абзацом другим такого змісту:

"Виконання постанови про конфіскацію предмета, який став знаряддям учинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, грошей, одержаних унаслідок учинення адміністративного правопорушення, здійснюється шляхом вилучення конфіскованого предмета і примусового безоплатного звернення цього предмета у власність держави".

У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третім відповідно.

42. У підпункті 16.7.11 Інструкції слова "про звільнення особи з посади (у тому числі виборної), про інше усунення її від виконання функцій держави або про дострокове припинення її депутатських повноважень" замінити словами "згідно з чинним законодавством".

43. Третє речення пункту 19.1 Інструкції викласти в такій редакції:

"Накази суду поділяються на накази з основної діяльності, накази за особовим складом та накази про надання відпусток".

44. Абзац сьомий пункту 23.2 Інструкції доповнити другим реченням такого змісту:

"Інші відомості зазначаються в журналі обліку видачі судових справ для ознайомлення".

45. Пункт 23.5 Інструкції доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі надіслання справи за межі суду виготовляється копія судового рішення, яким закінчено розгляд справи, та зберігається в суді".

46. Пункти 23.6 та 23.7 Інструкції викласти в новій редакції:

"23.6. Копії документів, долучених до справи, завірені гербовою печаткою суду копії судових рішень, що набрали законної сили, та письмові довідки у справах видаються працівниками апарату суду або архіваріусами за письмовою заявою відповідно до процесуального законодавства після реєстрації копій у журналі видачі копій судових документів (додаток 57) та, в разі потреби, після сплати судового збору.

23.7. Копії вироків, рішень, ухвал, постанов у справах повинні бути підписані та скріплені гербовою печаткою. У разі, якщо судове рішення не набрало законної сили, про це зазначається на копії, що видається.

На вимогу нотаріальних органів, Бюро технічної інвентаризації, Державної автомобільної інспекції МВС на копії рішення зазначається інформація про те, що оригінал судового рішення знаходиться в матеріалах судової справи.

Фотокопії з документів, на яких вже є підпис судді, підписуються працівником апарату суду, суддею та завіряються "мокрою" гербовою печаткою, якщо рішення суду набрало законної сили".

47. У додаток 1 до пункту 2.2 Інструкції внести такі зміни:

47.1. Назву графи п'ятої викласти в такій редакції:

"резолюція, кому і коли передано або кому і коли надіслано".

47.2. Доповнити додаток графою сьомою з назвою "відмітки про виконання".

У зв'язку з цим графу сьому вважати графою восьмою.

48. Додаток 3 до підпункту 3.2.1 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

49. Додаток 5 до підпункту 3.2.2 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

50. У додатку 6 до підпункту 3.2.3 Інструкції:

пункт 18 викласти в новій редакції:

"18. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України 18.1 так / 18.2 ні".

51. Додаток 7 до підпункту 3.2.4 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

52. У додаток 8 до підпункту 3.2.5 Інструкції внести такі зміни:

52.1. У пункті 15 слова "для належного оформлення" виключити.

52.2. Пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Прізвище судді, на розгляді в якого знаходиться (знаходилась) справа, __________________________".

53. Додаток 11 до підпункту 3.3.1 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

54. У додаток 12 до підпункту 3.3.1 Інструкції внести такі зміни:

54.1. Речення "заводиться в день надходження заяви" доповнити знаком "*".

54.2. Підпункт 6.3.4 після слова "засобів" доповнити словом "боржника".

54.3. У пункті 6.4 слово "інший" замінити словами "іншу вимогу".

54.4. У пункті 7 вилучити знак та слово "____ коп.".

54.5. Пункт 9 викласти в такій редакції:

"9. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України 9.1 так / 9.2 ні".

54.6. Доповнити картку пунктом 11 такого змісту:

"11. Прізвище судді, у провадженні якого знаходиться (знаходилась) заява, __________________________".

54.7. Доповнити картку знаком та реченням

"____________
*
в обліково-статистичній картці про видачу судового наказу робиться відповідна відмітка".

55. У додаток 13 до підпункту 3.3.1 Інструкції внести такі зміни:

55.1. Речення "заводиться в день надходження позовної заяви (справи)" доповнити розділовим знаком та словами ", зустрічного позову".

55.2. Підпункти 6.1.1 - 6.3 викласти в новій редакції:

"6.1.1 ухвалою від "___" ___________ ____ р. залишено без руху й надано термін до "___" ____________ ____ р. для усунення недоліків (ч. 1 ст. 121 ЦПК України);

6.1.2 недоліки не усунуто, заяву ухвалою від "___" ____________ ____ р. повернуто позивачеві (ч. 2 ст. 121 ЦПК України);

6.2 ухвалою суду від "___" ____________ ____ р. заяву повернуто у зв'язку з:

6.2.1 подачею позивачем заяви про повернення йому позову;

6.2.2 непідсудністю справи цьому суду;

6.2.3 іншими обставинами;

6.3 ухвалою від "___" ____________ ____ р. відмовлено у відкритті провадження у справі".

55.3. Пункт 11 у графі першій після слова "сплачено" доповнити словом "добровільно" та доповнити другою графою "не сплачено внаслідок звільнення від сплати".

55.4. Пункти 16 та 17 викласти в такій редакції:

"16. Прізвище судді, у провадженні якого знаходиться (знаходилась) справа, ___________________________.

17. Справу розглянуто:

17.1 одноособово (колегіально);

17.2 "___" ____________ ____ р.;

17.3 ____________________________________
(прізвища суддів, які брали участь у колегіальному розгляді)". 

55.5. Пункт 18 доповнити підпунктом 18.6 такого змісту:

"18.6 з винесенням заочного рішення".

56. У додаток 15 до підпункту 3.3.1 Інструкції внести такі зміни:

56.1. Пункт 8 у графі першій після слова "сплачено" доповнити словом "добровільно" та доповнити другою графою "не сплачено внаслідок звільнення від сплати".

56.2. Підпункти 9.1 - 9.3 викласти в новій редакції:

"9.1 ухвалою від "___" ____________ ____ р. залишено без руху й надано термін до "___" ____________ ____ р. для усунення недоліків (ч. 1 ст. 121 ЦПК України);

9.2 недоліки не усунуто, заяву ухвалою від "___"____________ ____ р. повернуто заявникові (ч. 2 ст. 121 ЦПК України);

9.3 прийнято ухвалу про відмову у відкритті провадження у справі "___"____________ ____ р.".

56.3. Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. Прізвище судді, у провадженні якого знаходиться (знаходилась) справа, ____________________________________".

56.4. Пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. Справу розглянуто з порушенням строків ЦПК України 20.1 так / 20.2 ні".

56.5. Доповнити картку новим пунктом 17 в такій редакції:

"17. Справу розглянуто 17.1 одноосібно (колегіально); 17.2 "___" ____________ ____ р.;

17.3 ____________________________________
(прізвища суддів, які брали участь у колегіальному розгляді)". 

У зв'язку з цим пункти 17 - 29 вважати пунктами 18 - 30.

57. Назву додатка 16 до підпункту 3.3.2 Інструкції доповнити словами "(до подання позовної заяви)".

58. Додаток 17 до підпункту 3.3.3 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

59. У додаток 18 до підпункту 3.3.4 Інструкції внести такі зміни:

59.1. Пункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1 визнання та звернення до виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню".

59.2. Підпункт 5.3 виключити.

59.3. Пункти 10, 12, 14, 15 викласти в такій редакції:

"10. Судові витрати (сплачено добровільно / присуджено до стягнення / підлягає поверненню / не сплачено внаслідок звільнення від сплати):

10.1 судовий збір ______ грн. / ______ грн. / ______ грн. / ______ грн.;

10.2 витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи _______ грн. / ______ грн. / ______ грн. / ______ грн.;

10.3 інші витрати, пов'язані з розглядом справи, ______ грн. / ______ грн. / _____ грн. / ______ грн.".

"12. Справу розглянуто 12.1 ухвала від "___"____________ ____ р. у задоволенні клопотання відмовлено".

12.2 результати розгляду справи:

12.2.1 клопотання задоволено (повністю/частково);

12.2.2 у задоволенні клопотання відмовлено;

12.2.3 залишено без розгляду;

12.2.4 передано до іншого суду".

"14. Прізвище судді, у провадженні якого знаходиться (знаходилась) справа, ______________________________".

"15. Справу розглянуто з порушенням строків ЦПК України 15.1 так / 15.2 ні".

60. У додаток 19 до підпункту 3.3.5 Інструкції внести такі зміни:

60.1. Підпункт 8.1.2 після слова "провадження" доповнити словами "(повністю / у частині)".

60.2. Доповнити картку новим пунктом 9 такого змісту:

"9. Прізвище судді, на розгляді в якого знаходиться (знаходилась) справа, _________________________".

У зв'язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10.

61. Додаток 22 до підпункту 3.4.1 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

62. У додаток 24 до підпункту 3.4.3 Інструкції внести такі зміни:

62.1. Речення "заводиться в день надходження заяви до суду" після слова "суду" доповнити знаком "*".

62.2. Підпункт 7.2 викласти в новій редакції:

"7.2 встановлені вироком суду, що набрав законної сили: 7.2.1 завідомо неправдиві показання свідка; 7.2.2 завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад; 7.2.3 фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення".

62.3. У підпункті 7.3 слово "установлення" замінити словом "встановлена", слово "вини" - словом "вина", а слово "унаслідок" - словом "внаслідок".

62.4. У підпункті 7.5 слово "установлення" замінити словом "встановлення".

62.5. Пункт 11 викласти в такій редакції:

"11. Заяву подано на рішення (ухвалу) суду від "___"____________ ____ р. (справа N 2-а-_____________ р.)".

62.6. У підпункті 11.4 слова "заяву прийнято до" замінити словом "відкрито".

62.7. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Справу призначено до розгляду та причини нерозгляду

"___"____________ ____ р. __________________________ "___"____________ ____ р. __________________________

"___"____________ ____ р. __________________________ "___"____________ ____ р. __________________________

"___"____________ ____ р. __________________________ "___"____________ ____ р. __________________________".

62.8. Пункти 13 - 16 та 20 викласти в такій редакції:

"13. Заява знаходиться (знаходилась) на розгляді в судді _____________________________________
                                                                                                                                                                (прізвище судді)

14. Заяву розглянуто "___"____________ ____ р.

15. Справу розглянуто з порушенням строків КАС України так/ні (потрібне підкреслити).

16. Результати розгляду

16.1 заяву задоволено:

16.1.1 скасовано постанову з прийняттям нової постанови; 16.1.2 скасовано ухвалу з прийняттям нової ухвали;

16.2 заяву залишено без задоволення;

16.3 закрито провадження за нововиявленими обставинами;

16.4 інше ___________________________________________________.

20. Справу перереєстровано за N 2-а-______________/________ р.**".

62.9. Підпункти 17.3 та 18.3 викласти в новій редакції:

"17.3. Дата направлення справи до адміністративного суду апеляційної інстанції "___"____________ ____ р.".

"18.3. Дата направлення справи до адміністративного суду касаційної інстанції "___"____________ ____ р.".

62.10. Пункт 21 доповнити новою графою з назвою:

"не сплачено внаслідок звільнення від сплати".

62.11. Зноски до картки викласти в новій редакції:

"____________
*
В обліково-статистичній картці на адміністративну справу робиться відмітка про надходження заяви.

** Відмітка про перереєстрацію справи робиться після скасування постанови (ухвали) суду за заявою про перегляд рішення (ухвали) за нововиявленими обставинами".

63. У пункті 14 додатка 26 до пункту 3.5 Інструкції слова "для належного оформлення" виключити.

64. У додаток 28 до пункту 3.5 Інструкції внести такі зміни:

64.1. Назву картки доповнити знаком "*".

64.2. Пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Постанова суду чи іншого органу, що виніс попереднє рішення 7.1 від "___" ____________ ____ р.; 7.2 справа N 3-________".

64.3. У пункті 12 слова "на дооформлення" виключити.

64.4. Пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. Прізвище судді, на розгляді в якого знаходиться (знаходилась) справа, ________________".

64.5. Пункти 7, 8 виключити.

У зв'язку з цим пункти 9 - 19 вважати пунктами 7 - 17.

64.6. Доповнити картку зноскою такого змісту:

"____________
*
У разі надходження робиться відмітка в обліково-статистичній картці на справу про адміністративне правопорушення".

65. Додаток 29 до підпункту 3.6 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

66. У тексті додатка 35 до підпункту 6.5.1 Інструкції слово "обвинуваченому" замінити словом "підсудному".

67. Додаток 38 до пункту 13.5 Інструкції викласти в новій редакції (додається).

68. У додатку 44 до підпункту 16.1.7 Інструкції слова "Ім'ям України" виключити.

69. Додаток 50 до пункту 18.23 Інструкції викласти в такій редакції:

"Додаток 50
до пункту 18.23 Інструкції 


 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 

____________________
                   (номер) 


 

РЕЄСТР
на відправлення рекомендованої кореспонденції

за "___" ____________ 20 __ р.

через _________________________________

Відправник ___________________________________________________________________________
                                                                                  (повне найменування та місцезнаходження суду) 


 

N
з/п 

Кому 

Куди 

Вихідний номер і дата 

Маса, кг 

Сума плати за пересилання 

Примітки 


 

Разом рекомендованих листів __________

Загальна сума плати за пересилання ______________________________________________________

Не дозволених до пересилання вкладень немає.

Опис складено _________________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, підпис, прізвище) 

Керівник апарату суду __________________________________________________________________
                                                                                                                    (підпис, прізвище) 

Прийняв ______________________________________________________________________________
                                                                                (посада, підпис, прізвище працівника поштового зв'язку) 

М. П.
апарату суду". 


 

70. У додаток 55 до пункту 22.1 Інструкції внести такі зміни:

70.1. Пункт 1.10 після слова "працівників" доповнити словом "апарату".

70.2. Пункт 1.13 викласти в новій редакції:

"1.13. Звіти щодо стану здійснення судочинства, листи та роз'яснення щодо них".

70.3. Пункт 1.18 викласти в новій редакції:

"1.18. Матеріали, залишені без руху (до вирішення суддею питання про відкриття провадження у справі)".

70.4. У пункті 1.31 виключити слова "опис (реєстр) простої кореспонденції".

71. Додаток 58 до підпункту 3.3.7 Інструкції викласти в такій редакції:

"Додаток 58
до підпункту 3.3.7 Інструкції 


 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ СКАРГ НА ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ

N
з/п 

Від кого надійшла заява (прізвище, ім'я та по батькові заявника, найменування організації) 

Зміст заяви 

Номер справи 

Наслідки розгляду заяви 

Сума сплаченого судового збору 

Підпис заявника про одержання копії документа (працівника канцелярії про надіслання копії документа) 

Примітки 


 

".

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів 

Л. Є. Букіна 


 

 

Додаток 3
до підпункту 3.2.1 Інструкції
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 р. N 100) 


 

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ, СКАРГУ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

заводиться в день надходження справи, скарги приватного обвинувачення

Лицьовий бік картки

1. Справа N 1-___________/______ р.

2. Стаття КК України, за якою справа обліковується у звіті ________                3. Рядок звіту _____                4. Перереєстровано в _____ р.       5. за N __________/_______ р. 


 

6. Дата надходження до суду 6.1.1 кримінальної справи чи 6.1.2 скарги (потрібне підкреслити) 6.2 "___" _____________ ____ р.
7. Від кого надійшла ____________________________________
8. Супровідний лист 8.1 від "___" ____________ ___ року 8.2 N ____
9. Справа надійшла:
9.1 уперше; 9.2 після скасування вироку (ухвали, постанови);
9.3 за підсудністю; 9.4 після виділення в окреме провадження;
9.5 після додаткового (досудового) розслідування;
9.6 інше ____________________________________ (указати, як саме)
10. Число обвинувачених за справою ______________________
11. Прізвище ___________________________________________
12. Ім'я ________________________________________________
13. По батькові __________________________________
14. Стать 14.1 чоловіча / 14.2 жіноча (потрібне підкреслити)
15. Дата народження "____" ______________ ______ року.
16. Повнолітній/неповнолітній* (потрібне підкреслити)
17. Місце роботи, навчання, служби _______________________
______________________________________________________
18. Посада, звання ______________________________________
______________________________________________________
19. За якою статтею КК України обвинувачується
19.1 КК України 2001 р.: __________________________________
_______________________________________________________
19.2 КК України 1960 р.: __________________________________
20. Запобіжний захід застосований
20.1.1 до надходження справи до суду 20.1.2 у ході розгляду справи судом
20.1.1.1 органами досудового слідства / 20.1.1.2 судом
                             (потрібне підкреслити)
20.2.2 підписка про невиїзд               підписка про невиїзд
20.2.3 порука, у т. ч. особиста         порука, у т. ч. особиста
20.2.4 застава                                     застава
20.2.5 узяття під варту                      узяття під варту
20.2.6 нагляд командування в/частини нагляд командування в/частини
21. Сума застави 21.1 унесеної _____________ грн.;
21.2 поверненої заставодавцю _______________ грн.;
21.3 зверненої на користь держави ___________ грн.;
21.4 зверненої на виконання вироку в частині майнових
стягнень ____________ грн.
22. Злочин учинено в складі організованої групи
чи злочинної організації (потрібне підкреслити)
22.1 пред'явлено обвинувачення;
22.2 судом визнано / не визнано (потрібне підкреслити)  

 
 
 
 
 

23. Справу відкликано прокурором у порядку ст. 232
КПК України - вимога 23.1 N ___ 23.2 від "___"______ ____ р.
"____" ________ ____ р. (дата повернення справи судом) 

31. Справу розглянуто за участю:
31.1 суддів ___________________________________________;
       (прізвища суддів, які брали участь у колегіальному розгляді)
31.2 народних засідателів ______________________________;
                                                (прізвища народних засідателів)
31.3 прокурора ________________________________________
                                             (прізвище прокурора)
32. Скільки була справа в провадженні 35.1 __ р. 35.2 ___ міс. 35.3 ___ дн.
33. Порушено строк призначення справи до розгляду:
33.1 попереднього (ст. 241 КПК України) 33.1.1 так / 33.1.2 ні;
33.2 судового (ст. 256 КПК України) 33.2.1 так / 33.2.2 ні
 
34. Результати розгляду справи в суді (потрібне підкреслити)
34.1 розглянуто з постановленням вироку
34.1.1 у т.ч. із застосуванням положень статті 299 КПК України;
34.2 закрито провадження в справі;
34.3 застосовано примусові заходи медичного характеру;
34.4 повернено на додаткове розслідування (ст. 281 КПК України);
34.5 повернено для провадження досудового слідства;
34.6 направлено за підсудністю
35. Статті КК України, за якими особу
35.1 засуджено: 35.1.1 КК України 2001 р. __________________
______________________________________________________
35.1.2 КК України 1960 р. ________________________________
35.2 виправдано: 35.2.1 КК України 2001 р. _________________
35.2.2 КК України 1960 р. _________________________________
35.3 провадження в справі закрито: 35.3.1 (указати підстави закриття)
35.3.1 КК України 2001 р. ________________________________
35.3.2 КК України 1960 р. _______________________________
35.4 справу повернуто на додаткове розслідування, досудове слідство
35.4.1 КК України 2001 р. _____________ 35.4.2 КК України 1960 р. _______
36. Покарання 36.1 (з урахуванням статей 36.1.1 70, 36.1.2 71 КК України)
36.2.1 основне __________________________________________
______________________________________________________;
36.2.2 додаткове ________________________________________
______________________________________________________
37. Застосовано іспитовий строк
на підставі ст. ______________ КК України.
38. Сума штрафу, сплаченого добровільно ____________ грн.
39. Особу в залі суду (потрібне підкреслити):
39.1 узято під варту 39.2 звільнено з-під варти
40. Судовий процес фіксувався технічними засобами
40.1 судом першої інстанції 40.1.1 так / 40.1.2 ні;
40.2 апеляційним судом 40.2.1.1 так / 40.2.1.2 ні  

24. Постанова судді за результатами попереднього 
розгляду справи 24.1 від "___" ______ _____ р. 24.2 про:
24.2.1 призначення справи до судового розгляду;
24.2.2 зупинення провадження в справі;
24.2.3 повернення справи прокуророві (ст. 2491
КПК України);
24.2.4 направлення справи за підсудністю;
24.2.5 закриття провадження в справі;
24.2.6 повернення справи на додаткове розслідування
(у порядку статті 246 КПК України)
24.2.7 повернення справи для провадження досудового слідства  

 

25. Постанова судді за результатами попереднього
розгляду скарги 25.1 від "___" ________ ___ р. 25.2 про:
25.2.1 залишення скарги без розгляду та її повернення;
25.2.2 відмову в порушенні кримінальної справи;
25.2.3 надіслання за належністю прокуророві;
25.2.4 порушення кримінальної справи 

26. Призначення справи до розгляду, причини нерозгляду
26.1 "____" _____________ _____ р. 26.2 ___________________
"___" _____________ _____ р. ____________________________
"___" _____________ _____ р. ____________________________
"___" _____________ _____ р. ____________________________
"___" _____________ _____ р. ____________________________
"___" _____________ _____ р. ____________________________
"___" _____________ _____ р. ____________________________
"___" _____________ _____ р. ____________________________
"___" _____________ _____ р. ____________________________
27. Винесено постанову (ухвалу) про: 
27.1 зупинення провадження в справі у зв'язку з:
27.1.1 оголошенням розшуку "____" _____________ ____ р.
                                                "____" _____________ ____ р.;
27.1.2 тривалою хворобою "____" _____________ ____ р.
                                             "____" _____________ ____ р.
27.2 відновлення провадження "____" ____________ ____ р.
28. Повідомлення про виконання зазначеної вище
ухвали (постанови) отримано "____" __________ _____ р.
"___" __________ _____ р.       "____" __________ _____ р.
29. Прізвище судді, у провадженні якого знаходиться
(знаходилась) справа, __________________________________
30. Справу розглянуто 30.1 одноосібно (колегіально)
30.2 "___" ____________ ____ р. 


 

Зворотний бік картки

41. Окрему ухвалу (постанову) у суді першої інстанції:
41.1 винесено "____" _______________ _____ р.;
41.2 надіслано на виконання "____" _____________ _____ р.;
41.3 повідомлено про вжиті заходи "____" __________ _____ р.
42. Окрема ухвала (постанова) щодо:
42.1 причин і умов, що сприяли вчиненню злочину;
42.2 порушення прав громадян та інші порушення закону;
42.3 інших підстав ___________________ (указати, яких саме)
43. Винесено ухвалу (постанову) про надання судового доручення від:
"___"_____ ___ р. "___"_____ ___ р.; 43.1 виконано доручення так / ні
44. Число осіб за справою, яких оштрафовано за неявку до
суду: 44.1 ______ на суму 44.2 ____________ грн.
                             Апеляційне провадження
45. Апеляцію подано:
45.1 засудженим (його законним представником і захисником);
45.2 виправданим (його законним представником і захисником);
45.3 законним представником або захисником неповнолітнього, або неповнолітнім, щодо якого застосовано заходи виховного характеру; 45.4 законним представником або захисником особи, щодо якої вирішувалося питання про застосування примусового заходу медичного характеру; 45.5 обвинуваченим, щодо якого справу закрито, або його законним представником або захисником; 45.6 обвинуваченим, щодо якого справу направлено на додаткове розслідування (його законним представником і захисником); 45.7 цивільним відповідачем (його представником); 45.8 прокурором; 45.9 потерпілим (його представником); 45.10 цивільним позивачем (його представником); 45.11 особою, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду; 45.12 іншою особою ___________________________________________________
                                (указати, якою саме)
46. Постановою від "___"________ ___ р. апеляцію визнано такою, що не підлягає розгляду: 46.1 ч. 2 ст. 352; 46.2 ч. 1 ст. 353; 46.3 ч. 4 ст. 353 КПК України.
47. Справу призначено до розгляду в апеляційній інстанції
на "___" ____________________ _____ р.
48. Ухвала апеляційного суду: 48.1.1 про відмову в прийнятті апеляції до свого розгляду; 48.1.2 про закриття апеляційного провадження справи у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог; 48.1.3 про повернення справи до суду першої інстанції 48.2 від "____" ____________ ____ р.
49. Справу за апеляцією розглянуто "___" _________ ____ р.
                         
                        50. Наслідки розгляду апеляції
       (повна резолютивна частина рішення за апеляцією)
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

                              Касаційне провадження
51. Касаційна скарга, касаційне подання прокурора
подано:
51.1 засудженим; 51.2 виправданим; 51.3 позивачем;
51.4 відповідачем; 51.5 прокурором; 51.6 потерпілим;
51.7 іншою особою ________________________________
                                              (указати, якою саме)
52. Скаргу (подання) визнано такою, що не підлягає розгляду.
53. Дата надіслання справи на розгляд у касаційній
інстанції "____" _______________ ______ р.
54. Дата ухвали "____" ________________ _____ р.
55. Результати розгляду справи в касаційному порядку
(повна резолютивна частина рішення за скаргою, поданням)
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
56. Справу повернуто до канцелярії суду після розгляду
її по суті "____" _____________ ____ р.
57. Судове рішення (вирок, постанова, ухвала) набрало
законної сили "___" _______________ ___ р.
58. Вирок (постанову, ухвалу) звернуто до виконання
"___" _______________ ___ р.,
у тому числі з порушенням термінів 58.1 так / 58.2 ні
59. Надіслано статкартку на особу, стосовно якої судом
розглянуто кримінальну справу (контрольного талона)
у територіальне управління ДСА "___" ________ ___ р.
60. Справа надійшла в місцевий суд після розгляду з:
60.1 апеляційної інстанції "____" ___________ ____ р.;
60.2 касаційної інстанції "____" ___________ ____ р.
61. Сума судових витрат за справою _____ грн.;
61.1 у тому числі сплачено добровільно ______ грн.
62. Призначено захисника судом так /ні.
63. Винесено постанову про усунення захисника від
участі у справі: "____"__________ ____ р.;
"____"____________ ____ р. (ч. 3, 4 ст. 611
КПК України). 

 
 
 
 
 
 

                   ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛОГО**
64. ФІЗИЧНА ОСОБА
64.1. Кількість осіб за справою, яким завдано збитки
__________, у тому числі: 

 

  

кіль-
кість 

на суму (грн.) 

ст. КК України 

 

64.1.1.1 чоловікам 

  

  

  

 

64.1.1.2 жінкам 

  

  

  

 

64.1.2.1 повнолітнім 

  

  

  

 

64.1.2.2 неповнолітнім 

  

  

  

 

64.2. Завдано збитків: 

 

  

кіль-
кість 

на суму (грн.) 

ст. КК України 

 

64.2.1 життю 

  

  

  

 

64.2.2 здоров'ю 

  

  

  

 

64.2.3 матеріальних 

  

  

  

 

64.2.4 моральних 

  

  

  

 

  

65. ЮРИДИЧНА ОСОБА, у т. ч. держава
65.1. Усього осіб (загальна кількість осіб, яким завдано матеріальних збитків) __________, у тому числі: 

 

  

кіль-
кість 

на суму (грн.) 

ст. КК України 

 

65.1.1 держава 

  

  

  

 

65.1.2 установа 

  

  

  

 

65.1.3 підприємство 

  

  

  

 

65.1.4 організація 

  

  

  

 

 
 
  

66. Загальна сума завданої шкоди за справою (за вироком):
66.1 визнана судом ________________________________ грн.;
66.2 відшкодована на стадії досудового слідства,
дізнання, у суді до постановлення вироку _____________ грн.;
66.3 присуджена до стягнення ________________________ грн.
67. Цивільний позов на суму:
67.1 заявлено ____________________________________ грн.;
67.2 задоволено __________________________________ грн.;
67.3 залишено без розгляду; 67.4 інше ______________________
68. Заповнено картку обліку сум шкоди на загальну
суму за справою: 68.1 так; 68.2 ні
69. Виконавчі листи видано _____________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________ 

 

71. ІНШІ ВІДМІТКИ
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

____________
* На момент учинення злочину.
** За вироком суду.
Обліково-статистична картка заповнюється щодо кожної особи,
стосовно якої розглядається справа. 

 
 
 
 

70. Справу передано в архів суду:
70.1. Дата "___" ________________ _____ р.
70.2. Архівний номер ____________________ 

 
 
 
 
 


 

 

Додаток 5
до підпункту 3.2.2 Інструкції
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 р. N 100) 


 

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА СПРАВУ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОГО, ДО ЯКОГО ЗАСТОСОВАНО ПРИМУСОВІ ЗАХОДИ ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ

Лицьовий бік картки

1. Число осіб за справою __________                                                       2. Справа N 1-н-____/_____ р.

3. Перереєстровано за N ______________/_____ р. 


 

4. Надійшла: 4.1 "____" ________ ____ р.; 4.2 від кого _______________________________________
5. Справа надійшла в порядку:
5.1 ст. 73 КПК України; 5.2 ст. 9 КПК України (кримінальна справа N 1-п_____/_____ р.)
5.3 ст. 232 КПК України (кримінальна справа N 1- ________/_______ р.)
6. Прізвище __________________________ 7. Ім'я __________________________________________
8. По батькові _________________________________________________________________________
9. Стать: чоловіча/жіноча
(потрібне підкреслити) 10. Дата народження "___" ____________ ____ р.
11. Вік*
(потрібне підкреслити): 11.1 від 11 до 14 років; 11.2 від 14 до 16 років;
                                                        11.3 від 16 до 18 років.
12. Виховувався:* 12.1 у сім'ї з одним з батьків; 12.2 поза сім'єю
(в інтернаті, дитбудинку, бездомні)
13. Особа була на обліку:* 13.1 в органах внутрішніх справ;
                                                13.2 перебувала в приймальнику-розподільнику. 
14. Місце роботи, навчання _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
15. Особа вчинила злочин (суспільно небезпечне діяння), передбачений ст. КК України
15.1 2001 р.: _____________________________; 15.2 1960 р.: __________________________________
16. Злочин (суспільно небезпечне діяння) учинено
(потрібне підкреслити):
16.1 у групі; 16.2 у групі за участю дорослих; 16.3 в організованій групі; 16.4 у злочинній організації
17. Постанова 17.1 від "___" ___________ ____ р. 17.2 про: 17.2.1 призначення до розгляду;
17.2.2 повернення прокурору; 17.2.3 інше __________________________________________________
18. Призначення справи до розгляду:
18.1 Дати                                18.2 причини нерозгляду
"___" ____________ ____ р.   _____________________________________________________________
"___" ____________ ____ р.   _____________________________________________________________
18.3 порушено термін призначення до розгляду 18.3.1 так / 18.3.2 ні.
19. Прізвище судді, у провадженні якого знаходиться (знаходилась) справа, __________________
20. Справу розглянуто: 20.1 "___" ____________ ____ р.;
21. Результати розгляду справи:
21.1 застосовано примусові заходи виховного характеру; 21.2 закрито провадження у справі;
21.3 інше _____________________________________________________________________________
22. Застосовано примусові заходи виховного характеру:
22.1 зроблено застереження; 22.2 обмежено дозвілля з установленням особливих вимог до
поведінки; 22.3 передано під нагляд: 22.3.1 батьків чи 22.3.2 осіб, які їх заміняють, чи 22.3.3 під
нагляд трудового колективу, 22.3.4 окремих громадян _______________________________________;
22.4 покладено обов'язок відшкодувати завдані майнові збитки;
22.5 направлено: 22.5.1 до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків
(у загальноосвітню школу; професійне училище соціальної реабілітації) до його виправлення;
                              22.5.2 на строк ________ років ______ місяців;
22.6 у зв'язку з хворобою не можна направити до спеціальної навчально-виховної установи
                              22.6.1 так 22.6.2 ні.
23. Призначено вихователя _________________________________________________
(указати кого)
24. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України 24.1 так 24.2 ні. 


 

Зворотний бік картки 

                                                              Апеляційне провадження
25. Апеляцію подано: 25.1 неповнолітнім; 25.2 його законним представником;
25.3 захисником; 25.4 потерпілим; 25.5 його представником; 25.6 іншою особою
______________________________________________________________________________________
26. Справу призначено до розгляду в апеляційній інстанції
на "_____" __________________________ _______ р.
27. Ухвала апеляційного суду: 27.1.1 про відмову в прийнятті апеляції до свого
розгляду; 27.1.2 про закриття апеляційного розгляду справи у зв'язку з відмовою
апелянта від своїх вимог
(потрібне підкреслити) 27.2 від " ___" __________ ___ р.
28. Наслідки розгляду апеляції __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

                                                                Касаційне провадження
29.1.1 Касаційна скарга чи 29.1.2 касаційне подання прокурора подано
29.2 "___" ____________ ____ р.
30. Дата надіслання справи на розгляд у касаційний суд "___" ___________ ____ р.
31. Дата ухвали "___" ____________ ____ р.
32. Результати розгляду справи в касаційному порядку
(резолютивна частина)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

33. Судове рішення набрало законної сили   "____" _____________ ______ р.
34. Судове рішення звернуто до виконання "____" _____________ ______ р.  

35. Справу передано в архів суду: 35.1 дата "____" ________________ _______ р.
                                                            35.2 архівний номер ____________________ 

                                                       ВІДОМОСТІ ПРО ПОТЕРПІЛОГО
36. Потерпілий ________________________________________________________________________
37. Вік __________ 38. Стать: чоловіча/жіноча
39. Завдано шкоди: 39.1.1 життю; 39.1.2 здоров'ю; 39.1.3 матеріальної; 39.1.4 моральної;
39.2 на суму ___________________ грн.
40. Завдано збитків: 40.1 фізичній чи 40.2 юридичній особі
41. Сума збитків, погашена до винесення ухвали ____________ грн.
42. Цивільний позов задоволено в сумі _____________________ грн. 

43. ІНШІ ВІДМІТКИ __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 
____________
*
Указується факт на момент вчинення діяння. 

Обліково-статистична картка заповнюється на кожного неповнолітнього, стосовно якого вирішується питання про застосування примусових заходів виховного характеру.  


 

 

Додаток 7
до підпункту 3.2.4 Інструкції
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 р. N 100) 


 

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА СПРАВУ ЗА ПОДАННЯМ ОРГАНУ ДІЗНАННЯ, СЛІДЧОГО, ПРОКУРОРА АБО СКАРГОЮ НА ЇХ ДІЇ

Лицьовий бік картки

1. Справа N 4-________/________ р.

2. Перереєстровано за N __________/______ р. 


 

3. Дата надходження подання, скарги до суду "___" _____________ _____ р.

4. Надійшло: 4.1.1 подання; 4.1.2 скарга (потрібне підкреслити)

4.2.1 уперше; 4.2.2 після скасування постанови; 4.2.3 інакше __________________________________
                                                                                                                                                                  (указати, як саме) 

5. Ким надіслано або від кого надійшло подання, скарга ____________________________________

6. Супровідний лист 6.1 від "___" ____________ ____ р. 6.2 за N _____________________________

7. Прізвище __________________________________________________________________________

8. Ім'я ______________________ 9. По батькові ___________________________________________

10. Стать: 10.1 чоловіча / 10.2 жіноча (потрібне підкреслити)

11. Дата народження "___" ____ ___ р. 12. Повнолітній/неповнолітній (потрібне підкреслити).

13. Місце роботи, навчання, служби _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14. Подання про:
14.1 ізоляцію неповнолітнього, поміщення в приймальник-розподільник;
14.2 застосування заходів безпеки;
14.3 заміну запобіжного заходу на взяття під варту;
14.4 скасування запобіжного заходу;
14.5 обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту; 14.5.1 у т. ч. щодо неповнолітнього;
14.6 продовження строків тримання під вартою;
14.7 проведення обшуку житла чи іншого володіння особи;
14.8 проведення примусової виїмки з житла чи іншого володіння особи;
14.9 проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю;
14.10 проведення огляду житла чи іншого володіння особи;
14.11 направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу;
14.12 усунення захисника від участі у справі (ч. 3 ст. 611 КПК України);
          14.12.1 у т. ч. з підстав, передбачених частиною 4 статті 61 КПК України;
14.13 інше
(указати, про що саме) ___________________________________________________________

15. Скарги на дії та рішення органу дізнання, слідчого, прокурора про:
15.1 відмову в застосуванні заходів безпеки або про їх скасування;
15.2 відмову в порушенні кримінальної справи;
15.3 закриття справи;
15.4 про порушення кримінальної справи;
15.5 інше _____________________________________________________________________________
                                                                                               (указати, про що саме) 

16. Дата повернення подання, скарги "___" __________ _____ р.

17. Дата розгляду подання, скарги "___" __________ _____ р.

18. Прізвище судді, на розгляді в якого знаходиться (знаходилась) справа, ___________________

19. Справу розглянуто з порушенням строків КПК України 19.1 так 19.2 ні. 


 

Зворотний бік картки 

20. Винесено постанову про надання дозволу на затримання
(ч. 4 ст. 1652 КПК України) "____" ______________ _____ р.

21. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПО СУТІ:

21.1 подання, скаргу задоволено, у тому числі частково;

21.2 відмовлено в задоволенні подання, скарги;

21.3 інше _____________________________________________________________________________ 

22. Справу направлено до апеляційного суду "____" _______________ _____ р.

23. Рішення суду апеляційної інстанції від "____" ________________ _____ р.

24. РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ АПЕЛЯЦІЇ

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

25. Справу повернуто з апеляційного суду "____" ______________ _____ р. 

26. Дата надіслання справи на розгляд до касаційного суду "____" ____________ ____ р.

27. Дата ухвали "____" _____________ _____ р.

28. Результати розгляду справи в касаційному порядку ____________________________________
______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

29. Справу повернуто з суду касаційної інстанції "____" ______________ _____ р. 

30. Дата набрання постановою законної сили "_____" _______________ _____ р.

31. Дата звернення постанови до виконання "_____" _______________ ____ р. 

32. Справу передано в архів суду:

32.1 Дата "_____" ____________ _____ р. 32.2 Архівний номер _______________________________

33. ІНШІ ВІДМІТКИ __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Обліково-статистична картка заповнюється щодо кожної особи в справі. 


 

 

Додаток 11
до підпункту 3.3.1 Інструкції
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 р. N 100) 


 

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА ЦИВІЛЬНУ СПРАВУ

(наказне провадження)

заводиться в день надходження заяви (справи)

Лицьовий бік

1. Дата надходження заяви
"___" ___________ _____ р. 

3. Справа N 2-н -_______/_____ р. 

 

4. Перереєстровано в ____ р. за N _____/____ р. 

2. Номер рядка звіту __________ 

Перереєстровано в ____ р. за N ______/____ р. 


 

5. Заява (справа) надійшла (потрібне підкреслити):
5.1 уперше;
5.2 інше _________________________________
                                         (указати, як саме

       6. Учасники процесу

6.1 Заявник
Ім'я (найменування) __________________________
___________________________________________
                       (місце проживання / місцезнаходження,
                                     номери засобів зв'язку)
6.2 Боржник
Ім'я (найменування) __________________________
___________________________________________
___________________________________________
                       (місце проживання / місцезнаходження, 
                                     номери засобів зв'язку)
6.3 Заінтересовані особи ____________________
___________________________________________ 

 

7. Подано заяву про видачу судового наказу на вимогу (потрібне підкреслити):

7.1 яка ґрунтується на правочині, учиненому в письмовій формі;
7.2 про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;
7.3 про компенсацію витрат на проведення розшуку:
        7.3.1 відповідача;
        7.3.2 боржника;
        7.3.3 дитини;
        7.3.4 транспортних засобів боржника
________________________________________
                                     (указати, яку саме)
7.4 інші на вимогу _________________________
_________________________________________ 

 
 

10. Судові витрати 

Спла-
чено добро-
віль-
но 

При-
суд-
жено до стяг-
нення 

Під-
лягає повер-
нен-
ню 

Не спла-
чено внас-
лідок звіль-
нення від спла-
ти 

 

8. Суть заяви
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

10.1 судовий збір 

  

  

  

  

 

10.2 витрати на інформаційно-
технічне забезпечення розгляду справи 

  

  

  

  

 
 

10.3 інші витрати, пов'язані з розглядом справи 

  

  

  

  

 
 

11. Справу розглянуто "___" ____________ ___ р.
11.1 суддею ________________________________
                                                   (прізвище судді

 

9. Заява (потрібне підкреслити):
9.1 відмовлено в прийнятті та постановлено про це ухвалу "___" _________ ____ р.:
9.1.1 у зв'язку із заявленням вимоги, не передбаченої статтею 96 ЦПК України;
9.1.2 із заяви і поданих документів убачається спір про право;
9.2 ухвалою від "____" ____________ _____ р. залишено без руху і надано термін
до "___" _____________ ____ р. для усунення недоліків (ч. 1 ст. 121 ЦПК України);
9.3 заяву ухвалою від "___" ____________ ____ р. повернуто заявнику. 

 

12. Результати розгляду справи (потрібне підкреслити):
12.1 видано судовий наказ;
12.2 передано до іншого суду;
12.3 інше __________________________________ 

 


 

Зворотний бік

13. Сума грошових коштів та вартість майна:
13.1 пред'явлена до стягнення сума грошових коштів та вартість майна __________ грн.;
13.2 сума грошових коштів та вартість майна, яка підлягає стягненню за
судовим наказом __________ грн. 

14. Зміст наказу (резолютивна частина)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
 
 
 
 

15. Розглянуто з порушенням строків, установлених ЦПК України 14.1 так 14.2 ні. 

 

16. Дата
16.1 надіслання боржникові копії судового наказу "___" ____________ _____ р.
16.2 отримання боржником копії судового наказу "___" ____________ _____ р. 

17. Подано заяву про скасування судового наказу
17.1 від "___" ____________ _____ р.
17.1.1 справа N 2с-___________
17.2 скасовано судовий наказ
"___" ____________ _____ р. 

 

18. Дата набрання судовим наказом законної сили "___" ____________ _____ р. 

19. Звернення до виконання (зазначити дату та проведену дію):

"___" ____________ _____ р.
________________________________________;
"___" ____________ _____ р.
________________________________________;
"___" ____________ _____ р.
________________________________________; 

 
 

20. Дата прийняття канцелярією суду справи після її розгляду
"___" ____________ _____ р. 

 

21. Справу передано до архіву суду:
21.1. Дата "___" ____________ _____ р.
21.2. Архівний номер ___________________ 

 

22. Інші відмітки
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 


 

 

Додаток 17
до підпункту 3.3.3 Інструкції
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 р. N 100) 


 

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА ЗАЯВУ ПРО ПЕРЕГЛЯД РІШЕННЯ (УХВАЛИ, СУДОВОГО НАКАЗУ) У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

заводиться в день надходження заяви до суду

Лицьовий бік картки

  

1. Справа N 8-__________/______ р. 

3. Номер рядка звіту ________ 

2. Перереєстровано за N _________/_____ р. 


 

4. Дата надходження заяви до суду "___" ___________________ ______ р.
5. Заява надійшла: 5.1 уперше; 5.2 після скасування ухвали;
5.3 інше _________________________________________________________________________
                                                                                                  (указати, як саме)
6. Заява надійшла від: 6.1 позивача/відповідача; 6.2 іншої особи, яка брала участь у справі, ___________________
(указати, якої саме);
6.3 особи, яка не брала участі в справі.
7. Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами:
7.1 істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
7.2 встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
7.3 скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;
7.4 встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано. 

8. Заявник П. І. Б. _____________________________________________________________________

9. Місце проживання / місцезнаходження, номери засобів зв'язку ___________________________
______________________________________________________________________________________ 

10. Суть заяви
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

11. Заяву подано на рішення (ухвалу) суду від "___" __________ ____ р. справа N ______________
11.1 ухвалою від "___" _________ ____ р. заяву повернуто заявнику;
11.2 прийнято до провадження ухвалою від "___" ____________ ____ р.;
11.3 надійшла відмова від заяви "___"________ ____ р. та постановлено ухвалу про закриття провадження у справі від "___" __________ ____ р.

12. Справу призначено до розгляду на:
"___" ________ ____ р. "___" ________ ____ р. "___" ________ ____ р. "___" ________ _____ р.
"___" ________ ____ р. "___" ________ ____ р. "___" ________ ____ р. "___" ________ _____ р.
"___" ________ ____ р. "___" ________ ____ р. "___" ________ ____ р. "___" ________ _____ р.
"___" ________ ____ р. "___" ________ ____ р. "___" ________ ____ р. "___" ________ _____ р.

13. Прізвище судді, у провадженні якого знаходиться (знаходилась) справа, __________________

14. Заяву розглянуто з винесенням остаточної ухвали "____" __________ _____ р.

15. Справу розглянуто з порушенням строків ЦПК України 15.1 так / 15.2 ні.

16. Результати розгляду

16.1 заяву задоволено та скасовано судове рішення (рішення / ухвалу / судовий наказ) (необхідне підкреслити);
16.2 у задоволенні заяви відмовлено. 


 

Зворотний бік 

17. Апеляційний розгляд 

17.1 Подано заяву про апеляційне оскарження "___" ____________ ____ р. 
17.2 Подано апеляційну скаргу "___" ______________ ____ р.
17.3 Дата направлення справи до апеляційного суду "___" _____________ ____ р.
17.4 Дата розгляду апеляційної скарги "___" ___________ ____ р.
17.5 Результати розгляду апеляційної скарги
(резолютивна частина судового рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

18. Касаційний розгляд 

18.1 Подано касаційну скаргу "___" ___________________ _____ р.
18.2 Дата направлення справи до касаційного суду "___" _______________ _____ р.
18.3 Дата розгляду касаційної скарги "___" ____________ _____ р.
18.4 Результати розгляду касаційної скарги
(резолютивна частина судового рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________  

19. Ухвала суду набрала законної сили "____" ____________ ____ р.

20. Справу перереєстровано за N __________________/________ р.*

21. Судові витрати 

Сплачено 

Присуджено до стягнення 

Підлягає поверненню 

Не сплачено внаслідок звільнення від сплати 

 

21.1 судовий збір 

  

  

  

  

 
 

21.2 витрати, пов'язані з розглядом справи: 

 

на правову допомогу 

  

  

  

  

 

сторін на прибуття до суду 

  

  

  

  

 

залучення свідків, експертів, ін.  

  

  

  

  

 

проведення огляду доказів та ін. 

  

  

  

  

 


 

 
22. ІНШІ ВІДМІТКИ
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

Обліково-статистична картка за цією формою заповнюється на кожну заяву про перегляд рішення (ухвали) суду, судового наказу за нововиявленими обставинами.
____________
Відмітка про перереєстрацію справи робиться після скасування рішення (ухвали) суду, судового наказу за заявою про перегляд за нововиявленими обставинами. 


 

 

Додаток 22
до підпункту 3.4.1 Інструкції
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 р. N 100) 


 

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ

заводиться в день надходження позовної заяви (справи)

Лицьовий бік картки

1. Дата надходження позовної заяви (справи)
"___" ___________ ____ р. 

3. Справа N 2-а - _______/____ р.  

2. Номер рядка звіту __________ 

  4. Перереєстровано в ____ р.  за N ______/____ р. 


 

5. Позовна заява (справа) надійшла (потрібне підкреслити): 

6. Учасники процесу 

 

5.1 уперше;
5.2 після роз'єднання позовів;
5.3 після скасування судового рішення;
5.4 інше ______________________________________
                                                (указати, як саме) 

6.1. Позивач
Ім'я (найменування) _____________________
______________________________________
______________________________________
             (місцезнаходження / місце проживання,
     номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти) 

 
 
 

8. Результати розгляду позовної заяви до підготовчого провадження 

 

8.1 відмовлено у відкритті провадження у справі ухвалою від "___" _____________ ____ р. 

6.2. Відповідач
 
Ім'я (найменування) _____________________
_______________________________________
(посада, місце служби посадової чи службової особи)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
                (місцезнаходження / місце проживання,
     номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти) 

 

8.2 позовну заяву залишено без розгляду (ч. 5 ст. 179 КАС України) 

 

8.3.1 ухвалою від "___" ____________ ____ р. залишено без руху і надано строк
до "___" _____________ ____ р. для усунення недоліків (ч. 1 ст. 108 КАС України)
8.3.2 недоліки не усунуто, заяву ухвалою
від "___" _____________ ____ р. повернуто позивачеві (п. 1 ч. 3 ст. 108 КАС України). 

 
 
 
 

8.4 ухвалою суду від "___" _____________ ____ р. заяву повернуто у зв'язку з:
8.4.1 подачею позивачем заяви про відкликання позовної заяви;
8.4.2 подачею позовної заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;
8.4.3 подачею позовної заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи;
8.4.4 тим, що у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
8.4.5 не підсудністю справи цьому суду;
8.4.6 іншими обставинами _______________________

 
 
 
 

6.3. Треті особи _________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 
 
 

8.5 ухвалою від "___" _____________ ____ р. відкрито провадження у справі
8.5.1 призначено попереднє судове засідання на "___" _____________ ____ р. 

 
 

                9. Підготовче провадження 

 

9.1 Позов задоволено у зв'язку з визнанням відповідачем позову
(постанова суду від "___" _____________ ____ р.) 

 

7. Зміст позовних вимог (ураховуючи зміни)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
7.1. Заявлено вимогу стягнути _______ грн. 

 

9.2 Ухвалою суду від "___" _____________ ____ р.
9.2.1 заяву залишено без розгляду у зв'язку з ________
_____________________________________________
(указати причини, статті КАС України)
9.2.2 зупинено провадження у справі у зв'язку з ____
_____________________________________________
(указати причини, статті КАС України)
9.2.2.1 (поновлено провадження у справі ухвалою від "___" _____________ ____ р.);
9.2.3 закрито провадження у справі _______________
9.2.3.1 у зв'язку з відмовою від позову повністю/частково;
9.2.3.2 у зв'язку з примиренням сторін;
9.2.4 закінчено підготовче провадження і призначено справу до судового розгляду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 3 Інші процесуальні дії, учинені до судового розгляду
9.3.1 дата ухвали                      9.3.2 процесуальна дія
"___" _____________ ____ р. - __________________
"___" _____________ ____ р. - __________________ 

 
 
 
 

10. Судовий розгляд 

 

10.1. Дати призначення до судового розгляду та причини нерозгляду
"___" _____________ ____ р. ___________________
"___" _____________ ____ р. ___________________
"___" _____________ ____ р. ___________________
"___" _____________ ____ р. ___________________
"___" _____________ ____ р. ___________________
"___" _____________ ____ р. ___________________
"___" _____________ ____ р. ___________________
"___" _____________ ____ р. ___________________
"___" _____________ ____ р. ___________________
10.2 не розглянуто справу в термін понад ___ міс. _____ років;
10.3 відкладено у зв'язку з неявкою _____________
(указати, кого саме)

16. Результати вирішення справи (потрібне підкреслити):
16.1 з прийняттям постанови, у тому числі:
16.1.1 позов задоволено 16.1.1.1 повністю; 16.1.1.2 частково
16.1.2 у задоволенні позову відмовлено
16.1.2.1 повністю; 16.1.2.2 частково
16.2 передано до іншого суду;
16.3 закрито провадження у справі
______________________________________;
           (указати підстави, статті КАС України)
16.4 залишено заяву без розгляду
______________________________________
           (указати підстави, статті КАС України) 

 
 
 
 
 
 
 

17. Справу розглянуто в порядку письмового провадження
16.1 так / 16.2 ні. 

 

                    11. Відомості про зупинення
                            провадження у справі

11.1. Дати ухвал суду та причини зупинення провадження у справі
"___" _____________ ____ р. ___________________
"___" _____________ ____ р. ___________________
11.2. Дати ухвал суду про поновлення провадження у справі
"___" __________ ____ р. "___" __________ ____ р. 

18. Зміст постанови (ухвали) (резолютивна частина)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 

12. Надано термін для примирення
на ____ міс. до "___" ___________ ____ р.

на ____ міс. до "___" ___________ ____ р. 

 

19. Присуджено до стягнення з відповідача кошти (зазначити, які саме і в якій сумі)
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

 

13. Прізвище судді, у провадженні якого знаходиться (знаходилась) справа,
_____________________________________________

14. Справу розглянуто
14.1 одноособово (колегіально)
14.2 "___" ___________ ____ р.
_____________________________________________
(прізвища суддів, які брали участь у колегіальному розгляді)

15. Справу розглянуто з порушенням строків КАС України: 15.1 так 15.2 ні. 

 
 
 
 
 

20. Постанова (ухвала) набрала законної сили
"___" ___________ ____ р. 

 

     

 


 

Зворотний бік 

21. Апеляційне провадження 

21.1. Подано заяву про апеляційне оскарження "___" _____________ _____ р.
21.2. Подано апеляційну скаргу "___" _____________ _____ р.
21.3. Дата направлення справи до апеляційного суду "___" ______________ _____ р.
21.4. Ухвала (постанова) апеляційного суду від "___" _____________ _____ р.
21.5. Зміст ухвали (постанови)
(резолютивна частина судового рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

22. Касаційне провадження 

22.1. Дата направлення справи до касаційного суду "____" _______________ _____ р.
22.2. Ухвала (постанова) касаційного суду від "____" _____________ _____ р.
22.3. Зміст ухвали (постанови)
(резолютивна частина судового рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

23. Дата прийняття канцелярією суду справи після її розгляду судом першої інстанції:
"___" ____________ ____ р. 

24. Дата надходження справи до суду першої інстанції після розгляду справи за скаргою
24.1 апеляційною інстанцією "__" ________ __ р.;       24.2 касаційною інстанцією "__" _________ __ р. 

25. Звернення судового рішення до виконання (зазначити дату та проведену дію)
"___" ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___" ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___" ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___" ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___" ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___" ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___" ____________ ____ р. ______________________________________________________________ 

                  26. Довідка
26.1. Число осіб, до яких застосовано заходи процесуального впливу:
26.1.1 попередження ______________;
26.1.2 видалення із залу судового засідання ________________________;
26.1.3 тимчасове вилучення доказів для дослідження судом ________________;
26.1.4 привід _____________________
(указати, кого саме).
26.2. Кількість судових рішень, згідно з якими суд зобов'язав суб'єкта владних повноважень, не на користь якого ухвалене судове рішення, подати звіт про виконання судового рішення.
26.3. Постановлено окремих ухвал
(потрібне підкреслити):
26.3.1 про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону;
26.3.2 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними;
26.3.3 за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або в разі його ненадходження;
26.3.4 про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову;
26.3.5 про скасування заходів забезпечення адміністративного позову;
26.3.6 про заміну одного способу забезпечення адміністративного позову іншим.
26.4. Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами:
26.4.1 постановлених за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або у разі його ненадходження.
26.5. Ухвала про судове доручення 26.5.1 від "___" ___________ ____ р.
26.5.2 суду _____________________
(указати, якого саме).
26.6. Судове доручення виконане 26.6.1 так / 26.6.2 ні. 

27. Судові витрати 

Спла-
чено добро-
вільно 

Присуд-
жено до стяг-
нення 

Підлягає повер-
ненню 

Не сплачено внаслідок звіль-
нення від сплати 

27.1 судовий збір  

  

  

  

  

27.2 витрати (пов'язані з розглядом справи): 

на правову допомогу 

  

  

  

  

сторін, їх представників на прибуття до суду 

  

  

  

  

на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів 

  

  

  

  

на проведення експертизи  

  

  

  

  

на проведення огляду доказів та ін. 

  

  

  

  

28. Інші відмітки
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 

29. Справу передано до архіву суду:
 
29.1. Дата "___" _______________ _____ р.

 
29.2. Архівний номер __________________ 


 

 

Додаток 29
до підпункту 3.6 Інструкції
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 р. N 100) 


 

ОБЛІКОВО-СТАТИСТИЧНА КАРТКА НА СПРАВУ ПРО НАПРАВЛЕННЯ НА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЛІКУВАЛЬНОГО ЧИ ЛІКУВАЛЬНО-ВИХОВНОГО ЗАКЛАДУ

Лицьовий бік картки

1. Справа N 7-_________/________ р.

2. Перереєстровано за N _______/______ р. 


 

3. Дата надходження подання до суду "___" ____________ ____ р.

4. Подання надійшло (потрібне підкреслити):
4.1 уперше;
4.2 після скасування постанови;
4.3 інше ______________________________________________________________________________
                                                                                                        (указати, як саме) 

5. Ким подано подання ________________________________________________________________

6. Супровідний лист 6.1 від "___" ____________ ____ р.        6.2 за N __________________________ 

7. Прізвище __________________________________________________________________________

8. Ім'я _______________________________________________________________________________

9. По батькові ________________________________________________________________________

10. Стать: 10.1 чоловіча; 10.2 жіноча (потрібне підкреслити).

11. Дата народження "___" ____________ _____ р.

13. Освіта (потрібне підкреслити):

13.1 вища; 

13.4 повна загальна середня; 

13.7 без освіти.  

13.2 вища базова; 

13.5 базова загальна середня; 

  

13.3 повна професійно-технічна; 

13.6 початкова загальна середня; 

  


 

14. Місце роботи, навчання, служби ____________________________________________________

15. Раніше застосовувались заходи примусового лікування за постановою суду:

                                                15.1 так;        15.2 ні (потрібне підкреслити).

16. Раніше судимий (потрібне підкреслити):             16.1 так;               16.2 ні. 

17. Подання про направлення на примусове лікування алкогольно/наркотично залежних на строк:
   17.1 до 6 місяців;
   17.2 від 6 місяців до 1 року;
   17.3 понад 1 рік.

18. Дата повернення подання "___" _____________ ____ р.

19. Дати розгляду подання:
"___" ____________ ____ р.;                "___" ____________ ____ р.;
"___" ____________ ____ р.;                "___" ____________ ____ р.

20. Прізвище судді, на розгляді в якого знаходиться (знаходилась) справа, ___________________

21. Скільки справа була в провадженні:     21.1 _____ р.     21.2 _____ міс.     21.3 _____ дн. 


 

Зворотний бік картки 

22. Результати розгляду (потрібне підкреслити):
22.1 подання задоволено, направлено на примусове виконання:
     22.1.1.1 алкоголіків / 22.1.1.2 наркоманів;
     22.1.2 строк лікування за постановою суду ______ міс.
22.2 відмовлено в задоволенні подання;
22.3 закрито провадження в справі;
22.4 інше _____________________________________________________________________________ 

23. Апеляційний розгляд

23.1. Апеляцію подано:
     23.1.1 особою, стосовно якої застосовано примусове лікування;
     23.1.2 прокурором;
     23.1.3 іншою особою ____________________________________________________
(указати, якою).

23.2. Справу призначено до розгляду в апеляційній інстанції на "___" ______________ ____ р.

23.3. Ухвала апеляційного суду: 23.3.1.1 про відмову в прийнятті апеляції до свого розгляду; 23.3.1.2 про закриття апеляційного розгляду справи у зв'язку з відмовою апелянта від своїх вимог (потрібне підкреслити) 23.3.2 від "____" _____________ _____ р.

23.4. Апеляцію розглянуто "____" _______________ _____ р.

24. Результати розгляду апеляції
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

25. Дата звернення постанови до виконання "___" ______________ ____ р.

26. Дата виконання "___" ________________ _____ р. 

27. У порядку виконання надійшло подання про:
     27.1.1 дострокове припинення лікування алкогольно/наркотично залежного (залежної);
     27.1.2 продовження строку лікування алкогольно/наркотично залежного (залежної);
     27.1.3 інше
(указати, про що саме) ________________________________________________________

27.2 Результати розгляду ________________________________________________________________ 

28. Справу передано в архів суду:
     28.1. Дата "___" ____________ _____ р.
     28.2. Архівний номер ____________________ 

29. Примітки
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


 

 

Додаток 38
до пункту 13.5 Інструкції
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 26 вересня 2007 р. N 100) 


 

Штамп суду, вихідний номер і
дата 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(прізвище, ініціали начальника установи, у якій тримається під вартою підсудний, найменування установи) 


 

_____________________________________________________________________ суд направляє Вам
                                                                                    (найменування суду)
доставленого підсудного _______________________________________________________________
                                                                                                     (прізвище, ім'я, по батькові підсудного)
для подальшого тримання його під вартою та одночасно просить проводити доставку
для продовження розгляду справи "___" ___________ 20__ року о _____ год. _____ хв.
                                                           "___" ___________ 20__ року о _____ год. _____ хв.
                                                           "___" ___________ 20__ року о _____ год. _____ хв. 

Підсудного доставити (місцезнаходження суду) ___________________________________________

Суддя       _______________________________________
                                                   (підпис, ініціали, прізвище) 

Секретар _______________________________________
                                                   (підпис, ініціали, прізвище) 

Місце гербової печатки
                 суду

Лінія відриву _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Одержав виклик про доставку до суду для продовження розгляду
кримінальної справи "___" ___________ 20__ року о _____ год. _____ хв.
                                    "___" ___________ 20__ року о _____ год. _____ хв.
                                    "___" ___________ 20__ року о _____ год. _____ хв. 

Особа, яка перебуває під вартою, ________________________________________________________
                                                                                                                   (прізвище, ім'я, по батькові підсудного) 

Начальник конвою __________________________________________
                                                                              (підпис, ініціали, прізвище) 

"___" _____________ 20__ року 


 

____________