flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 15 грудня 2008 року N 134

Про внесення змін до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах

Наказ Державної судової адміністрації України
від 15 грудня 2008 року N 134

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
23 січня 2009 р. за N 68/16084

Відповідно до статей 126, 127 Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого Указом Президента України від 03.03.2003 N 182 (із змінами), з метою вдосконалення організації роботи з ведення діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах та приведення у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.12.2006 N 155, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2006 за N 1345/13219, виклавши її в новій редакції, що додається.

2. Юридичному управлінню (Верба А. С.) організувати вивчення Інструкції працівниками відповідних структурних підрозділів центрального апарату Державної судової адміністрації України.

3. Управлінню організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю (Бровко Т. В.) довести цей наказ до відома голів апеляційних і місцевих адміністративних судів.

4. Рекомендувати головам апеляційних і місцевих адміністративних судів організувати вивчення Інструкції суддями та працівниками апарату суду.

5. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Букіна Л. Є.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної судової адміністрації України Капустинського В. А.

 

Голова 

І. Балаклицький 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Вищого
адміністративного суду
України 

О. Пасенюк 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 5 грудня 2006 р. N 155
(у редакції наказу Державної судової адміністрації України
від 15 грудня 2008 р. N 134)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 січня 2009 р. за N 68/16084 


 

ІНСТРУКЦІЯ
з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах

I. Загальні положення

1.1. Інструкція з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах (далі - Інструкція) встановлює загальні правила ведення діловодства в апеляційних та окружних адміністративних судах (далі - суди) і установлює порядок роботи з документами з моменту їх надходження чи створення в суді до надіслання або передавання в архів, звернення до виконання судових рішень.

1.2. Положення цієї Інструкції поширюються також і на організацію роботи з документами, що створюються і опрацьовуються засобами обчислювальної, комп'ютерної та електронної техніки. Комп'ютерні (автоматизовані) технології обробки документів та інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та цієї Інструкції.

1.3. Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом, діловодства за зверненнями громадян і діловодства з питань роботи з кадрами визначається чинним законодавством України.

1.4. Приймання вхідної кореспонденції з ознаками підозрілих вкладень здійснюється згідно з чинним законодавством України.

1.5. За організацію діловодства в суді відповідає голова суду. Ведення діловодства відповідно до вимог державних стандартів та цієї Інструкції покладається на службу діловодства суду.

Визначення порядку документообігу в апараті суду та здійснення контролю за його додержанням за наказом голови суду покладається на керівника апарату суду або іншого працівника апарату суду, який виконує його обов'язки (далі - керівник апарату суду).

Керівник апарату суду ознайомлює всіх працівників апарату суду з нормативно-правовими актами і методичними матеріалами з ведення діловодства.

1.6. Усі працівники апарату суду зобов'язані виконувати вимоги цієї Інструкції, забезпечують зберігання документів та конфіденційність інформації, яка в них міститься.

Права, обов'язки та відповідальність працівників апарату суду визначаються їх посадовими інструкціями, затвердженими головою суду.

Функціональні обов'язки працівників апарату суду зазначаються окремим розділом у посадових інструкціях. У разі службової необхідності та залежно від штатної чисельності апарату суду голова суду з урахуванням навантаження на кожного працівника апарату суду може провести перерозподіл функціональних обов'язків, що обов'язково заноситься в посадові інструкції цих працівників. У разі тимчасової необхідності перерозподілу або заміщення зазначених функцій між працівниками головою суду видається наказ.

За порушення вимог цієї Інструкції працівники апарату суду притягуються до відповідальності в порядку, установленому чинним законодавством України.

1.7. У разі звільнення працівника, а також у разі його відпустки, відрядження чи тривалої відсутності з різних причин усі одержані ним для виконання службові документи за вказівкою керівника апарату суду, погодженою з головою суду, передаються особі, яка його заміщує, про що складається відповідний акт.

1.8. Службові документи визначаються номенклатурою справ суду.

1.9. Діловодство в суді ведеться державною мовою з урахуванням вимог чинного законодавства.

1.10. Оформлення організаційно-розпорядчих документів, створюваних у результаті діяльності суду, здійснюється згідно з Вимогами до оформлювання документів ДСТУ 4163-2003, затвердженими наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 07.04.2003 N 55.

1.11. Усі журнали прошнуровуються і скріплюються підписом голови суду та печаткою суду. Кожен аркуш журналу повинен бути пронумерований арабськими цифрами у верхньому правому куті м'яким простим графічним олівцем або нумератором.

1.12. Заповнення форм звітності щодо розгляду справ здійснюється відповідно до Інструкції щодо заповнення форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 05.06.2006 N 55, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598 (із змінами).

II. Порядок приймання адміністративних справ і документації. Основні вимоги до опрацювання (розгляду) документів, які не стосуються розгляду адміністративних справ

2.1. Уся кореспонденція, у тому числі документи, надіслані електронною поштою, факсимільним зв'язком, а також телеграми, що надходять до суду, приймаються, опрацьовуються та за резолюцією керівництва суду передаються відповідними працівниками апарату суду визначеним виконавцям під підпис.

Після реєстрації кореспонденція, що стосується розгляду конкретної справи, передається судді, головуючому у справі, у суді першої інстанції або судді-доповідачу в суді апеляційної інстанції.

2.2. Працівник апарату суду, на якого відповідною посадовою інструкцією покладено обов'язки щодо приймання адміністративних справ і кореспонденції, у день їх надходження перевіряє цілісність пакетів та конвертів і відповідність їх адресування, розкриває пакети й конверти, перевіряє відповідність вкладень до опису (наявність додатків до документа), проставляє на правому нижньому чи іншому вільному від тексту місці першої сторінки супровідного листа чи іншого документа до адміністративної справи (матеріалу) реєстраційний штамп суду, у якому зазначає дату надходження матеріалу до суду і реєстраційний номер згідно з Журналом реєстрації вхідної кореспонденції (додаток 1).

У разі коли до суду надходять у незначній кількості документи з грифом "Для службового користування" та в разі відсутності підрозділу режимно-секретної роботи, такі документи реєструються у загальному порядку, при цьому в журналі реєстрації вхідної кореспонденції до реєстраційного номера документа додається позначка "ДСК".

Указані документи долучаються до матеріалів відповідної справи. На справі та відповідній обліково-інформаційній картці на справу робиться позначка "ДСК".

Конверти (пакети), у яких надходять документи, долучаються до одержаних документів. У разі одержання матеріалів у пошкодженій упаковці, а також якщо під час відкриття конверта (пакета) виявлено відсутність будь-якого документа чи додатка до нього, про це складається Акт про нестачу матеріалів або недоліки формування справи (далі - Акт) (додаток 2) у двох примірниках, один примірник якого надсилається відправнику, а другий долучається до одержаних матеріалів і передається разом з ним для розгляду за належністю.

У разі надходження до апеляційного адміністративного суду адміністративної справи, яка не відповідає вимогам цієї Інструкції (відсутність: повноти підшивання справ, нумерації аркушів, наявності опису тощо), складається Акт про нестачу матеріалів або недоліки у формуванні справи, один примірник якого залишається в службі діловодства в суді апеляційної інстанції, інший підшивається до матеріалів справи. При поверненні справи до окружного адміністративного суду після закінчення апеляційного розгляду в супровідному листі до справи зазначається про складений акт та необхідність усунення недоліків, указаних у цьому акті.

2.3. Прийняття вхідної кореспонденції від осіб, які беруть участь у справі (їх представників або кур'єрів), здійснюється за пред'явленням оригіналу документа, що посвідчує особу (документа, що підтверджує повноваження представника або належність його до організації-відправника). У разі непред'явлення таких документів або пред'явлення таких, що не оформлені відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), кореспонденція не приймається.

2.4. Не підлягають реєстрації, а передаються для долучення до справ з відміткою про дату одержання їх судом:

а) повістки, копії процесуальних та інших документів, надсилання яких судом передбачене вимогами КАС України, повернуті за неврученням адресату;

б) розписки про одержання повісток, копій процесуальних документів.

Кореспонденція особистого характеру передається адресату без реєстрації. Не реєструються рекламні повідомлення, плакати, вітальні листи, запрошення, а також повернена (як помилково надіслана судом) кореспонденція.

Помилково доставлена суду кореспонденція пересилається за належністю разом із супровідним листом за підписом голови суду чи його заступника.

2.5. Робота з документами, що містять конфіденційну інформацію, регламентується Інструкцією про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893.

2.6. Позовні заяви, заяви та скарги, подані громадянами безпосередньо у суді, невідкладно передаються працівникам апарату суду, відповідальним за приймання адміністративних справ і кореспонденції, для реєстрації в журналі реєстрації вхідної кореспонденції та у відповідних обліково-інформаційних картках, після чого передаються за призначенням для прийняття рішення відповідно до процесуального законодавства. Поштова кореспонденція, яку отримує кур'єр суду, невідкладно передається працівнику апарату суду, відповідальному за реєстрацію кореспонденції, який перевіряє, чи цьому суду адресований документ та наявність додатків, указаних у документі.

2.7. На вимогу особи, яка подала матеріали чи документ до суду не під час судового засідання та надала їх додаткову копію, на першому аркуші такої копії проставляється відповідний штамп суду про отримання, у якому зазначаються дата отримання матеріалів (документа), посада, прізвище та підпис особи, яка їх прийняла, після чого копія повертається.

2.8. Документи з питань діяльності суду, які не стосуються розгляду справ, реєструються та передаються керівництву суду в день надходження двічі на день. Документи з позначкою "Терміново" передаються протягом години.

2.9. Після попереднього розгляду документа керівництвом суду і призначення виконавця не пізніше наступного дня документ повертається до працівника апарату суду, який здійснював його реєстрацію, для реєстрації резолюції.

До журналу реєстрації вхідної кореспонденції вносяться відомості про особу, від якої надійшов документ, матеріал чи справа, за яким номером та датою, його короткий зміст, кому і коли його передано та розписка про отримання документа, матеріалу чи справи.

2.10. Документи для розгляду (виконання) від одного виконавця до іншого передаються тільки на підставі письмової вказівки керівництва, яким здійснювалися розгляд документа та накладення резолюції. Передача документів відбувається з унесенням до журналу реєстрації вхідної кореспонденції відповідних даних про передачу.

Якщо в резолюції вказано декілька виконавців, то перший з них є відповідальним за виконання документа, якому в установленому порядку передається документ, співвиконавцям передаються копії або фотокопії документа, про що робиться відповідна відмітка на резолюції.

2.11. Відповідь на виконаний документ підписується керівником, яким було накладено резолюції. Відповідь у необхідній кількості примірників передається для надіслання адресатам.

Виконаний документ разом із завізованим виконавцями примірником відповіді, який також підписується керівником, підшивається до відповідної справи за номенклатурою справ суду або передається за призначенням.

Якщо керівництвом суду не підписано примірник відповіді, зазначений в абзаці другому цього підпункту, до виконаних документів долучається копія або фотокопія підписаної відповіді.

2.12. Облік і зберігання виконаних документів здійснюються працівниками апарату суду.

2.13. Порядок роботи з електронною поштою визначається Інструкцією про порядок роботи з електронною поштою в Державній судовій адміністрації України, територіальних управліннях державної судової адміністрації, апеляційних та місцевих судах загальної юрисдикції, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 25.12.2007 N 141. Якщо після отримання документів електронною поштою до суду надходять ці самі документи на паперових носіях, вони передаються виконавцям у порядку, установленому цією Інструкцією.

2.14. Після отримання повідомлень електронною поштою працівники апарату суду прочитують кожне з них та перевіряють коректність змісту приєднаних файлів, перевіряють кожне повідомлення на наявність комп'ютерних вірусів, реєструють повідомлення у Журналі реєстрації вхідної електронної пошти (додаток 3), у разі потреби друкують зміст електронного листа та додані файли, передають у друкованому або електронному вигляді адресатам з отриманням підпису про отримання в журналі реєстрації.

III. Складання номенклатури справ

3.1. Номенклатура справ - це систематизований перелік найменувань справ, створюваних у діловодстві суду, оформлених у відповідному порядку із зазначенням строків зберігання справ.

3.2. Номенклатура справ є обов'язковим для кожного суду інформаційним довідником, що складається для створення в суді єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого пошуку документів за змістом та видом, відбору документів та справ на державне зберігання.

3.3. Номенклатура справ (додаток 4) суду схвалюється експертною комісією (далі - ЕК) суду та погоджується експертно-перевірною комісією (далі - ЕПК) відповідного державного архіву, після чого затверджується головою суду.

3.4. За складання номенклатури справ та ведення відповідає служба діловодства суду за участю архіву суду.

3.5. Номенклатура справ суду призначена для групування документів у справи, їх систематизації, обліку, індексації та визначення строків зберігання (постійне чи тимчасове), а також швидкого пошуку документів за змістом.

3.6. Адміністративні справи і матеріали не належать до номенклатури справ суду.

3.7. Усі журнали суду вносяться до номенклатури справ суду.

3.8. Кожна справа, включена до номенклатури, повинна мати умовне позначення арабськими цифрами - індекс. У разі наявності в справі томів (частин) індекс ставиться на кожному томі із зазначенням: т. 1, т. 2 тощо.

3.9. У кінці року номенклатура справ суду обов'язково закривається підсумковим записом, що підписує керівник служби діловодства. Про фактичну наявність заведених за рік справ повідомляється керівник архіву суду (особа, відповідальна за архів).

3.10. Номенклатура справ суду складається у чотирьох примірниках, кожен з яких повинен мати гриф погодження з відповідним державним архівом.

Примірники номенклатури справ розподіляються в такому порядку:

перший (недоторканний) примірник номенклатури справ зберігається в службі діловодства суду;

другий використовується службою діловодства як робочий;

третій передається до архіву суду для контролю за формуванням справ;

четвертий надсилається до державної архівної установи, архівного відділу міської ради, у зоні обслуговування яких перебуває суд.

3.11. Під час складання номенклатури справ суду слід керуватись структурою та штатним розписом суду, номенклатурою справ суду за минулі роки.

3.12. Графи номенклатури справ суду заповнюються таким чином:

у графі 1 проставляються індекси кожної справи, уключеної до номенклатури справ суду. Індекс справи складається з індексу структурного підрозділу (якщо такий розподіл є в суді) та порядкового номера заголовка справи за номенклатурою справ суду в межах структурного підрозділу. У номенклатурах справ суду різних років рекомендується зберігати однакові індекси для однорідних справ, для перехідних справ індекс зберігається протягом усіх років дії справи;

у графі 2 вказуються заголовки справ (томів, частин). Порядок розташування заголовків справ у номенклатурі справ суду визначається ступенем важливості документів справи та їх взаємозв'язком. Напочатку розміщуються заголовки справ, що містять розпорядчу документацію. Заголовок справи повинен чітко, в узагальненій формі відображати основний зміст і склад документів справи: назву виду справи (листування, журнал) або різновид документів (накази, протоколи); короткий зміст документів справи тощо.

Не допускається вживання в заголовках справ неконкретних формулювань ("Різні матеріали", "Загальне листування" тощо);

графа 3 заповнюється після закінчення календарного року;

у графі 4 зазначається строк зберігання справи, номер статті за Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженим наказом Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 N 41, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.09.98 за N 576/3016 (із змінами) (далі - Перелік). У разі внесення до номенклатури справ суду заголовків, що включають документи, термін зберігання яких не передбачений Переліком, строк їх зберігання встановлюється ЕК суду за погодженням з ЕПК відповідного державного архіву;

у графі 5 номенклатури справ упродовж року, на який вона складена, робляться позначки про включення нових справ, про перехідні справи, про виділення справ до знищення, про осіб, відповідальних за формування справ, про передачу справ в архів.

3.13. Номенклатура справ суду щороку (не пізніше листопада - грудня) переглядається, аналізується і уточнюється.

3.14. Погоджена з ЕПК номенклатура справ суду затверджується головою суду не пізніше 15 грудня попереднього року, уводиться в дію з 1 січня наступного календарного року, є документом постійного зберігання та включається як розділ номенклатури справ суду.

IV. Реєстрація та облік адміністративних справ і матеріалів

4.1. Після реєстрації в журналі реєстрації вхідної кореспонденції, але не пізніше наступного робочого дня, усі адміністративні справи, позовні заяви, заяви, клопотання, подання, доручення судів про проведення певних процесуальних дій, що надійшли до суду і підлягають розгляду відповідно до адміністративного судочинства, передаються для реєстрації у відповідних обліково-інформаційних картках чи реєстраційних журналах та в разі необхідності у відповідних алфавітних покажчиках.

4.2. Адміністративні справи, позовні заяви, що надійшли до суду першої інстанції для розгляду в порядку адміністративного судочинства, реєструються в Обліково-інформаційній картці на адміністративну справу (додаток 5), яка заводиться на кожну справу (позовну заяву) окремо та в разі необхідності - в Алфавітному покажчику адміністративних справ (додаток 6). В алфавітному покажчику адміністративних справ облік ведеться за кожним відповідачем.

Відомості про результати розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами зазначаються у відповідному розділі обліково-інформаційної картки на адміністративну справу. Матеріали щодо розгляду таких заяв підшиваються до відповідної адміністративної справи і зберігаються в ній.

Відомості про результати розгляду подання державних виконавців, заяви та клопотання сторін виконавчого провадження, крім позовних заяв на рішення, дії або бездіяльність державних виконавців, зазначаються у відповідному розділі обліково-інформаційної картки на адміністративну справу. Усі матеріали справ за такими поданнями і заявами долучаються до відповідних адміністративних справ.

4.3. У разі роз'єднання однієї чи декількох поєднаних в одне провадження позовних вимог у самостійні провадження кожна з нових адміністративних справ реєструється в обліково-інформаційних картках не пізніше наступного робочого дня після ухвалення відповідного судового рішення. Їм присвоюються нові номери за обліково-інформаційними картками в хронологічному порядку. В алфавітному покажчику адміністративних справ до попереднього запису додається відмітка про новий номер адміністративної справи. До нової адміністративної справи підшиваються оригінали або завірені суддею копії процесуальних документів, що мають значення для цієї справи.

4.4. У разі об'єднання адміністративних справ в одну об'єднаній справі присвоюється номер тієї справи, що надійшла до суду першою. В обліково-інформаційну картку на об'єднану справу відповідно до ухвали суду вносяться записи та відмітки про об'єднання справ із зазначенням номера справи. Відмітка про об'єднання справи також уноситься в кожну обліково-інформаційну картку справ, що об'єднали, та в разі необхідності - у відповідний алфавітний покажчик.

4.5. Адміністративні справи, що надійшли із судів апеляційної чи касаційної інстанції на повторний судовий розгляд, після скасування судового рішення або в разі скасування судового рішення за нововиявленими обставинами реєструються в новій обліково-інформаційній картці на адміністративну справу. Таким справам присвоюються нові номери. У відповідному алфавітному покажчику до попереднього запису додається відмітка про новий номер адміністративної справи. Попередній номер справи береться у дужки.

Не підлягають повторній реєстрації на обліково-інформаційних картках адміністративні справи, що надійшли із судів апеляційної чи касаційної інстанції, після скасування: ухвал про залишення позовної заяви (апеляційної скарги) без руху; про забезпечення позову; про забезпечення доказів; про відмову в поновленні чи продовженні пропущеного процесуального строку; з питань визначення розміру судових витрат; про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень; про відмову в ухваленні додаткового судового рішення; про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні; про зупинення провадження у справі; окремої ухвали; додаткового судового рішення.

4.6. Якщо суд унаслідок невиконання однією із сторін умов примирення, зафіксованих в постановленій ухвалі суду про закриття провадження у справі, за клопотанням іншої сторони поновлює провадження у справі, то така справа реєструється в окремій обліково-інформаційній картці з присвоєнням нового номера за обліково-інформаційною карткою. Про поновлення провадження у справі робиться відмітка в обліково-інформаційній картці на справу, де зазначались відомості про закриття провадження у справі. Матеріали підшиваються до відповідної адміністративної справи і зберігаються в ній.

4.7. Адміністративні справи, що надійшли до суду апеляційної інстанції для перегляду судових рішень в апеляційному порядку, реєструються в Обліково-інформаційній картці на адміністративну справу щодо перегляду судових рішень в апеляційному порядку (додаток 7), а також у разі необхідності - в Алфавітному покажчику адміністративних справ за апеляційними скаргами (додаток 8). Номер за обліково-інформаційною карткою в суді апеляційної інстанції зазначається на обкладинці справи. У цьому випадку новий номер справі не присвоюється.

Якщо в одній справі, що надійшла до суду апеляційної інстанції, подано апеляційні скарги на декілька судових рішень, то справа реєструється за кількістю обліково-інформаційних карток відповідно до кількості оскаржуваних рішень.

Якщо в одній справі подається одна апеляційна скарга на декілька судових рішень, то справа реєструється за кількістю обліково-інформаційних карток відповідно до кількості оскаржуваних рішень.

Відомості про результати розгляду заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами зазначаються у відповідному розділі обліково-інформаційної картки про перегляд судових рішень в апеляційному порядку. Матеріали щодо розгляду таких заяв підшиваються до відповідної адміністративної справи і зберігаються в ній.

4.8. Заяви про апеляційне оскарження та апеляційні скарги на судові рішення в адміністративних справах, що надійшли до суду першої інстанції, реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспонденції та в Журналі реєстрації заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг в адміністративних справах (додаток 9). Про надходження таких документів до суду та результатів їх розгляду робляться також записи у відповідних обліково-інформаційних картках.

4.9. Судові доручення, надані іншими адміністративними судами України або іноземними судами про проведення певних процесуальних дій, реєструються в Обліково-інформаційній картці на справу щодо виконання доручення про проведення певних процесуальних дій (додаток 10). Листування щодо виконання цих доручень підшивається до відповідної справи за номенклатурою справ суду і зберігається в ній.

4.10. Копії апеляційних скарг на судові рішення в адміністративних справах, що надійшли до суду апеляційної інстанції від осіб, які їх подали, реєструються в Журналі реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах (додаток 11).

Копії апеляційних скарг на судові рішення в адміністративній справі в апеляційному суді формуються у відповідні справи за номенклатурою справ суду.

4.11. Для реєстрації та обліку адміністративних справ, позовних заяв в адміністративних справах установлюється індекс "2а".

4.12. Номер справи складається з індексу та через тире порядкового номера за обліково-інформаційною карткою на адміністративну справу у суді першої інстанції із зазначенням через дріб двох останніх цифр поточного року, у якому надійшла справа, через дріб коду суду, що визначається Державною судовою адміністрацією України.

Наприклад: справа N 2а-25/09/0670,

де

2а - індекс справи;

25 - номер за обліково-інформаційною карткою;

09 - рік, у якому надійшла справа;

0670 - код суду.

Номер справи проставляється на обкладинці справи. У разі присвоєння справі нового номера (після скасування судового рішення з направленням справи на новий розгляд, якщо справа надійшла за підсудністю з іншого суду) старий номер береться у дужки.

Усе листування, що стосується окремих адміністративних справ, ведеться за номером справи.

4.13. В обліково-інформаційних картках і реєстраційних журналах заповнюються відповідно до руху справи всі пункти і графи, передбачені формами, не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення (відкриття провадження у справі, зупинення провадження в справі тощо) або проведення певних дій по справі (направлення справи в суд апеляційної інстанції, видача виконавчого листа тощо).

Написи в зазначених обліково-інформаційних картках та журналах олівцем не допускаються.

4.14. Після закінчення календарного року обліково-інформаційні картки на справи, що не розглянуті по суті, переставляються у хронологічному порядку надходження справ до суду.

Після перенесення обліково-інформаційних карток на всі нерозглянуті справи минулого року проводиться порядкова нумерація справ, що надходять у поточному році, за обліково-інформаційними картками, починаючи з номера 1.

У картотеку минулого року замість вилучених обліково-інформаційних карток вкладаються картки-замінники. У картці-заміннику зазначається номер за обліково-інформаційною карткою, номер справи та робиться запис про перенесення обліково-інформаційної картки в картотеку наступного року. При цьому картка-замінник не є дублікатом обліково-інформаційної картки.

4.15. Обліково-інформаційні картки зберігаються в картотеках (ящиках) у порядку номерів за обліково-інформаційними картками (у хронологічному порядку за датою надходження справи до суду) таким чином, щоб останні номери розміщувалися в передній частині картотеки (ящика).

4.16. У разі автоматизованого (комп'ютерного) ведення в суді реєстрації та обліку справ повинно бути забезпечене формування інформаційних запитів на вимогу учасників судового процесу. Ведення обліково-інформаційних карток та журналів упродовж року в паперовому вигляді може не здійснюватися.

4.17. У разі автоматизованого (комп'ютерного) ведення в суді реєстрації та обліку обсяг інформації може бути більшим від передбаченого відповідною обліково-інформаційною карткою або журналом.

При автоматизованій реєстрації формується банк реєстраційних даних. Користувач на вимогу учасників судового процесу, а також інших осіб повинен мати можливість одержувати інформацію за всіма реквізитами реєстрації та про точне місцезнаходження документа або адміністративної справи.

4.18. Реєстраційні (контрольні) журнали та обліково-інформаційні картки виготовляються електронним способом із застосуванням реєстраційних даних документів, що зберігаються у системі комп'ютерного діловодства суду.

Процедура ведення журналу полягає у роздрукуванні списків реквізитів документів і підшивці їх у спеціальну теку.

Форма щоденного списку при друкуванні журналів за допомогою програмного засобу повинна відповідати таким вимогам:

у заголовній частині списку відповідати формі заголовка відповідного реєстраційного журналу;

додатково в правій верхній частині заголовка повинна бути вказана дата друкування списку;

у кінці списку в правому нижньому куті повинно бути зазначене прізвище відповідального за роздруковування і його підпис;

таблична частина повинна повністю відповідати найменуванню і розташуванню граф, передбачених відповідним додатком до цієї Інструкції.

У табличну частину може бути додана графа з порядковим номером запису в поточному списку, а також інші графи.

Роздруковування проводиться не пізніше наступного дня від дати введення інформації, що роздруковується. Після друкування відповідальний працівник апарату суду повинен підписати списки в зазначеному місці та підшити в теку.

Обліково-інформаційні картки у справах, у яких закінчено провадження, роздруковуються після закінчення календарного року та передаються до архіву суду.

4.19. Після реєстрації всі справи і матеріали, що підлягають розгляду відповідно до процесуального законодавства, передаються головуючому судді в суді першої інстанції або судді-доповідачу в суді апеляційної інстанції.

Передавання справ і матеріалів головуючому судді в суді першої інстанції або судді-доповідачу в суді апеляційної інстанції здійснюється під підпис у Контрольному журналі адміністративних справ і матеріалів, переданих для розгляду судді (додаток 12). Такий журнал ведеться окремо щодо кожного судді. Записи в журналі здійснюються у хронологічному порядку передавання справ і матеріалів.

V. Особистий прийом громадян. Реєстрація та облік звернень громадян

5.1. У цьому розділі Інструкції мова йде про звернення громадян до суду, що викладені в письмовій або усній формі (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги громадян), що не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, а розглядаються в порядку, визначеному Законом України "Про звернення громадян", та здійснюються відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненням громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 N 348 (із змінами).

Голова суду особисто відповідає за стан діловодства за зверненнями громадян.

Графік особистого прийому громадян і Правила внутрішнього трудового розпорядку суду вивішуються в суді на спеціально пристосованому стенді (дошці оголошень суду). Також на стенді повинна бути вивішена інша корисна для громадян інформація (Список справ, призначених до розгляду (додаток 13); Список апеляційних скарг у справах, призначених до апеляційного розгляду (додаток 14), зразки заяв про видачу копій судових документів, витяги з нормативно-правових актів, що встановлюють розміри сплати відповідних платежів, тощо).

5.2. Особистий прийом громадян з питань роботи суду здійснюється головою суду або його заступниками, якими ведеться Журнал обліку особистого прийому громадян (додаток 15).

VI. Оформлення документів

6.1. Діяльність суду забезпечується системою процесуальних, управлінських та інших документів, що складають його документообіг.

6.2. Судові документи складаються та оформлюються відповідно до вимог КАС України, інших законодавчих і нормативно-правових актів, а також цієї Інструкції.

6.3. Під час підготовки та оформлення документів необхідно дотримуватись правил, що забезпечують їх юридичну силу, оперативне та якісне виконання і пошук, можливість обробки за допомогою комп'ютерної та електронної техніки, використання документів як одного з джерел інформації.

6.4. Документ має юридичну силу за наявності обов'язкових реквізитів: найменування (або бланк із зазначенням назви) суду (автора), місцезнаходження, посади особи, яка підписала документ, дати, підпису та в необхідних випадках - відбитка печатки, реєстраційного номера.

У процесі підготовки та оформлення можливе використання інших реквізитів, якщо цього вимагає призначення документа.

6.5. Усі службові документи повинні оформлятися на бланках суду. Бланки виготовляються на папері форматів згідно з вимогами державних стандартів та цієї Інструкції.

Для складання службових документів у суді використовується папір форматів А4 (210 х 297 мм) і А5 (210 х 148 мм).

Використання бланків вільної форми не дозволяється.

На бланку друкується тільки перша сторінка документа, а наступні - на чистих аркушах паперу такого самого розміру й якості. Якщо текст документа займає більше однієї сторінки, то на другу сторінку не можна переносити один підпис, на ній має бути не менше двох рядків тексту.

Документи внутрішнього складу суду (службові та доповідні записки, пояснення, заяви тощо) оформляються не на бланках.

6.6. Для зручності користування документом та його обробки з усіх боків сторінки залишаються вільні місця - береги (поля). Поле з лівого боку становить - 30 мм, з правого - 10 мм, з верхнього та нижнього - 20 мм.

6.7. Нумерація сторінок використовується тоді, коли документ має дві і більше сторінок. Як правило, документи пишуться з одного боку аркуша, нумерація здійснюється арабськими цифрами без будь-яких пунктуаційних знаків посередині верхнього поля на відстані не менше 10 мм від верхнього краю. У листуванні допускається написання документа на обох сторінках аркуша. У цьому разі цифри на лицьовому боці проставляються у правому верхньому кутку - непарні, на зворотному боці в лівому - парні.

6.8. Найменування суду вказується в документі відповідно до Указу Президента України від 16.11.2004 N 1417 "Про утворення місцевих та апеляційних адміністративних судів, затвердження їх мережі та кількісного складу суддів" (із змінами).

6.9. Назва документа повинна відповідати змісту процесуальної чи управлінської дії (наказ, розпорядження голови суду тощо), що документується.

6.10. Документи можуть бути адресовані як підприємствам, установам, організаціям, їх структурним підрозділам, так і конкретним посадовим особам, а також громадянам.

6.11. У разі адресування документа організації або її структурному підрозділу їх найменування зазначаються у називному відмінку, а посада і прізвище посадової особи - у давальному.

Наприклад:

Державна судова адміністрація України
Управління матеріально-технічного забезпечення
головному спеціалістові
Петренку О. І.
вул. Липська, 18/5,
м. Київ, 01021 


 

6.12. У разі адресування документа керівникові організації її найменування включається до складу найменування посади адресата.

Наприклад:

Голові Державної податкової
адміністрації України
Іваненку В. О. 


 

6.13. Якщо документ адресують декільком посадовим особам, їхні посади зазначаються узагальнено.

Наприклад:

Головам сільських рад
Таращанського району
Київської області 


 

6.14. У разі адресування документа декільком однорідним установам, організаціям їх найменування зазначаються узагальнено в називному відмінку.

Наприклад:

Окружні адміністративні суди 


 

6.15. Повна поштова адреса, якщо документ надсилається одному кореспонденту, указується відповідно до загальних поштових правил.

Наприклад:

Інститут економіко-правових досліджень (або прізвище (у називному відмінку), ініціали фізичної особи)
вул. Університетська, 77,
м. Донецьк, 83048 


 

6.16. Вихідний номер кореспонденції, що підлягає надсиланню, проставляється з додержанням таких правил:

у листуванні щодо справ, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством, а також звернень вихідний номер повинен відповідати номеру, за яким ці справи зареєстровано в суді відповідно до пункту 4.12 цієї Інструкції із зазначенням через дріб номера за журналом реєстрації вихідної кореспонденції або номера за реєстром на відправлення рекомендованої кореспонденції з указівкою у дужках літери "р";

у листуванні щодо іншої кореспонденції вихідний номер повинен відповідати номеру номенклатури справ суду, де зберігаються матеріали щодо нього.

Посилання на вхідний номер та дату документа, на який надсилається відповідь, складається з постійної частини "на N _______ від ____________", що є обов'язковим реквізитом для листів суду, складається і розміщується під вихідними датою та номером документа.

Якщо вихідний лист суду є відповіддю на декілька вхідних документів одного адресата, посилання на номери та дати всіх вхідних документів є обов'язковим.

6.17. Заголовок як реквізит документа використовується з метою оперативного встановлення призначення документа при його реєстрації та подальшому опрацюванні.

Заголовок до тексту документа повинен містити короткий виклад змісту документа. Він має бути максимально коротким і ємним, точно передавати зміст тексту.

Заголовок повинен граматично узгоджуватися з назвою документа й відповідати на питання "про що?", "чого?".

Формувати заголовок документа слід за допомогою віддієслівного іменника.

Наприклад: наказ (про що?) про затвердження порядку; протокол (чого?) засідання комісії.

Якщо в документі йдеться про кілька питань, заголовок може бути узагальненим.

Заголовки не складаються для текстів телефонограм, телеграм та повідомлень.

6.18. Усі службові документи підлягають датуванню.

Датою документа є дата його підписання; для документа, що приймається колегіальним органом, - дата його прийняття; для документа, що затверджується, - дата затвердження.

Дати підписання і затвердження документа, а також ті, що є в тексті, повинні оформлятися цифровим способом. Елементи дати наводяться трьома парами арабських цифр в один рядок у послідовності: число, місяць, рік.

Наприклад: 13 січня 2009 року слід писати: 13.01.2009.

Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, то перед нею проставляється 0.

Наприклад: 3 квітня 2009 року слід писати: 03.04.2009.

У текстах нормативно-правових актів і документів, що містять відомості фінансового характеру, застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення дат: 30 травня 2009 року або 6 січня 2010 року.

Дата на документі проставляється особою, яка його підписує або затверджує, у момент підписання або затвердження.

Обов'язковому датуванню і підписанню підлягають усі службові відмітки на документах, пов'язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, відмітки про виконання документа і направлення його до справи).

Дата підписання проставляється в лівій верхній частині документа разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці на бланку. Якщо документ складено не на бланку, його дата проставляється нижче підпису ліворуч. Дата затвердження документа зазначається у відповідній графі.

Текст документа має чітко й переконливо відображати причину і мету його написання. При складанні тексту документа мають виконуватись найголовніші вимоги - достовірність та об'єктивність змісту, нейтральність тону, повнота інформації та максимальна стислість. Необхідно використовувати мовні засоби, які відповідають нормам літературної мови. Уживати прямий порядок слів у реченнях. Використовувати лише загальноприйняті стандартні скорочення та абреавіатури. Надавати перевагу простим реченням. Дотримуватись логічної послідовності викладу матеріалу. Уживати стійкі (стандартизовані) словосполучення. Текст може бути поділений на абзаци, причому кожний абзац розпочинає нову думку чи тему, абзаци не повинні бути великими і мають складатися не більш як з 3 - 5 речень. Текст має бути логічно завершеним, тобто закінчуватися висловленням прохання, повідомлення, пропозиції, згоди, відмови, вимоги тощо.

Назва (заголовок) документа розміщується зцентрованим способом (початок і кінець реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування). Міжрядковий інтервал між назвою (заголовком) і текстом документа, текстом і підписом - 2,0. Крапку в кінці назви (заголовка) не ставлять. Заголовок тексту документа повинен містити короткий виклад змісту документа і друкується великими літерами напівжирним шрифтом.

Текст, надрукований на папері формату А5, дозволяється подавати без заголовка.

6.19. Якщо документ має додатки, повна назва яких наводиться в тексті, то відмітка про наявність додатків оформляється за такою формою:

Додаток: на 10 арк. у 3 прим.

Якщо документ має додатки, повна назва яких не наведена в тексті, то їх необхідно перелічити після тексту із зазначенням кількості аркушів у кожному додатку й кількості їхніх примірників, наприклад:

Додаток: Довідка про стан роботи за перше півріччя на 20 арк., в 1 прим.

Якщо до документа додається інший документ, що має додатки, то відмітка про наявність додатка оформляється таким чином:

Додаток: Висновок комісії від 12.02.2008 і додатки до нього, усього 15 арк., у 2 прим.;

При великій кількості додатків на них складається опис, а в самому документі після тексту зазначається:

Додаток: відповідно до опису на ____ арк.

Якщо додаток надсилається не за всіма зазначеними в документі адресами, відмітку про наявність документа оформляють за формою:

Додаток: на 5 арк. у 2 прим., на першу адресу.

6.20. На додатках до розпорядчого документа в правому верхньому куті зазначаються назва документа, його дата і номер. Наприклад:

Додаток
до наказу голови Волинського окружного адміністративного суду
від 12.01.2008 N 65 


 

6.21. Кожний документ повинен мати відмітку про безпосереднього виконавця, що складається з його прізвища й номера службового телефону, які зазначаються на лицьовому або зворотному боці останнього аркуша документа після тексту.

6.22. За зміст, рівень підготовки та належне оформлення документів, що візуються кількома особами, відповідають однаковою мірою всі посадові особи.

6.23. Засвідчення документів здійснюється шляхом їх підписання, затвердження та проставлення печатки.

6.24. Документи підписуються посадовими особами суду відповідно до їх повноважень.

Документи, що надсилаються державним органам, органам місцевого самоврядування, установам, підприємствам, організаціям, іншим учасникам адміністративного процесу, підписуються головою суду, його заступником, суддями, а також керівником апарату суду відповідно до їх компетенції.

6.25. Підпис складається з найменування посади особи, яка підписує документ (повне, якщо документ надрукований не на бланку, скорочене - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалів і прізвища.

6.26. Резолюція як окремий вид документа повинна містити такі реквізити: прізвище виконавця (виконавців), зміст доручення, термін виконання, посаду, прізвище, ініціали, підпис автора резолюції, дату.

У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, у резолюції обов'язково має бути визначений відповідальний виконавець, якому надається право скликати інших виконавців і координувати їхню роботу.

У разі невизначення відповідального виконавця таким слід вважати першу із зазначених в резолюції посадову особу.

6.27. На документах, які не вимагають додаткових указівок і мають типові терміни виконання, у резолюції вказуються виконавець, підпис автора резолюції, дата.

6.28. До передачі документа на підпис виконавець повинен відредагувати його зміст, оформити текст згідно з вимогами Інструкції.

6.29. Кожний примірник документа, що розсилається не на бланку суду, повинен містити кутовий штамп суду, що проставляється у лівому верхньому куті.

6.30. Листи, що надсилаються простою кореспонденцією, реєструються у Журналі реєстрації вихідної кореспонденції (додаток 16). Для відправлення рекомендованих листів складаються Реєстри на відправлення рекомендованої кореспонденції (додаток 17). Ці реєстри підписуються відповідним працівником апарату суду, який проставляє на них штамп суду, і підшиваються окремо у відповідну справу згідно з номенклатурою справ суду в хронологічному порядку.

6.31. Кореспонденція, що надсилається з розсильним (кур'єром), записується у Розносну книгу для місцевої кореспонденції (додаток 18) і передається за призначенням під підпис у цій книзі.

6.32. Адміністративні справи надсилаються за призначенням з розсильним (кур'єром) або рекомендованими бандеролями, а позовні заяви, заяви, скарги, копії судових рішень, виконавчі документи та інші документи стосовно виконання судових рішень - рекомендованими листами.

6.33. Зміст телеграми викладається стисло, чітко, по змозі без прийменників, сполучників, займенників і розділових знаків. Цифрові дані в телеграмах рекомендується писати словами.

6.34. Текст телеграми друкується з одного боку аркуша через два інтервали, без абзаців, переносів і виправлень. Телеграми, що надсилаються учасникам судового процесу, підписуються суддею, в інших випадках - головою суду.

6.35. У разі необхідності перед адресою вказують категорію телеграми: "Термінова" тощо.

6.36. У телеграмі під рискою друкуються: місцезнаходження суду (без скорочення, з розділовими знаками), найменування суду, посада, ініціали, прізвище особи, яка підписала телеграму, дата.

6.37. Телеграма виготовляється в трьох примірниках. Перший примірник телеграми здається у відділення зв'язку для надсилання адресату, другий - з відміткою відділення зв'язку про прийняття телеграми повертається виконавцеві для приєднання до справи, третій передається до фінансового підрозділу.

6.38. Процесуальні документи (постанови, ухвали) виготовляються на білому папері формату А4 (без бланка), з такими берегами: лівий - 30 мм, правий - 10 мм, верхній та нижній - по 20 мм.

6.39. Текст документа друкується за допомогою комп'ютерної техніки (персонального комп'ютера - ПК), для чого використовується 12 (дванадцятий) шрифт (Times New Roman), міжрядковий інтервал - 1,0.

6.40. Зображення Державного Герба України розміщується у центрі верхнього берега документа. Розмір зображення: висота - 17 мм, ширина - 12 мм.

6.41. Нижче назви процесуального документа в правому верхньому куті напроти дати ставиться номер справи.

6.42. Назва виду документа, заголовки частин документа друкуються великими літерами напівжирним шрифтом. Назва (заголовок) розміщується зцентрованим способом (початок і кінець реквізиту однаково віддалені від меж зони розташування). Міжрядковий інтервал між назвою (заголовком) і текстом документа, текстом і підписом - 2,0. Крапку в кінці назви (заголовка) не ставлять.

6.43. Дату прийняття постанови чи постановлення ухвали ставлять у першому рядку тексту ліворуч після назви судового рішення. Для зазначення дати у вступній та резолютивній частинах обов'язково застосовується словесно-цифровий спосіб оформлення.

Наприклад: 4 листопада 2008 року

В описовій та мотивувальній частинах судового рішення допускається використання цифрової форми зазначення дат у такому порядку: число, місяць, рік.

Наприклад: 04.11.2008

У резолютивній частині - для визначення кількості, суми застосовується словесно-цифровий спосіб.

Наприклад: 1230 (одна тисяча двісті тридцять)

6.44. Усі судові рішення підписуються відповідним складом суду.

Підпис складається з назви посади особи, особистого підпису, ініціалів і прізвища.

Підпис розміщують під текстом з лівого боку. Якщо рішення підписує колегія суддів, то їхні підписи розташовують один під одним.

Наприклад:

Головуючий

суддя (підпис) О. А. Петренко 

  

суддя (підпис) І. П. Скорик 

  

суддя (підпис) М. В. Зозуля 


 

6.45. На оригіналі судового рішення, що підшивається до адміністративної справи, печатка суду не ставиться.

VII. Формування документів у справи

7.1. Формування адміністративних справ

7.1.1. Документи адміністративної справи підшиваються у тверду обкладинку в міру надходження до суду чи оформлення у суді з дотриманням такої послідовності:

бланк опису документів (чисті аркуші для продовження опису, початого на другій сторінці обкладинки);

ухвала про відкриття провадження у справі;

документи, що підтверджують сплату судового збору чи звільнення від такого, а також про оплату витрат на правову допомогу (якщо такі проводилися);

позовна заява (первинна позовна заява в разі, якщо позовну заяву було залишено без руху і недоліки щодо форми чи змісту позовної заяви позивачем, заявником усунуто);

конверт, у якому надійшла позовна заява;

документи, додані до позовної заяви;

якщо позовну заяву було залишено без руху і недоліки позивачем усунуто, - ухвала про залишення позовної заяви без руху;

супровідний лист про надіслання копії ухвали про залишення позовної заяви без руху;

позовна заява, що надійшла в порядку усунення недоліків з доданими документами (у разі, якщо позовну заяву було залишено без руху і недоліки щодо форми чи змісту позовної заяви позивачем усунуто);

конверт, у якому надійшла позовна заява в порядку усунення недоліків;

супровідний лист про надіслання копії ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі;

заяви про забезпечення позову чи доказів, ухвали суду, винесені за результатами розгляду заяв про забезпечення позову чи доказів;

документи і матеріали, що надійшли до суду в стадії підготовки справи до судового розгляду;

розписки про одержання учасниками адміністративного процесу повісток;

інше листування (у хронологічному порядку).

7.1.2. Документи справи, у якій позовну заяву було залишено без руху і недоліки позивачем не усунуто, підшиваються у тверду обкладинку в міру надходження до суду чи формування у суді в такій послідовності:

ухвала про залишення позовної заяви без руху;

засвідчена суддею копія позовної заяви;

конверт, у якому надійшла позовна заява;

копія супровідного листа щодо надіслання копії ухвали про залишення позовної заяви без руху позивачеві;

інше листування з приводу залишення позовної заяви без руху;

ухвала про повернення позовної заяви як такої, що вважається неподаною;

копія супровідного листа щодо надіслання позивачеві копії ухвали про повернення позовної заяви;

інше листування (у хронологічному порядку).

7.1.3. У разі відмови у відкритті провадження в адміністративній справі документи справи підшиваються у тверду обкладинку в такій послідовності:

ухвала про відмову у відкритті провадження;

засвідчена суддею копія позовної заяви;

конверт, у якому надійшла позовна заява;

копія супровідного листа щодо надіслання позивачеві копії ухвали про відмову у відкритті провадження разом з позовною заявою та всіма доданими до неї документами;

інше листування (у хронологічному порядку).

7.1.4. Конверти підшиваються після документів, що надійшли в них до суду. Якщо конверт надійшов як вкладення, він підшивається після відповідного документа.

7.1.5. Документи, що підшиваються до адміністративної справи, мають бути тільки в одному примірнику.

На копіях надісланих документів, які залишилися в справі, обов'язково зазначається дата надіслання з проставлянням у правому нижньому куті підпису особи, яка їх надіслала.

7.1.6. Нерозглянуті по суті адміністративні справи зберігаються у сейфі головуючого судді суду першої інстанції чи судді-доповідача суду апеляційної інстанції.

7.1.7. Формування відокремлених матеріалів справи в разі оскарження процесуальних документів, можливість оскарження яких передбачена процесуальним законом окремо від розгляду справи по суті, документи справи підшиваються у тверду обкладинку в такій послідовності:

оригінал ухвали, що оскаржується;

засвідчена суддею копія ухвали про відкриття провадження у справі;

засвідчена суддею копія адміністративного позову;

засвідчені суддею копії всіх процесуальних документів, прийнятих у цій справі;

засвідчені суддею копії документів, які впливають на суть прийняття оскаржуваного процесуального документа.

Після розгляду апеляційної скарги зазначені вище матеріали повертаються до суду першої інстанції для приєднання до матеріалів справи або приєднуються до справи у разі знаходження її в апеляційній інстанції.

7.2. Формування управлінської документації

7.2.1. Закінчені в діловодстві документи групуються в справи відповідно до номенклатури справ суду, що погоджена та затверджена в порядку, визначеному Правилами роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, затвердженими наказом Державного комітету архівів України від 16.03.2001 N 16, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 08.05.2001 за N 407/5598 (із змінами), а також цією Інструкцією.

7.2.2. Установлюється такий порядок групування документів у справи:

у справи вміщуються тільки оригінали документів або, у разі їх відсутності, засвідчені в установленому порядку копії документів, оформлені відповідно до вимог чинних нормативних актів;

не допускається включення до справ постійного зберігання чернеток, особистих документів, розмножених копій та документів, що підлягають поверненню (зі штампом, що належить іншому органу влади);

документи групуються в справи за один рік;

документи, що підлягають унесенню до складу Національного архівного фонду (постійного зберігання), та документи тимчасового, у тому числі тривалого (понад 10 років), зберігання формуються у різні справи.

7.2.3. Справа не повинна перевищувати 250 аркушів (30 - 40 мм завтовшки).

7.2.4. Нормативні акти (положення, правила, інструкції тощо), затверджені розпорядчими документами (наказами, постановами, рішеннями), уміщуються в справи разом з цими документами.

7.2.5. Накази, розпорядження з основної діяльності, про прийняття, звільнення, заохочення, сумісництво працівників апарату суду, про надання відпусток, про накладення стягнень на працівників, про їх відрядження групуються в різні справи.

7.2.6. Затверджені плани, звіти, кошториси групуються в справи окремо від проектів цих документів.

7.2.7. Листування групується за змістом та кореспондентською ознакою і систематизується в хронологічній послідовності: документ-відповідь іде за документом-запитом.

7.2.8. Управлінська документація з часу створення (надходження) і до передання її в архів суду зберігається за місцем формування справ (у структурних підрозділах апарату суду) та/або централізовано в службі діловодства (канцелярії) згідно із затвердженою номенклатурою справ.

7.2.9. Методичне керівництво і контроль за формуванням справ суду здійснює його служба діловодства.

7.3. Оформлення справ

7.3.1. Оформлення справ, заведених у діловодстві суду, покладається на працівників апарату суду відповідно до розподілу обов'язків та за методичною допомогою працівників архіву суду.

Оформлення справи передбачає нумерацію аркушів у справі, складання (у необхідних випадках) внутрішнього опису документів справи, засвідчувального напису справи, підшивання або оправлення справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.

Нумерація аркушів справ

7.3.2. З метою забезпечення збереженості та закріплення порядку розташування документів у справі всі її аркуші, крім аркушів засвідчувального напису та внутрішнього опису, нумеруються валовою нумерацією з дотриманням таких правил:

аркуші у справі нумеруються арабськими цифрами в правому верхньому куті простим м'яким олівцем або механічним нумератором;

аркуші справ, що складаються з декількох томів або частин, нумеруються в кожному томі (частині) окремо;

фотографії, креслення, діаграми та інші ілюстровані документи, що є окремими аркушами в справі, нумеруються на зворотному боці в лівому верхньому куті;

аркуш формату більшого, ніж формат А4, підшивається за один бік і нумерується як один аркуш у правому верхньому куті. А потім фальцюється на формат А4;

аркуш з наглухо наклеєними документами (фотографіями, вирізками, виписками тощо) нумерується як один аркуш. Якщо до документа підклеєні одним боком інші документи (вирізки, вставки до тексту, переклади тощо), то кожен документ нумерується окремо;

підшиті в справи конверти з укладеннями нумеруються валовою нумерацією аркушів справи, при цьому спочатку нумерується конверт, а потім кожне вкладення в конверті;

у разі наявності багатьох помилок у нумерації аркушів справи в діловодстві здійснюється їх перенумерація, під час якої старі номери закреслюються однією скісною рискою і поряд ставиться новий номер аркуша;

у разі наявності окремих помилок у нумерації аркушів справи допускається застосування літерних номерів аркушів (1-а, 12-б тощо);

Усі помилки та виправлення в нумерації зазначаються у засвідчувальному написі.

Застосування чорнила, пасти або кольорових олівців для нумерації аркушів забороняється. Аркуші внутрішнього опису документів справи нумеруються окремо.

Складання внутрішнього опису документів справи

7.3.3. Внутрішній опис документів складається до деяких категорій справ, що містять унікальні документальні пам'ятки, документи з грифом "Для службового користування", адміністративні справи тощо.

7.3.4. Внутрішній опис (додаток 19) складається на окремому аркуші за формою, що містить відомості про порядкові номери документів справи, їх індекси, дати, заголовки та номери аркушів справи, на яких розташований кожен документ. Обов'язково зазначається, оригінал чи копію документа підшито.

Документи, зазначені в додатку до супровідного документа, в описі не перелічуються, але обов'язково зазначається про їх наявність або відсутність згідно з переліком у додатку. В останньому випадку зазначається причина відсутності документа (акт, складений при розкритті конверта, зберігання в іншій справі тощо), а документ, що підтверджує причину відсутності додатка, долучається до справи.

Опис підписується працівником апарату суду, який оформлює справу, із зазначенням біля підпису свого прізвища.

У справах, у яких уже є внутрішній опис документів, опис продовжується.

7.3.5. До внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому наводяться цифрами та літерами кількість документів, що включені до опису, та кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписується його укладачем. Якщо справу оправлено або підшито попередньо без внутрішнього опису, то його бланк підклеюється до внутрішнього боку лицьової обкладинки справи.

7.3.6. Зміни складу документів справи (включення додаткових документів, їх виключення, заміна оригіналів копіями тощо) відображаються в графі "Примітки" з посиланням на відповідні виправдовувальні документи (накази, акти тощо), і до внутрішнього опису складається новий підсумковий запис.

Складання засвідчувального напису справи

7.3.7. Засвідчувальний напис справи складається з метою обліку кількості аркушів у справі та фіксації особливостей їх нумерації.

Засвідчувальний напис (додаток 20) складається на окремому аркуші, що вміщується наприкінці справи, а в друкарських примірниках справ (реєстраційні журнали, алфавітні покажчики, обліково-інформаційні картки тощо) - на зворотному боці останнього чистого аркуша.

7.3.8. У засвідчувальному напису зазначаються цифрами і літерами кількість аркушів у справі та окремо, через знак "+" (плюс), кількість аркушів внутрішнього опису.

7.3.9. У засвідчувальному напису застерігаються такі особливості нумерації документів справи:

наявність літерних та пропущених номерів аркушів;

номери аркушів з наклеєними фотографіями, кресленнями, вирізками тощо;

номери великоформатних аркушів;

номери конвертів з укладеннями і кількість аркушів укладень.

7.3.10. Засвідчувальний напис підписується особою, яка його склала. Усі наступні зміни в складі та стані справи (пошкодження аркушів, заміна оригінальних документів копіями, приєднання нових документів тощо) зазначаються в засвідчувальному напису з посиланнями на відповідний виправдовувальний документ (наказ, акт).

7.3.11. У разі великого обсягу перенумерації аркушів у справі наприкінці її складається новий засвідчувальний напис. Старий засвідчувальний напис закреслюється і зберігається в справі постійно.

Оправлення справ

7.3.12. Справи управлінської документації постійного, тривалого (понад 10 років) зберігання, адміністративні справи оправляються в тверду обкладинку. При цьому металеві скріплення (скріпки, булавки, скоби тощо) вилучаються з документів.

До справи документи підшиваються нитками через п'ять (для документів формату А4) або три (для документів меншого формату) проколювання голкою, шилом або іншим устаткуванням.

Уклеювання документів до справи, прикріплення степлером або вкладення будь-яким іншим способом, відмінним від зазначеного в абзаці другому цього пункту, категорично забороняється.

7.3.13. Під час оправлення або підшивання документів справи не дозволяється торкатися їх тексту. Якщо текст документів надруковано надто близько до їх лівого краю, то потрібно наростити корінці документів папером тієї самої якості, що й носії тексту документів.

Оформлення обкладинок справ

7.3.14. Обкладинки адміністративних справ, справ постійного, тривалого (понад 10 років), тимчасового зберігання оформляються за встановленою формою (додаток 21).

7.3.15. На обкладинках справ управлінської документації суду проставляються дати документів, уміщених у кожну справу. Якщо справа складається з кількох томів (частин), то на кожному з них проставляються крайні дати документів, а також номер тому справи та загальна кількість томів.

У разі зазначення точних календарних дат указуються число, місяць і рік. Число і рік позначаються арабськими цифрами, назва місяця пишеться словами.

7.3.16. На обкладинці справи проставляється її номер за описом.

7.3.17. У разі зміни найменування суду або якщо адміністративна справа надійшла за підсудністю з іншого суду, на обкладинці справи зазначається нове найменування, а попереднє береться в дужки.

Написи на обкладинках справ робляться чітко світлостійким чорним чорнилом або пастою.

7.3.18. На обкладинці адміністративної справи, крім найменування суду та номера, за описом вказуються:

найменування та номер справи, номер за обліково-інформаційною карткою;

якщо томів справи більше одного, - номер тому справи та загальна кількість томів;

прізвище, ініціали чи найменування сторін, суть позовних вимог.

Лівий верхній кут обкладинки справи повинен залишатися вільним для розміщення в ньому штампа архіву суду при прийнятті справи на зберігання.

7.3.19. На обкладинці журналу (реєстраційного журналу, алфавітного покажчика тощо) зазначаються строк зберігання, кількість аркушів та на зворотному боці останнього чистого аркуша робиться засвідчувальний напис.

Оформлення довідкового листа адміністративної справи

7.3.20. На другій сторінці обкладинки адміністративної справи (додаток 21) обов'язково заповнюється довідковий лист, у якому робляться відмітки про дату надходження позовної заяви до суду, дату відкриття провадження у справі, час зупинення провадження у справі (якщо таке мало місце), дату вирішення спору судом першої інстанції, час набрання судовим рішенням законної сили, дату видачі виконавчого листа, тощо.

VIII. Робота з адміністративними позовами (апеляційними скаргами) на стадії відкриття провадження у справі (апеляційного провадження)

8.1. Копія ухвали про залишення позовної заяви (апеляційної скарги) без руху невідкладно надсилається особі, що звернулася з позовною заявою (апеляційною скаргою), рекомендованим поштовим відправленням із зворотною розпискою про його одержання (копія супровідного листа зберігається разом з позовною заявою чи апеляційною скаргою та ухвалою).

8.2. Позовні заяви, залишені в передбачених КАС України випадках ухвалою судді без руху, вкладаються без підшивання в окремі обкладинки і протягом установленого ухвалою строку для усунення недоліків зберігаються у відповідній справі.

8.3. У разі усунення позивачем недоліків, зазначених в ухвалі про залишення позовної заяви без руху, подальше оформлення справи здійснюється в загальному порядку. Датою надходження позовної заяви вважається день її первинного подання до суду.

8.4. У разі постановлення суддею ухвали про повернення позовної заяви (апеляційної скарги) чи ухвали про відмову у відкритті провадження в справі (у відкритті апеляційного провадження) її копія разом з позовною заявою (апеляційною скаргою) й усіма доданими до неї матеріалами невідкладно надсилається особі, яка її подала, рекомендованим поштовим відправленням.

8.5. Справа з оригіналами ухвал про залишення позовної заяви без руху, про повернення позовної заяви або про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі з копіями супровідних листів оформлюється та зберігається в загальному порядку.

8.6. У разі надходження апеляційної скарги на ухвалу про залишення позовної заяви без руху, відмову у відкритті провадження у справі, про повернення позовної заяви вона разом з усіма матеріалами невідкладно передається секретарю суду для належного оформлення матеріалів за правилами, визначеними для формування адміністративних справ, та надіслання до суду апеляційної інстанції згідно з вимогами КАС України.

8.7. Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі невідкладно після постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з інформацією про їхні процесуальні права й обов'язки.

Повістки про виклик до суду в адміністративній справі (додаток 22) надсилаються за вказівкою судді.

Відповідачам надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів, про що зазначається в повістці про виклик; крім того, пропонується подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та докази, які в них є.

8.8. За вказівкою судді повістки про виклик надсилаються завчасно з урахуванням строків вручення повісток, визначених КАС України, також свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам.

8.9. Особам, які беруть участь у справі, з приводу вчинення процесуальних дій, у яких участь цих осіб не є обов'язковою, надсилаються Повістки-повідомлення в адміністративній справі (додаток 23).

8.10. Копія ухвали про відкриття апеляційного провадження в адміністративній справі протягом 10 днів після відкриття апеляційного провадження надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з копіями заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги, інформацією про їхні процесуальні права і обов'язки.

8.11. Після призначення справи до апеляційного розгляду повістки про виклик надсилаються сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, завчасно, з урахуванням строків вручення повісток, визначених КАС України. За вказівкою судді здійснюються судові виклики та повідомлення інших учасників адміністративного процесу.

8.12. Відповідно до вказівок судді та в порядку, передбаченому КАС України, провадяться інші дії щодо підготовки справи до попереднього судового засідання або судового (апеляційного) розгляду справи.

8.13. Повістки надсилаються рекомендованою кореспонденцією (листом, телеграмою) або кур'єром із зворотною розпискою. В окремих випадках за вказівкою судді судові виклики і повідомлення можуть бути здійснені іншими засобами, передбаченими КАС України.

На поштовій кореспонденції, де міститься судова повістка або копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі, проставляється штамп суду "Судова повістка".

8.14. Про рух позовної заяви (апеляційної скарги) робиться відмітка у відповідній обліково-інформаційній картці, яка зберігається в загальній картотеці.

IX. Дії працівників апарату суду під час розгляду справи

9.1. Безпосередньо перед розглядом адміністративної справи в суді першої чи апеляційної інстанції секретарем судового засідання перевіряється явка осіб, яких було викликано до суду, та з'ясовуються причини їх відсутності, уточнюються відомості про вручення повісток про виклик у суд, повісток-повідомлень та інших матеріалів, про що доповідається головуючому у справі.

9.2. Якщо розгляд адміністративної справи відкладено або оголошено перерву в її розгляді з призначенням дати і часу нового судового засідання, то особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які були присутні у судовому засіданні, повідомляються про це під розписку на окремому аркуші, що додається до матеріалів справи, або вручаються відповідні повістки. Особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам, які не прибули або яких суд уперше залучає до участі в справі, надсилаються повістки з дотриманням вимог КАС України.

9.3. Секретар судового засідання після кожного судового засідання:

підшиває до справи в хронологічному порядку документи, долучені до справи під час судового засідання (у порядку їх надходження), документи, що підтверджують повноваження представників, журнал судового засідання, протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судових засідань, постанову та/або ухвалу суду;

продовжує нумерацію аркушів справи та опис документів, що містяться у справі;

робить запис у Журналі розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею (додаток 24) про результати розгляду справ;

виписує виконавчі листи у справах, рішення в яких підлягають негайному виконанню, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено;

після здійснення необхідних дій щодо оформлення розглянутої справи, але не пізніше трьох днів після розгляду справи або не пізніше наступного дня після складання постанови в повному обсязі, передає її на зберігання до канцелярії суду;

за розпорядженням головуючого здійснює відтворення технічного запису судового засідання.

9.4. Повне фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальної апаратури чи інших технічних засобів здійснюється у випадках і порядку, передбачених процесуальним законодавством.

Секретар судового засідання забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами.

9.5. Під час фіксування судового процесу секретарем судового засідання або за розпорядженням головуючого іншим працівником апарату суду ведеться журнал судового засідання. Журнал судового засідання ведеться секретарем судового засідання, роздруковується, підписується ним невідкладно після судового засідання і приєднується до справи разом із носієм інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання.

9.6. Порядок роботи зі звукозаписувальними технічними засобами (фіксування судового засідання, повне або часткове відтворення технічного запису, зберігання носіїв інформації тощо) регламентується Інструкцією про порядок фіксування судового процесу технічними засобами в загальних судах України, затвердженою наказом Державної судової адміністрації України від 21.07.2005 N 84, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 08.08.2005 за N 868/11148.

9.7. Секретар судового засідання складає протокол про вчинення окремої процесуальної дії поза залою судового засідання або під час виконання судового доручення, ознайомлює з ним усіх присутніх осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів. Протокол підписується секретарем судового засідання, суддею і приєднується до матеріалів справи.

Протокол, складений при виконанні судового доручення, разом із необхідними додатками невідкладно надсилається до суду, який розглядає справу, а його завірена копія зберігається у відповідній справі за номенклатурою справ суду, який виконував судове доручення.

9.8. Після закінчення розгляду справи, відкладення розгляду справи чи оголошення перерви в її розгляді з установленням дати та часу нового судового засідання на повістках осіб, які з'явились у судове засідання, відмічається дата, час їх явки та час залишення приміщення суду, завіряється цей запис підписом секретаря судового засідання та відбитком відповідного штампа суду.

X. Дії працівників апарату суду після розгляду справи

10.1. Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення або після приймання та складання постанови у повному обсязі надсилається особі, яка брала участь у справі, але не була присутня в судовому засіданні.

У справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, копії судового рішення невідкладно видаються особам, які брали участь у справі, або надсилаються їм, якщо вони не були присутні під час його проголошення.

10.2. Якщо справа розглянута в порядку письмового провадження у суді першої інстанції, то копія судового рішення надсилається особам, які беруть участь у справі, наступного дня після розгляду справи.

Результати апеляційного перегляду в порядку письмового провадження надсилаються протягом трьох днів з моменту підписання постанови або ухвали суду.

10.3. Копія окремої ухвали надсилається не пізніше наступного дня після набрання законної сили відповідним суб'єктам владних повноважень для вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону.

10.4. У разі ненадходження до суду повідомлення про вжиті заходи протягом одного місяця після надходження окремої ухвали суб'єкту владних повноважень працівник апарату суду, який контролює виконання окремої ухвали, доповідає судді, але не пізніше трьох днів після спливу цього терміну, для вжиття відповідних заходів.

Контроль за виконанням окремої ухвали суду покладається на суд, який постановив окрему ухвалу.

10.5. Оригінал окремої ухвали підшивається до матеріалів справи. Листування щодо виконання окремої ухвали зберігається в окремій справі за номенклатурою, а після виконання підшивається до матеріалів справи працівником апарату суду, на якого покладено обов'язок щодо контролю за виконанням окремих ухвал.

10.6. Копія судового рішення надсилається рекомендованим поштовим відправленням.

10.7. Після закінчення апеляційного провадження, виконання дій, зазначених у цьому розділі, нумерації аркушів та складання внутрішнього опису документів справи відповідно до вимог цієї Інструкції, заповнення відповідної обліково-інформаційної картки та оформлення необхідних справ за номенклатурою справ суду, але не пізніш як у семиденний строк, справа надсилається до суду першої інстанції, який її розглянув.

10.8. Після повернення справи до окружного адміністративного суду служба діловодства суду доводить до відома судді (суддів), що розглядав(ли) справу в першій інстанції, результати перегляду судового рішення у цій справі судом апеляційної чи касаційної інстанції.

10.9. Виконавчий лист за результатами судового розгляду, у тому числі в порядку апеляційного або касаційного провадження, видається судом першої інстанції.

XI. Приймання й облік заяв про апеляційне оскарження, апеляційних скарг на судові рішення, направлення справ в апеляційну інстанцію

11.1. Суд першої інстанції після одержання всіх апеляційних скарг у справі від осіб, які подали заяви про апеляційне оскарження, або через три дні після закінчення строку на подання апеляційної скарги надсилає їх разом зі справою (матеріалами) до адміністративного суду апеляційної інстанції.

11.2. Апеляційні скарги, що надійшли після направлення справи до адміністративного суду апеляційної інстанції, не пізніше наступного дня після їх надходження направляються до адміністративного суду апеляційної інстанції.

11.3. У разі оскарження судових рішень у справах, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму, останні передаються до суду апеляційної інстанції невідкладно.

11.4. На кожну справу, що надсилається до суду апеляційної інстанції, робиться окремий супровідний лист.

11.5. У разі надходження до суду першої інстанції лише заяви про апеляційне оскарження судового рішення без подальшого подання апеляційної скарги справа до апеляційного суду не надсилається.

XII. Звернення судових рішень до примусового виконання

12.1. Для виконання судового рішення в адміністративній справі, що набрало законної сили або яке належить виконати негайно, особі, на користь якої воно ухвалено, за її письмовою заявою видається один Виконавчий лист (додаток 25). Якщо судове рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину судового рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

12.2. Виконавчий лист видається за заявою осіб, на користь яких ухвалено судове рішення, або їх представників після набрання судовим рішенням законної сили, а в справах, за якими рішення підлягає негайному виконанню, - у день постановлення судового рішення. У справах за позовами органів та осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні чи суспільні інтереси, виконавчі листи видаються за заявами таких органів чи осіб або осіб, в інтересах яких заявлено позов.

12.3. Виконавчий лист заповнюється чітко і грамотно. Помарки і виправлення у виконавчому листі не допускаються. Під час заповнення виконавчого листа про стягнення грошових сум на користь організацій вказуються номери рахунків у фінансових установах та інші відомості відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" на підставі інформації, що є в матеріалах адміністративної справи.

12.4. Виконавчий лист видається на руки стягувачу, який на заяві про видачу виконавчого листа ставить свій підпис.

Про видачу виконавчого листа зазначається в обліково-інформаційній картці на справу.

12.5. Виконавчий лист про стягнення судового збору надсилається судом до місцевих органів державної податкової служби за місцезнаходженням суду.

12.6. Листування щодо виконання судового рішення підшивається до матеріалів адміністративної справи.

12.7. У випадках негайного виконання судового рішення, передбачених чинним законодавством, виконавчий лист видається секретарем судового засідання, який брав участь у розгляді справи, а в інших випадках - працівником апарату суду відповідно до розподілу посадових обов'язків.

XIII. Порядок видачі адміністративних справ для ознайомлення, копій документів

13.1. Справи, у тому числі ті, що знаходяться в архіві суду, видаються для ознайомлення апаратом суду за письмовою заявою з дозволу головуючого (судді-доповідача) у справі або голови суду:

особам, які брали участь у справі, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки (після пред'явлення документа, що посвідчує особу та його повноваження відповідно до чинного законодавства).

13.2. Ознайомлення з матеріалами справи проводиться виключно в приміщенні суду в установленому відповідно до розпорядження голови суду місці та в присутності працівника апарату суду протягом усього робочого часу апарату суду.

Ознайомлення осіб, що з поважних причин не мають можливості ознайомитись з матеріалами справи в приміщенні суду, проводиться у встановленому порядку.

13.3. Особа, яка одержує справу для ознайомлення, розписується в Журналі видачі справ для ознайомлення (додаток 26), де вказуються число, місяць, рік, година видачі.

Після ознайомлення з матеріалами справи така особа робить відповідну відмітку на своїй заяві про видачу справи для ознайомлення, яка долучається до її матеріалів.

При поверненні справи після ознайомлення працівник апарату суду, який видавав справу, повинен ретельно перевірити наявність у справі всіх документів, зазначити в журналі видачі справ для ознайомлення час повернення справи та поставити підпис про її отримання. У разі виявлення нестачі документів, аркушів, їх пошкодження складається акт у декількох примірниках, один з яких долучається до справи, інші передаються для вжиття відповідних заходів голові суду, а якщо справу не розглянуто - також головуючому в справі.

13.4. Особам, яким надано право на витребування справ відповідно до вимог чинного законодавства, але не пов'язаним з розглядом справи, справи видаються тільки на підставі відповідної письмової вимоги, на яку накладається резолюція голови суду, після пред'явлення службового посвідчення.

13.5. Направлення справ за межі суду для підготовки аналітичної інформації, узагальнень або з іншою метою, не пов'язаною з розглядом справи, також проводиться на письмовий запит відповідної установи за письмовим дозволом голови суду.

13.6. Адміністративні справи надсилаються поштою або розсильним (кур'єром) лише на письмову вимогу органів, яким законом надано право витребування справ, і лише на підставі резолюції голови чи заступника голови суду. Надсилання справ через сторонніх осіб категорично забороняється.

13.7. У разі надіслання справи за межі суду, у тому числі для розгляду в суді апеляційної або касаційної інстанції, виготовляється копія судового рішення, ухваленого за результатами розгляду справи, яка зберігається в суді.

Категорично забороняється надсилати іншим органам адміністративні справи, провадження у яких не закінчено.

13.8. Копії документів, долучених до адміністративної справи, копії судових рішень у справах видаються працівниками апарату суду за письмовою заявою та дозволом головуючого судді (судді-доповідача) у справі або голови суду відповідно до процесуального законодавства.

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати засвідчені копії документів і витяги з них відповідно до встановленого порядку.

У Журналі видачі копій документів із адміністративної справи (додаток 27) здійснюється реєстрація видачі копій документів, долучених до адміністративної справи, копій судових рішень, відтворення або роздрукування технічного запису судового засідання.

Повторна видача копій судових рішень здійснюється відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.93 N 7-93.

Відтворення технічного запису судового засідання здійснюється на наданому замовником носії.

Умовою видачі роздрукованого технічного запису судового засідання є надання доказів унесення плати в розмірах, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2006 N 151 "Про встановлення розмірів плати за роздрукування технічного запису судового засідання в адміністративних та цивільних справах і видачу дубліката виконавчого листа або судового наказу".

13.9. Заяви щодо видачі копій судових документів, долучених до справи, копій судових рішень з відміткою заявника про їх отримання разом з квитанціями про сплату судового збору підшиваються до матеріалів справи.

13.10. У разі видачі або надіслання копії документа поштою про це зазначається в довідковому листі до адміністративної справи, що заповнюється відповідно до підпункту 7.3.20 цієї Інструкції, та в журналі видачі копій документів із адміністративної справи.

13.11. Копії судових рішень видаються особам, які відповідно до законодавства мають право на їх одержання, або надсилаються судом з власної ініціативи.

13.12. Копії судових рішень повинні бути належним чином оформлені, підписані та скріплені гербовою печаткою суду, у верхньому правому кутку проставляється штамп "Копія", після тексту судового рішення проставляються штамп суду "З оригіналом згідно", дата набрання судовим рішенням законної сили. У разі, якщо судове рішення не набрало законної сили, про це зазначається в копії, що видається.

Копія судового рішення засвідчується суддею (суддею-доповідачем) або головою суду.

13.13. Якщо копія викладена на кількох аркушах, вони повинні бути прошнуровані нитками через три проколювання голкою та на зворотному боці останнього аркуша скріплені підписом працівника апарату суду, гербовою печаткою суду із зазначенням кількості зшитих аркушів, прізвища, ім'я, по батькові та посади працівника апарату суду.

13.14. Фото-, ксерокопії з матеріалів справи, на яких уже є підпис судді, завіряються в загальному порядку.

13.15. У копії судового рішення, якщо останнє переглядалось судом апеляційної або касаційної інстанції, обов'язково зазначаються результати перегляду. Крім того, до копії судового рішення, у яке внесено зміни, додається завірена копія рішення суду апеляційної (касаційної) інстанції, яким змінено судове рішення, що видається.

13.16. Після повернення справ із судів апеляційної чи касаційної інстанції копії судових рішень цих судів видаються судом першої інстанції.

XIV. Приймання, облік і зберігання речових доказів та особистих документів у адміністративних справах

14.1. Приймання, облік і зберігання речових доказів в адміністративних справах, крім цієї Інструкції, проводяться відповідно до вимог чинного законодавства.

14.2. Для зберігання речових доказів у суді обладнується спеціальне приміщення (сховище) зі стелажами, решітками на вікнах, оббитими металом дверима, охоронною та протипожежною сигналізацією. У разі відсутності такого приміщення виділяється спеціальне сховище (сейф, металева шафа достатнього розміру).

14.3. Для роботи з речовими доказами (зберігання, обліку тощо) наказом голови суду призначається працівник апарату суду.

14.4. Доступ до приміщення (сховища) для зберігання речових доказів можливий лише в присутності працівника апарату суду, відповідального за роботу з ними.

У разі його відсутності доступ до приміщення (сховища) можливий лише в присутності голови суду, у якого повинен бути дублікат ключа від цього приміщення (сховища).

У таких випадках складається акт, у якому відображається, у зв'язку з чим і які саме об'єкти вилучені з приміщення (сховища) або поміщені в ньому. Акт передається працівникові апарату суду, на якого наказом голови суду покладені обов'язки щодо роботи з речовими доказами, для внесення відповідних записів у книгу обліку речових доказів.

14.5. Для обліку речових доказів у суді ведеться Журнал обліку речових доказів (додаток 28), який зберігається в особи, відповідальної за роботу з речовими доказами.

Ведення журналу обліку речових доказів здійснюється за правилами ведення документів суворої звітності.

14.6. Усі речові докази, що надходять до суду, реєструються в день їх надходження.

14.7. При реєстрації речових доказів у суді їм присвоюється номер (порядковий номер у журналі), у якому вказуються дата надходження, найменування речового доказу, кількість, номер справи, до якої вони долучені. Після реєстрації речового доказу до його упаковки чіпляється бирка, на якій зазначається номер, за яким справа зареєстрована в суді, а також указується номер речового доказу.

14.8. У разі передавання справи та речових доказів в інший суд про кожний з таких речових доказів робиться запис у журналі обліку речових доказів.

14.9. Після винесення судового рішення в журналі обліку речових доказів зазначаються його дата та прийняте судом рішення щодо речових доказів.

Звернення до виконання судового рішення в частині речових доказів проводиться згідно з вимогами, зазначеними в розділі XII Інструкції.

14.10. Речові докази в адміністративних справах, що подані сторонами, іншими учасниками процесу чи витребувані судом, зберігаються в справі або за окремим описом здаються працівником апарату суду в камеру схову речових доказів суду.

Після набрання рішенням законної сили речові докази повертаються особам, від яких були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речові докази.

14.11. Про рух речових доказів у справі працівник апарату суду робить відповідні записи в журналі обліку речових доказів.

14.12. Використання речових доказів для службових чи інших потреб категорично заборонено.

14.13. Справа не може бути передана в архів суду без відповіді про виконання рішення суду в частині речових доказів. До отримання вказаної відповіді справа не здається в архів суду, а перебуває на контролі.

14.14. Голова суду зобов'язаний не рідше одного разу на рік перевіряти стан та умови зберігання речових доказів, правильність ведення документів щодо їх приймання, передавання, про що складається відповідний акт. Зі змістом акта після його складення ознайомлюють працівника апарату суду, який відповідає за роботу з речовими доказами, та інших працівників суду.

Акт зберігається у відповідній справі за номенклатурою справ суду.

14.15. При звільненні працівника апарату суду від виконання обов'язків щодо роботи з речовими доказами головою суду утворюється спеціальна комісія для перевірки відповідності фактичної наявності речових доказів, переданих на зберігання вказаній особі, записам у журналі обліку речових доказів. Результати перевірки відображаються в акті приймання-передавання речових доказів іншому працівникові апарату суду, на якого такі обов'язки покладено відповідним наказом голови суду.

XV. Підготовка розпорядчих документів

15.1. Проекти наказів суду та розпоряджень голови суду розробляє за дорученням голови суду керівник апарату суду чи інший працівник апарату суду. Накази суду та розпорядження голови суду підписує голова суду. Накази суду поділяються на накази з основної діяльності, накази за особовим складом, накази про надання відпусток та накази з адміністративно-господарських питань.

15.2. Текст наказу складається з констатуючої та розпорядчої частин.

15.2.1. У констатуючій частині викладається мета запропонованих дій. Якщо основою для видання наказу є законодавчий акт, нормативно-правовий акт чи розпорядчий документ, то в констатуючій частині зазначаються його назва, дата, номер, заголовок, викладається зміст тієї частини документа, що безпосередньо стосується судових органів.

15.2.2. Розпорядча частина починається словом "Наказую". У пунктах розпорядчої частини наказу зазначаються виконавці, конкретні дії та термін виконання запропонованих дій.

Якщо наказ доповнює, скасовує або змінює раніше видані накази чи їх окремі пункти, про це зазначається в його тексті.

В останньому пункті розпорядчої частини, у разі потреби, указується посадова особа, на яку покладається контроль за виконанням наказу в цілому.

15.2.3. Реєстрація наказів здійснюється в журналі реєстрації наказів, де вказуються дата реєстрації, порядковий номер наказу та короткий зміст. Накази голови суду формуються в справи за категоріями залежно від терміну їх зберігання. Сформовані з наказів справи заносяться до номенклатури справ суду. До передачі в архів суду накази зберігаються в керівника апарату суду або у відповідному підрозділі суду.

15.2.4. Накази нумеруються в межах календарного року за порядком їх підписання головою суду та реєстрації в журналі реєстрації наказів.

15.3. Розпорядження оформлюються в такому самому порядку, як і накази, тільки розпорядча частина починається словом "Пропоную", "Вимагаю", "Зобов'язую". Реєстрація розпоряджень також здійснюється за правилами, установленими для наказів.

15.4. Протокол засідання (наради) - це документ, у якому фіксується хід обговорення питань і прийняття рішень на нараді працівників апарату суду.

15.4.1. Текст протоколу засідання (наради) складається з двох частин: вступної та основної.

Вступна частина протоколу засідання (наради) містить такі реквізити: "Головуючий", "Секретар", "Присутні", "Порядок денний".

Основна частина протоколу засідання (наради) складається з розділів, які відповідають пунктам порядку денного. Зміст кожного розділу викладається за схемою: "Слухали", "Виступили", "Постановили" ("Ухвалили"). Основний зміст доповідей і виступів викладається у протоколі або додається до нього.

15.4.2. Постанова може бути виготовлена окремо й у цьому разі додається до протоколу.

15.4.3. Протокол підписується головуючим на засіданні (нараді) та секретарем.

15.4.4. Протоколи засідань (нарад, зборів) нумеруються за порядком складання в межах календарного року. Протокол спільного засідання (нарад, зборів) працівників суду та інших організацій має складний номер, який включає номери протоколів засідань (нарад, зборів) організацій, що взяли участь у роботі загального засідання (нарад, зборів).

15.4.5. Матеріали нарад чи засідань апарату суду формуються в окремі справи відповідно до номенклатури справ суду.

XVI. Облік та зберігання печаток, штампів і бланків

16.1. Обов'язковому обліку підлягають усі види печаток та штампів суду, бланки процесуальних документів та інші бланки зі штампами, бланки посвідчень особи, посвідчень для відряджень, трудові книжки.

16.2. Облік печаток і штампів ведеться у Журналі обліку печаток і штампів суду (додаток 29), бланків процесуальних документів - у Журналі обліку бланків суду (додаток 30) окремо за видами бланків. Видача бланків відповідальним за їх використання особам здійснюється під підпис у журналі обліку бланків суду.

16.3. Печатки і штампи повинні зберігатися у сейфах або металевих шафах. Бланки дозволяється зберігати у шафах, що надійно замикаються та опечатуються. Печатки, штампи, бланки суду передавати стороннім особам заборонено.

16.4. Виготовлення печаток, штампів і забезпечення суду всіма видами бланків здійснюється особою суду, яка відповідає за господарське забезпечення, а контроль за виготовленням, зберіганням і використанням покладається на керівника апарату суду та осіб, відповідальних за діловодство суду.

Особи, які персонально відповідають за виготовлення, облік, зберігання та використання печаток, штампів і бланків, призначаються наказом голови суду. Передача печаток і штампів у межах суду (у зв'язку з тимчасовою відсутністю осіб, які персонально відповідають за них) здійснюється відповідно до наказу голови суду з проставлянням відтиску печатки чи штампа, що передається, у відповідному журналі.

16.5. Гербова печатка суду ставиться на документи у випадках, передбачених законодавством (на копію судового рішення, виконавчий лист, характеристику, акт, довідку про місце роботи, нараховану і належну заробітну плату, на зразки відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції, посвідчення про відрядження, кошторис витрат на утримання суду, подання і клопотання про нагородження орденами і медалями, преміями, у трудових книжках, на документи бухгалтерської звітності, фінансові плани, на запити у випадках, передбачених законодавством, тощо).

16.6. Знищення бланків здійснюється за актом на підставі наказу голови суду з відповідною відміткою про це в журналах обліку бланків суду.

Печатки і штампи, виготовлені з дозволу органів внутрішніх справ, здаються для знищення цим органам за місцезнаходженням суду.

16.7. Перевірка наявності печаток, штампів і бланків, а також порядку їх зберігання та використання здійснюється спеціально утвореною комісією не рідше одного разу на рік. Про проведення перевірки робляться відмітки у відповідних журналах обліку після останнього запису, зробленого на час проведення перевірки.

У разі порушення правил обліку, зберігання і використання печаток, штампів і бланків комісія проводить службове розслідування, результати якого оформляються актом довільної форми та доводяться до відома голови суду.

У разі втрати печаток і штампів голова суду повинен негайно повідомити про це органи внутрішніх справ і вжити заходів для їх розшуку.

XVII. Передача справ до архіву суду

17.1. Ведення архівної справи полягає у підготовці й оформленні адміністративних справ та документів діяльності суду згідно з номенклатурою справ суду для зберігання в архіві суду, забезпеченні збереження архівних справ і проведенні експертизи цінності справ та документів з метою здачі їх у відповідний державний архів.

17.2. За організацію архівної справи відповідає голова суду, а за її ведення - відповідальний за ведення архіву суду працівник апарату суду.

17.3. Організація обліку, зберігання справ та інших матеріалів в архіві суду регламентується чинним законодавством.

17.4. Адміністративні справи, провадження у яких закінчено, та документи щодо діяльності суду передаються в архів суду.

17.5. Передача судових справ і справ за номенклатурою справ суду на державне зберігання здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

Начальник управління
організації роботи з ведення
судової статистики,
діловодства та архіву судів
Державної судової
адміністрації України 

 
 
 
 
 
Л. Букіна 


 

 

Додаток 1
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВХІДНОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

N
з/п 

Вхідний номер 

Від кого надійшов документ, матеріал чи справа 

За якими номером та датою 

Короткий зміст документа, матеріалу чи справи 

Кому і коли передано або кому і коли надіслано 

Розписка про отримання документа 

Примітки 


 

Дата надходження документів зазначається через увесь аркуш поперек граф журналу.

 

Додаток 2
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

АКТ
про нестачу матеріалів або недоліки у формуванні справи

______________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування суду) 

"___" ____________ 20__ року                                                                         м. ____________________ 

Ми, __________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
склали цей акт про те, що при розкриванні поштового відправлення ____________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                                            (указати, якого саме)
яке надійшло від ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
не виявилося вказаних у додатку документів, відсутній, пошкоджений
                                                                                         (потрібне підкреслити)
документ, а саме: _______________________________________________________________________
                                                                                             (указати, що саме)
______________________________________________________________________________________,  

Прізвища:
__________________________
__________________________
__________________________ 

Посади:
__________________________
__________________________
__________________________ 

Підписи:
__________________________
__________________________
__________________________ 


 

 

Додаток 3
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ ВХІДНОЇ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ

N
з/п 

Вхідний номер 

Від кого надійшов документ, матеріал чи справа 

За якими номером та датою 

Короткий зміст документа 

Кому і коли передано або кому і коли надіслано 

Розписка про отримання документа 

Примітки 


 

Дата надходження документів зазначається через увесь аркуш поперек граф журналу.

 

Додаток 4
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

______________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування суду) 

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ
________N ________
на 20___ рік 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова суду
____________________________
            (підпис, ініціали, прізвище)
"___" ____________ 20__ р. 

Індекс справи 

Заголовок справи (тому, частини) 

Кількість справ (томів, частин) 

Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком 

Примітки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Керівник апарату суду  

_______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

Дата

Візи керівника архіву (особи, відповідальної за архів) 

СХВАЛЕНО
Протокол засідання
ЕК суду
 
від _____________ N _____ 

ПОГОДЖЕНО
Протокол ЕПК регіонального
управління Державного комітету
архівів України
від ______________ N _____ 

Підсумковий запис про категорії та кількість справ, заведених у _________ році в суді 

За строками зберігання 

Усього 

У тому числі 

таких, що переходять 

з позначкою "ЕПК" 

Постійного 

  

  

  

Тривалого (понад 10 років) 

  

  

  

Тимчасового (до 10 років включно) 

  

  

  

Разом 

  

  

  


 

Керівник апарату суду 

_______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 

Дата

Підсумкові відомості передано в архів суду 

Відповідальний працівник служби діловодства 

_______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 


 

Зразки заголовків номенклатури справ суду

1.1. Акти органів державної влади 

1.2. Рішення та матеріали органів суддівського самоврядування, листування з ними 

1.3. Рішення та матеріали кваліфікаційних комісій, листування з ними 

1.4. Накази голови суду з основної діяльності 

1.5. Накази голови суду за особовим складом 

1.6. Постанови Пленуму Верховного Суду України, постанови Президії Верховного Суду України, постанови президії апеляційного суду

1.7. Матеріали узагальнення судової практики апеляційного суду та Верховного Суду України 

1.8. Листування з органами державної влади 

1.9. Плани роботи суду та матеріали щодо їх виконання 

1.10. Протоколи нарад (зборів) працівників апарату суду 

1.11. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану
організаційного забезпечення діяльності суду 

1.12. Звіти суду про розгляд справ (том 1 - піврічні звіти про розгляд справ /3 р./, том 2 - річні звіти про розгляд справ /пост./) 

1.13. Листування з питань судової статистики 

1.14. Копії судових рішень, які не набрали законної сили (у справах, що знаходяться за межами суду) 

1.15. Копії судових рішень Верховного Суду України, апеляційного суду          стосовно перегляду судових рішень, постановлених місцевими судами

1.16. Копії окремих ухвал і листування щодо їх виконання (том  1 - копії окремих ухвал і повідомлень про їх виконання, том 2 - контрольний, у якому зберігаються копії окремих ухвал до одержання повідомлень про їх виконання) 

1.17. Матеріали, залишені без руху (до вирішення суддею питання про прийняття позовної заяви /заяви, скарги/) 

1.18. Журнал реєстрації вхідної кореспонденції 

1.19. Картотеки (окремо за реєстраційними індексами) 

1.20. Алфавітні покажчики (окремо за томами) 

1.21. Журнал обліку заяв про забезпечення позову, доказів у адміністративних справах 

1.22. Журнал обліку подань, заяв і клопотань у порядку виконання судових рішень у адміністративних справах 

1.23. Журнал реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах 

1.24. Контрольний журнал судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді 

1.25. Журнал особистого прийому громадян 

1.26. Журнал розгляду судових справ і матеріалів суддею 

1.27. Журнал обліку заяв про апеляційне оскарження 

1.28. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом 

1.29. Журнал обліку речових доказів 

1.30. Журнал реєстрації вихідної кореспонденції 

1.31. Розносна книга для місцевої кореспонденції 

1.32. Журнал обліку печаток і штампів суду 

1.33. Журнал обліку бланків суду 

1.34. Журнал видачі справ для ознайомлення 

1.35. Журнал видачі копій судових документів 

1.36. Опис (реєстр) рекомендованих бандеролей (листів), опис (реєстр) простої кореспонденції 

1.37. Опис справ, переданих в архів суду та в державний архів 

1.38. Номенклатура справ суду 

1.39. Інші справи, що виникають у діяльності суду 


 

 

Додаток 5
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

Лицьовий бік картки 


 

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА НА АДМІНІСТРАТИВНУ СПРАВУ

(заводиться в день надходження позовної заяви (справи))

1. Дата надходження позовної заяви (справи)
"___" ____________ ____ р. 

 
3. Номер з/п ___________/____ р. 

2. Номер рядка звіту __________ 

4. Справа N 2а- ____________/____ р. 


 

5. Позовна заява (справа) надійшла (потрібне підкреслити): 

6. Учасники процесу 

 

5.1 уперше;
5.2 після роз'єднання позовів;
5.3 після скасування судового рішення;
5.4 інше ___________________________________________
                                                       (указати, як саме) 

6.1. Позивач
Ім'я (найменування) ________________
_________________________________
______________________
(місцезнаходження/місце проживання, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти) 

 

8. Відкриття провадження в справі 

 

8.1 ухвалою від "___" ___________ ____ р. позовну заяву залишено без руху і надано строк до" ___ " ___________ ____ р. для усунення недоліків (ч. 1 ст. 108 КАС України) 

6.2. Відповідач
 
Ім'я (найменування) ________________
_________________________________
       (посада, місце служби посадової чи
                       службової особи)
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
(місцезнаходження/місце проживання, номер засобів зв'язку, адреса електронної пошти) 

 

8.2 ухвалою суду від "___" ___________ ____ р. позовну заяву повернуто у зв'язку з:
8.2.1 неусуненням недоліків позовної заяви, яку залишено без руху;
8.2.2 подачею позивачем заяви про відкликання позовної заяви;
8.2.3 подачею позовної заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;
8.2.4 подачею позовної заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи;
8.2.5 тим, що у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
8.2.6 непідсудністю справи цьому адміністративному суду;
8.2.7 іншими обставинами: ___________________________
                                                                       (указати, які саме підстави) 

 

8.3 відмовлено у відкритті провадження у справі ухвалою від "___" ____________ ____ р. 

6.3. Треті особи ___________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

 

8.4 позовну заяву залишено без розгляду (ч. 5 ст. 179 КАС України) "___" ____________ ____ р. 

 

8.5 ухвалою від "___" ___________ ____ р. відкрито провадження у справі
8.5.1 призначено попереднє судове засідання на "___" ____________ ____ р.
8.5.2 призначено судове засідання на "___" ____________ ____ р. 

 

8.6 порушено строк, передбачений ч. 3 ст. 107 КАС України: так/ні 

 

9. Підготовче провадження 

 

9.1 Позов задоволено у зв'язку з визнанням відповідачем позовних вимог (постанова суду від "___" ___________ ____ р.)
9.1.1 повністю                9.1.2 частково 

 

7. Зміст позовних вимог (ураховуючи зміни)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
 
7.1 Заявлено вимогу стягнути
(ураховуючи зміни)
7.1.1 матеріальну шкоду _________ грн.
7.1.2 моральну шкоду ___________ грн.
 
 
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
7.2. Заявлено вимогу стягнути _____________________________ грн. 

 

9.2. Ухвалою суду від "___" ___________ ____ р.
9.2.1 позовну заяву залишено без розгляду у зв'язку з ___________________________________________________
____________________
(указати причини, статті КАС України)
9.2.2 зупинено провадження у справі у зв'язку з ___________________________________________________
_____________________
(указати причини, статті КАС України)
9.2.2.1 поновлено провадження у справі ухвалою від "___"___________ ____ р.;
9.2.3 закрито провадження у справі:
9.2.3.1 у зв'язку з відмовою від позову повністю/частково;
9.2.3.2 у зв'язку з примиренням сторін;
9.2.4 закінчено підготовче провадження і призначено справу до судового розгляду;
9.2.5 передано до іншого суду 

 

9.3. Інші процесуальні дії, учинені до судового розгляду
         9.3.1 дата постановлення ухвали         9.3.2 процесуальна дія
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________ 

 

10. Судовий розгляд справи 

 

10.1. Дати призначення до судового розгляду та причини нерозгляду
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________
10.2 Відкладено у зв'язку з неявкою ___________________
(указати, кого саме). 

16. Результати розгляду справи (потрібне підкреслити):
16.1 з прийняттям постанови, у тому числі:
16.1.1 позов задоволено:
      16.1.1.1 повністю;      16.1.1.2 частково
16.1.2 у задоволенні позову відмовлено:
       16.1.2.1 повністю;      16.1.2.2 частково
16.2 передано до іншого суду;
16.3 закрито провадження у справі _________________________________;
   (указати підстави, статті КАС України)
16.4 залишено позовну заяву без розгляду _________________________
        (указати підстави, статті КАС України) 

 

17. Справу розглянуто в порядку письмового провадження: так/ні
                                           (потрібне підкреслити) 

 

      11. Відомості про зупинення провадження у справі
11.1. Дати постановлення ухвал суду та причини зупинення провадження у справі
"___" ___________ ____ р. ___________________________
"___" ___________ ____ р. ___________________________
11.2. Дати постановлення ухвал суду про поновлення провадження у справі
"___" ___________ ____ р. "___" ___________ ____ р.  

18. Зміст постанови (ухвали) (резолютивна частина)
________________________________
________________________________
________________________________
18.1 Присуджено до стягнення:
18.1.1 матеріальну шкоду _______ грн.
18.1.2 моральну шкоду _________ грн. 

 

12. Надано термін для примирення
на _____ міс. до "___" ___________ ____ р.
на _____ міс. до "___" ___________ ____ р. 

 

19. Подано заяву про забезпечення доказів "___" _________ ____ р.
19.1. Постановлено ухвалу про забезпечення доказів "___" _________ ____ р.
20. Подано клопотання про забезпечення позову "___" _________ ____ р.
20.1. Постановлено ухвалу про забезпечення позову "___" _________ ____ р.
20.2. Відмовлено в задоволенні вимог клопотання про забезпечення 
позову "___" _________ ____ р.
20.3. Скасовано ухвалу про забезпечення позову "___" _________ ____ р.
20.4. Постановлено ухвалу про заміну одного способу забезпечення 
позову іншим "___" ________ ____ р. 

 

13. Прізвище судді (суддів), на розгляді у якого (яких)
знаходиться (знаходилась) справа __________________________________________________
 
14. Справу розглянуто "___" ___________ ____ р.
 
14.1 одноособово
__________________________________________________
                                                    (прізвище судді)
 
14.2 колегіально
___________________________________________________
         (прізвища суддів, які брали участь у колегіальному розгляді) 

 

15. Справу розглянуто з порушенням строків КАС України: так/ні (потрібне підкреслити) 

21. Постанова (ухвала) набрала законної сили
"___" ___________ ____ р. 

 

  

 


 

Зворотний бік 


 

22. Перегляд судових рішень суду першої інстанції за апеляційними скаргами 

22.1. Подано заяву про апеляційне оскарження позивачем, відповідачем, третьою особою (потрібне підкреслити) "___" ____________ ____ р.
22.2. Подано апеляційну скаргу позивачем, відповідачем, третьою особою
(потрібне підкреслити) "___" ____________ ____ р.
22.3. Дата направлення справи до апеляційного суду "___" ____________ ____ р.
22.4. Ухвала (постанова) суду апеляційної інстанції від "___" ____________ ____ р.
22.5. Зміст ухвали (постанови)
(резолютивна частина судового рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

23. Перегляд судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій 

23.1. Дата направлення справи до касаційної інстанції "___" ____________ ____ р.
23.2. Ухвала (постанова) суду касаційної інстанції від "___" ____________ ____ р.
23.3. Зміст ухвали (постанови)
(резолютивна частина судового рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

24. Дата прийняття службою діловодства суду справи після її розгляду судом першої інстанції:
"___" ____________ ____ р. 

25. Дата надходження справи до суду першої інстанції після перегляду справи судом:
25.1 апеляційної інстанції "__" __________ ___ р.       25.2 касаційної інстанції "__" __________ ___ р. 

26. Звернення судового рішення до виконання (зазначити дату та проведену дію)
"___"  ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___"  ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___"  ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___"  ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___"  ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___"  ____________ ____ р. ______________________________________________________________
"___"  ____________ ____ р. ______________________________________________________________
26.1 Видано виконавчих листів ________ (кількість)             26.2 На суму: ___________ грн. 

                           27. Довідка
 
27.1. Постановлено ухвал про застосування заходів процесуального впливу у вигляді:
27.1.1 попередження;
27.1.2 видалення із залу судового засідання;
27.1.3 тимчасового вилучення доказів для дослідження судом;
27.1.4 приводу _______
(указати, кого саме).
 
27.2 Суб'єкт владних повноважень, не на користь якого ухвалено судове
рішення, зобов'язаний подати звіт про виконання судового рішення:
так/ні
(потрібне підкреслити)
 
27.3 Постановлено окремих ухвал
(потрібне підкреслити):
27.3.1 про вжиття заходів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенню закону;
27.3.2 про розгляд питання щодо притягнення до відповідальності осіб, рішення, дії чи бездіяльність яких визнаються протиправними; 
 
27.3.3 за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення суб'єктом владних повноважень або в разі його ненадходження; 
 
27.4 Надійшло повідомлень про вжиті заходи за окремими ухвалами:
"___" ____________ ____ р.
 
27.4.1 постановлених за наслідками розгляду звіту про виконання судового рішення
суб'єктом владних повноважень або у разі його ненадходження
"___" ____________ ____ р. 

28.Судові витрати 

Спла-
чено доб-
ро-
вільно

При-
суд-
жено до стяг-
нен-
ня 

Під-
лягає повер-
ненню 

Не спла-
чено внас-
лідок звіль-
нення від сплати 

28.1 судовий збір 

  

  

  

  

28.2 витрати (пов'язані з розглядом справи): 

на правову допомогу 

  

  

  

  

сторін, їх представників на прибуття до суду 

  

  

  

  

на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів 

  

  

  

  

на проведення експертизи 

  

  

  

  

на проведення огляду доказів та ін. 

  

  

  

  


 

 
29. Інші відмітки
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
30. Справу передано до архіву суду:
30.1 дата "___" ____________ ____ р.
30.2 архівний номер __________________ 


 

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗГЛЯД КЛОПОТАНЬ, ПОДАНЬ, ЗАЯВ У ПОРЯДКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ

(заводиться в день надходження заяви до суду*)

1. Номер рядка звіту ________ 


 

2. Дата надходження до суду "___" ____________ ____ р. 

3. П. І. Б. (найменування) ______________________________________________________________ 

4. Зміст подання, заяви, клопотання 

  

  

  

5. Повернуто "___" ____________ ____ р. 

6. Дата розгляду "___" ____________ ____ р. 

7. Результати розгляду 

  

  

  

8. Заява знаходиться (знаходилась) на розгляді у судді _____________________________________
                                                                                                                                                                     (прізвище судді)

9. Дата звернення до виконання ухвали "___" ____________ ____ р.

10. Примітки 

  

  

  


 

Лицьовий бік картки 


 

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВИ (УХВАЛИ) ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

(заводиться в день надходження заяви до суду*)

1. Номер рядка звіту ________ 


 

2. Дата надходження заяви до суду "___" ____________ ____ р.

3. Заява надійшла: 3.1 уперше; 3.2 після скасування ухвали; 3.3 інакше _________________________
                                                                                                                                                                                (указати, як саме)

4. Заява надійшла від: 4.1 позивача /відповідача; 4.2 іншої особи, яка брала участь у справі ____________________;
                                                      4.3 особи, яка не брала участь у справі                                                            (указати, якої саме)

5. Підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:
5.1 істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;
     5.2 встановлення вироком суду, що набрав законної сили:
     5.2.1 завідомо неправдивих показань свідка;
     5.2.2 завідомо неправильного висновку експерта;
     5.2.3 завідомо неправильного перекладу;
5.2.4 фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;
5.3 встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;
5.4 скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;
5.5 встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано. 

6. Заявник (П. І. Б./найменування) ______________________________________________________ 

7. Місце проживання / місцезнаходження, номери засобів зв'язку __________________________ 

  

8. Суть заяви 

  

  

  

9. Заяву подано на постанову (ухвалу) суду від "___" ____________ ____ р. (справа N 2а- _____ р.)
9.1 відмовлено в прийнятті заяви та постановлено про це ухвалу від "___" ____________ ____ р.;
9.2 ухвалою від "___" ____________ ____ р. заяву залишено без руху і надано термін
      до "___" ____________ ____ р. для усунення недоліків;
9.3 недоліки не усунуто, заяву ухвалою від "___" ____________ ____ р. повернуто заявнику;
9.4 відкрито провадження за нововиявленими обставинами ухвалою від "___" ____________ ____ р.;
9.5 надійшла відмова від заяви "___" ____________ ____ р.
   та постановлено ухвалу про закриття провадження за нововиявленими обставинами від "___" ____________ ____ р.

10. Справу призначено до розгляду та причини нерозгляду
"___" ____________ ____ р. _________________ "___" ____________ ____ р. ____________________
"___" ____________ ____ р. _________________ "___" ____________ ____ р. ____________________
"___" ____________ ____ р. _________________ "___" ____________ ____ р. ____________________

11. Заява знаходиться (знаходилась) на розгляді у судді ___________________________________
                                                                                                                                                                    (прізвище судді) 

12. Заяву розглянуто "___" ____________ ____ р.

13. Справу розглянуто з порушенням строків КАС України: так/ні (потрібне підкреслити)

14. Результати розгляду

14.1 заяву задоволено:
 14.1.1 скасовано постанову з прийняттям нової постанови;           14.1.2 скасовано ухвалу з прийняттям нової ухвали;

14.2 заяву залишено без задоволення;

14.3 закрито провадження за нововиявленими обставинами;

14.4 інше _____________________________________________________________________________ 


 

Зворотний бік 


 

15. Перегляд судових рішень суду першої інстанції за апеляційними скаргами 

15.1 Подано заяву про апеляційне оскарження "___" ____________ ____ р.
15.2 Подано апеляційну скаргу "___" ____________ ____ р.
15.3 Дата направлення справи до апеляційного суду "___" ____________ ____ р.
15.4 Ухвала (постанова) апеляційного суду від "___" ____________ ____ р.
15.5 Зміст ухвали (постанови) (резолютивна частина судового рішення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

16. Перегляд судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій 

16.1 Дата направлення справи до касаційного суду "___" ____________ ____ р.
16.2 Ухвала (постанова) касаційного суду від "___" ____________ ____ р.
16.3 Зміст ухвали (постанови) (резолютивна частина судового рішення)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

17. Ухвала суду набрала законної сили "___" ____________ ____ р.

18. Справу перереєстровано за N 2а-______________/________ р.**
 

19. Судові витрати 

сплачено 

присуджено до стягнення 

підлягає поверненню 

не сплачено внаслідок звільнення від сплати 

19.1 судовий збір 

  

  

  

  

19.2 витрати, пов'язані з розглядом справи: 

на правову допомогу 

  

  

  

  

сторін на прибуття до суду 

  

  

  

  

залучення свідків, експертів, ін.  

  

  

  

  

проведення огляду доказів та ін. 

  

  

  

  


 

 

20. ІНШІ ВІДМІТКИ
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

____________
*
Обліково-інформаційна картка за даною формою заповнюється на кожну заяву про перегляд постанови (ухвали) суду за нововиявленими обставинами.
* В обліково-інформаційній картці на адміністративну справу робиться відмітка про надходження заяви.
** Відмітка про перереєстрацію справи робиться після скасування постанови (ухвали) суду за заявою про перегляд рішення (ухвали) за нововиявленими обставинами. 


 

 

Додаток 6
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ

П. І. Б. (найменування) відповідача 

П. І. Б. (найменування) позивача 

Суть справи 

Номер справи 

Прізвище головуючого судді, на розгляді якого знаходиться справа 

Примітки 


 

 

Додаток 7
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

Лицьовий бік картки


 

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ

(заводиться на кожне оскаржуване судове рішення в день надходження матеріалів з апеляційною(ими) скаргою(ами))

1. Дата надходження справи до апеляційного суду
"___" ____________ ____ р. 

 
3. Номер з/п ______________/_____ р. 

2. Номер рядка звіту __________ 

4. Справа N 2а-_____________/____ р. 


 

5. Суд, що виніс судове рішення ________________________________________________________

6. Прізвище головуючого в суді першої інстанції __________________________________________ 

7. Справа надійшла: (потрібне підкреслити) 

10. Апеляційну скаргу подано: (потрібне підкреслити

7.1 уперше;
7.2 після скасування судового рішення;
7.3 інакше _______________________________
                                             (указати, як саме) 

10.1. позивачем /відповідачем;
10.2. іншою особою, яка брала участь у справі;
10.3. особою, яка не брала участі в справі 

8. Позивач
Ім'я (найменування) ______________________
________________________________________
________________________________________
                (поштова адреса, номер засобів зв'язку,
                            адреса електронної пошти)
________________________________________
________________________________________ 

11. Відповідач
Ім'я (найменування) _________________________
___________________________________________
___________________________________________
                      (посада, місце служби посадової чи
                                        службової особи,
___________________________________________
___________________________________________
                    поштова адреса, номер засобів зв'язку, 
                             адреса електронної пошти) 

9. Треті особи
_____________________________________________________________________________________ 

12. Апеляційну скаргу подано на
12.1 постанову суду від "___" _____________ ____ р.
12.2 додаткове судове рішення (ухвалу/постанову) від "___" _____________ ____ р.
12.3 ухвалу суду від "___" ____________ ____ р. щодо:

12.3.1 залишення позовної заяви без руху; 

12.3.9 передачі адміністративної справи до іншого адміністративного суду; 

12.3.2 повернення позовної заяви; 

12.3.10 виправлення описок і очевидних арифметичних помилок; 

12.3.3 відмови у відкритті провадження в адміністративній справі; 

12.3.11 відмови в ухваленні додаткового судового рішення; 

12.3.4 об'єднання/роз'єднання справ; 

12.3.12 роз'яснення судового рішення; 

12.3.5 забезпечення доказів; 

12.3.13 зупинення провадження у справі, призначення експертизи; 

12.3.6 визначення розміру судових витрат; 

12.3.14 закриття провадження у справі; 

12.3.7 продовження/поновлення процесуальних строків; 

12.3.15 залишення позовної заяви без розгляду; 

12.3.8 забезпечення адміністративного позову; 

12.3.16 заміни сторони виконавчого провадження; 

  

12.3.17 іншого питання ______________________________
                                                           (указати, які саме)


 

12.4 окрему ухвалу суду від "___" ____________ ____ р. 

13. Зміст позовних вимог
_____________________________________________________________________________________ 

14. Результати розгляду справи в суді першої інстанції: (потрібне підкреслити чи заповнити)

14.1 позов задоволено повністю;  

14.2 позов задоволено частково;  

14.3 у задоволенні позову відмовлено;  

14.4 закрито провадження у справі;  

14.5 залишено позовну заяву без розгляду;  

14.6 справу передано за підсудністю;  

14.7 інше ________________________________________
                                            (указати, які саме) 


 

15. АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

15.1 Справа знаходиться (знаходилась) на розгляді у:
15.1.1 судді-доповідача __________________________________________________________________
15.1.2 головуючого судді ________________________________________________________________
15.1.3 суддів: __________________________________________________________________________ 

16. Справу отримано суддею-доповідачем "___" _____________ ____ р.

17. Ухвалою:
17.1 від "___" _____________ ____ р. апеляційна скарга залишена без розгляду у зв'язку з ___________
______________________________________________________________________________________
                                                                             (указати причини, статті КАС України)
17.2 від "___" _____________ ____ р. поновлено строк на апеляційне оскарження;
17.3 від "___" _____________ ____ р. відмовлено у відкритті апеляційного провадження;
17.4 від "___" _____________ ____ р. залишено апеляційну скаргу без руху і надано термін "___" _____________ ____ р. для усунення недоліків;
17.4.1 недоліки не усунуто, апеляційну скаргу ухвалою від "___" _____________ ____ р. повернуто скаржнику;
17.5 від "___" _____________ ____ р. апеляційне провадження закрито:
17.5.1 у тому числі у зв'язку із відмовою від апеляційної скарги;
17.5.2 з інших підстав ___________________________________________________________________
                                                                              (указати причини, статті КАС України)
17.6 "____" _______________ _____ р. справу повернуто в суд першої інстанції:
17.6.1 у зв'язку із відкликанням апеляційної скарги;
17.6.2 з інших підстав ___________________________________________________________________
                                                                                 (указати підстави повернення та статті КАС України)
17.7 від "___" _____________ ____ р. про відкриття апеляційного провадження;
17.8 від "___" _____________ ____ р. про закінчення підготовки та призначення справи до апеляційного розгляду;
17.8.1 з порушенням строків КАС України: так / ні
(потрібне підкреслити) 

18. Дати призначення справи до апеляційного розгляду та причини нерозгляду
"___" _____________ ____ р. _____________________________________________________________
"___" _____________ ____ р. _____________________________________________________________
"___" _____________ ____ р. _____________________________________________________________

19. Позов задоволено у зв'язку з визнанням відповідачем позову (постанова суду від "___" ____________ ____ р.)

20. Апеляційну скаргу розглянуто "___" _____________ ____ р.;

20.1 під головуванням судді _________________________ (прізвище головуючого)  


 

Зворотний бік картки 


 

                         21. РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕГЛЯДУ В АПЕЛЯЦІЙНОМУ ПОРЯДКУ
                                     21.1 постанов суду першої інстанції 
(потрібне підкреслити):
21.1.1 залишено апеляційну скаргу без задоволення, а постанову суду - без змін;

21.1.2 змінено постанову суду у зв'язку із:
1) помилковим застосуванням норм матеріального чи процесуального права;
2) вирішенням не всіх позовних вимог або питань;
3) іншими підставами: _____________________________________________
(указати, які саме підстави)

21.1.3 скасовано постанову суду першої інстанції та прийнято нову постанову суду у зв'язку із:
1) неповним з'ясуванням судом обставин, що мають значення для справи;
2) недоведеністю обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції вважає встановленими;
3) невідповідністю висновків суду обставинам справи;
4) порушенням норм матеріального або процесуального права, що призвело до неправильного вирішення справи або питання;

21.1.4 скасовано постанову суду першої інстанції на підставі:
21.1.4.1 залишення позовної заяви без розгляду у зв'язку із:
1) поданням заяви особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;
2) поданням заяви від імені позивача особою, яка не має повноважень на ведення справи;
3) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є адміністративна справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;
4) повторною неявкою в судове засідання позивача без поважних причин або без повідомлення ним про причини неприбуття, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд справи за його відсутності;
5) надходженням клопотання позивача про відкликання позовної заяви;
6) іншими підставами: _____________________________________________
(указати, які саме підстави);
21.1.4.2 закриття провадження у справі у зв'язку із:
1) неналежністю розгляду справи в порядку адміністративного судочинства;
2) відмовою позивача від адміністративного позову і відмову прийнято судом;
3) досягненням примирення сторін;
4) набранням законної сили постанови чи ухвали суду з того самого спору і між тими самими сторонами;
5) смертю або оголошенням в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва, або ліквідації підприємства, установи, організації, які були стороною у справі
6) іншими підставами: _____________________________________________
(указати, які саме підстави);

21.1.5 визнано постанову суду нечинною і закрито провадження у справі;

21.1.6 скасовано постанову суду і направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції у зв'язку із тим, що:
1) справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду;
2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою;
3) судове рішення ухвалено чи підписано не тим суддею, який розглядав справу;
4) інші підстави: __________________________________________________
(указати, які саме підстави);
21.2 ухвал суду першої інстанції
(потрібне підкреслити):

21.2.1 залишено апеляційну скаргу без задоволення, а ухвалу суду без змін;

21.2.2 змінено ухвалу суду у зв'язку із:
1) помилковим застосуванням норм матеріального права чи процесуального права;
2) вирішенням не всіх позовних вимог або питань;
3) іншими підставами: _____________________________________________
(указати, які саме підстави);

21.2.3 скасовано ухвалу суду і постановлено нову ухвалу з направленням справи до суду першої інстанції для продовження розгляду справи;

21.2.4 скасовано ухвалу суду та:
21.2.4.1 залишено позовну заяву без розгляду у зв'язку з ___________________________________;
                                                                                                                              (указати, які саме підстави та статті КАС України)
21.2.4.2 провадження у справі закрито у зв'язку з _________________________________________;
                                                                                                                              (указати, які саме підстави та статті КАС України) 
21.2.5 визнано ухвалу суду нечинною і закрито провадження у справі;

21.2.6 скасовано ухвалу суду і направлено справу на новий розгляд до суду першої інстанції у зв'язку з тим, що:
1) справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду;
2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід на підставі обставин, які викликали сумнів у неупередженості судді, і заяву про його відвід визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованою;
3) судове рішення ухвалено чи підписано не тим суддею, який розглянув справу;
4) інші підстави: __________________________________________________
(указати, які саме підстави)

22. Постановлено окрему ухвалу суду апеляційної інстанції у зв'язку з ______________________
                                                                                                                                                                                      (указати причини)
22.1 у тому числі щодо порушень норм права
22.1 надійшло повідомлення про вжиті заходи "___" _____________ ____ р.

23. Справу розглянуто в порядку письмового провадження: так/ні (потрібне підкреслити)

24. Дата надіслання справи до суду першої інстанції "____" _____________ _____ р. 

25.Судові витрати
               (при апеляційному провадженні) 

сплачено добровільно 

присуджено до стягнення 

підлягає поверненню 

не сплачено внаслідок звільнення від сплати 

25.1 судовий збір 

  

  

  

  

25.2 витрати (пов'язані з розглядом справи): 

  

на правову допомогу 

  

  

  

  

сторін, їх представників на прибуття до суду 

  

  

  

  

на проведення експертизи 

  

  

  

  

на залучення свідків, спеціалістів, перекладачів 

  

  

  

  

на проведення огляду доказів 

  

  

  

  


 

26. ІНШІ ВІДМІТКИ
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


 

Лицьовий бік картки 


 

ВІДОМОСТІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВИ (УХВАЛИ) ЗА НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

(заводиться в день надходження заяви до суду*)

1. Номер рядка звіту ________ 


 

2. Дата надходження заяви до суду "___" _____________ ____ р.

3. Заява надійшла: 3.1 уперше;   3.2 після скасування ухвали;   3.3 інакше ____________________________________
                                                                                                                                                                       (указати, як саме)

4. Заява надійшла від: 4.1 позивача/відповідача;   4.2 іншої особи, яка брала участь у справі ___________________;
                                                           4.3 особи, яка не брала участь у справі                                                         (указати, якої саме)

5. Підставами для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є:

5.1 істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

5.2 встановлення вироком суду, що набрав законної сили:
      5.2.1 завідомо неправдивих показань свідка;
      5.2.2 завідомо неправильного висновку експерта;
      5.2.3 завідомо неправильного перекладу;
     5.2.4 фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

5.3 встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

5.4 скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

5.5 встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано. 

6. Заявник (П. І. Б./найменування) ______________________________________________________ 

7. Місце проживання / місцезнаходження, номери засобів зв'язку ___________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

8. Суть заяви
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

9. Заяву подано на постанову (ухвалу) суду від "___" ____________ ____ р. (справа N 2а-______ р.)
9.1 відмовлено в прийнятті заяви та постановлено про це ухвалу від "___" _____________ ____ р. ;
9.2 ухвалою від "___" _____________ ____ р. заяву залишено без руху і надано термін до "___" _____________ ____ р. для усунення недоліків;
9.3 недоліки не усунуто, заяву ухвалою від "___" _____________ ____ р. повернуто заявнику;
9.4 відкрито провадження за нововиявленими обставинами ухвалою від "___" ____________ ____ р. ;
9.5 надійшла відмова від заяви "____" _____________ _____ р.
та постановлено ухвалу про закриття провадження за нововиявленими обставинами від "___" _____________ ____ р.

10. Справу призначено до розгляду та причини нерозгляду
"___" _____________ _____ р. _______________ "___" _____________ _____ р. ___________________
"___" _____________ _____ р. _______________ "___" _____________ _____ р. ___________________
"___" _____________ _____ р. _______________ "___" _____________ _____ р. ___________________

11. Заява знаходиться (знаходилась) на розгляді у судді ____________________________________
                                                                                                                                                                  (прізвище судді)

12. Заяву розглянуто "___" _____________ _____ р.

13. Справу розглянуто з порушенням строків КАС України: так/ні (потрібне підкреслити)

14. Результати розгляду

14.1 заяву задоволено:
14.1.1 скасовано постанову з прийняттям нової постанови;         14.1.2 скасовано ухвалу з прийняттям нової ухвали;

14.2 заяву залишено без задоволення;

14.3 закрито провадження за нововиявленими обставинами;

14.4 інше _____________________________________________________________________________ 


 

Зворотний бік 


 

15. Перегляд судових рішень суду першої інстанції за апеляційними скаргами 

15.1 Подано заяву про апеляційне оскарження "___" ____________ ____ р.
15.2 Подано апеляційну скаргу "___" ____________ ____ р.
15.3 Дата направлення справи до апеляційного суду "___" ____________ ____ р.
15.4 Ухвала (постанова) апеляційного суду від "___" ____________ ____ р.
15.5 Зміст ухвали (постанови) (резолютивна частина судового рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

16. Перегляд судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій 

16.1 Дата направлення справи до касаційного суду "___" ____________ ____ р.
16.2 Ухвала (постанова) касаційного суду від "___" ____________ ____ р.
16.3 Зміст ухвали (постанови) (резолютивна частина судового рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

17. Ухвала суду набрала законної сили "___" ____________ ____ р.

18. Справу перереєстровано за N 2а-______________/________ р.**
 

19. Судові витрати 

сплачено 

присуджено до стягнення 

підлягає поверненню 

не сплачено внаслідок звільнення від сплати 

19.1 судовий збір 

  

  

  

  

19.2 витрати, пов'язані з розглядом справи: 

на правову допомогу 

  

  

  

  

сторін на прибуття до суду 

  

  

  

  

залучення свідків, експертів, ін.  

  

  

  

  

проведення огляду доказів та ін. 

  

  

  

  


 

 

20. ІНШІ ВІДМІТКИ
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________
*
Обліково-інформаційна картка за даною формою заповнюється на кожну заяву про перегляд постанови (ухвали) суду за нововиявленими обставинами.
* В обліково-інформаційній картці на адміністративну справу робиться відмітка про надходження заяви.
** Відмітка про перереєстрацію справи робиться після скасування постанови (ухвали) суду за заявою про перегляд рішення (ухвали) за нововиявленими обставинами. 


 

 

Додаток 8
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ ЗА АПЕЛЯЦІЙНИМИ СКАРГАМИ

Прізвище, ініціали відповідача 

Прізвище, ініціали позивача 

Суть справи 

Номер за обліково-
інформаційною карткою 

Прізвище судді-доповідача, що здійснює підготовку справи до апеляційного розгляду 

Примітки 


 

 

Додаток 9
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ РЕЄСТРАЦІЇ
ЗАЯВ ПРО АПЕЛЯЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ, АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

N
з/п 

П. І. Б. (найменування) особи, що подала заяву про апеляційне оскарження, апеляційну скаргу 

Дата подання заяви про апеляційне оскарження 

Дата подання апеляційної скарги 

Номер справи, дата постановлення судового рішення, що оскаржується 

Дата передавання працівнику апарату суду заяви про апеляційне оскарження, апеляційної скарги 

Дата надіслання справи до суду апеляційної інстанції 

Результати розгляду апеляційної скарги 

Примітки 

 
 

 


 

Дата надходження документів зазначається через увесь аркуш поперек граф журналу.

 

Додаток 10
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА НА СПРАВУ
щодо виконання доручення про проведення певних процесуальних дій

(заводиться в день надходження доручення)

1. Номер з/п _________ 


 

2. Дата надходження до суду "___" ____________ ____ р.

3. Доручення (потрібне підкреслити):

3.1 суду України ________________________________________________________________________
                                                                                                           (найменування суду)

3.2 іноземного суду     _______________________________       _________________________________
                                                                                (держава)                                                                   (найменування суду)

4. Зміст доручення _____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5. Місцезнаходження юридичної особи/місце проживання фізичної особи, якої стосується доручення
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6. Дати здійснення дій щодо виконання доручення
"___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р.
"___" ____________ ____ р. "___" ____________ ____ р.

7. Доручення виконано/не виконано (потрібне підкреслити) "___" ____________ ____ р.

8. Причини невиконання доручення _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

9. Витрати, що виникають при виконанні доручення, _____________ грн.

10. Прізвище судді, на виконанні в якого знаходиться (знаходилось) доручення ______________

11. Доручення виконано з порушенням встановлених строків: так/ні (потрібне підкреслити)

12. Інші відмітки
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 


 

 

Додаток 11
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ
РЕЄСТРАЦІЇ КОПІЙ АПЕЛЯЦІЙНИХ СКАРГ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ

N
з/п 

П. І. Б. (найменування) особи, що подала копію апеляційної скарги 

Номер справи 

Найменування суду, який постановив судове рішення 

Дата ухвалення судового рішення 

Дата надходження в суд апеляційної інстанції адміністративної справи з апеляційною скаргою 

Примітки 

 

 


 

 

Додаток 12
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

КОНТРОЛЬНИЙ ЖУРНАЛ
АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ І МАТЕРІАЛІВ, ПЕРЕДАНИХ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ СУДДІ

N
з/п 

Номер справи (матеріалу) відповідно до обліково-
статистичної картки (реєстраційного журналу) 

Дата надходження до суду справи (матеріалу) 

Прізвище, ім'я та по батькові особи, щодо якої розглядатиметься справа (матеріал) 

Суть справи (матеріалу) 

Кількість аркушів у справі (матеріалі) 

Дата передавання судді  

Підпис судді про отримання справи (матеріалу) 

Дата розгляду справи (матеріалу) 

Наслідки розгляду справи (матеріалу) 

Дата та підпис працівника апарату суду про отримання справи (матеріалу)  

Примітки 

10 

11 

12 


 

У цей журнал заноситься інформація про всі справи і матеріали, що передаються судді для розгляду, у тому числі і про позовні заяви (заяви), справи про адміністративні правопорушення.

 

Додаток 13
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

СПИСОК
справ, призначених до розгляду

в ________________________________________________________
(найменування суду)

Прізвище судді _________________________________

N справи 

Прізвище, ініціали сторін 

Суть позову 

На який час призначено розгляд 

Місце розгляду справи 


 

Список складено  

________________________________________________________
(посада, підпис, прізвище) 


 

 

Додаток 14
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

СПИСОК
апеляційних скарг у справах, призначених до апеляційного розгляду

на "___" ____________ 200_ року

суддя-доповідач _________________

Зал с/з N _____

N
з/п 

Час розгляду 

N справи 

Суть справи 

Суд першої інстанції 

Примітки 


 

Секретар судового засідання  

________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище) 


 

 

Додаток 15
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ОСОБИСТОГО ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка веде прийом 

Прізвище, ім'я, по батькові та адреса громадянина 

Короткий зміст звернення
(суть звернення) 

Кому доручено перевірку, термін виконання 

Наслідки розгляду, дата надіслання відповіді (вирішення питання з посиланням на нормативно-правові акти) 

Примітки 


 

Дата надходження документів зазначається через увесь аркуш поперек граф журналу.

 

Додаток 16
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ
реєстрації вихідної кореспонденції

N
з/п 

Вихідний номер 

Кому 

Куди 

Короткий зміст 

Примітки 


 

Дата надходження документа зазначається через увесь аркуш поперек граф журналу.

 

Додаток 17
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) ___________________
                                                                                             (номер) 

РЕЄСТР
на відправлення рекомендованої кореспонденції
за "___" ____________ 20__ р.

через _________________________________________________________________________________
Відправник ___________________________________________________________________________
                                                                                (повне найменування та місцезнаходження суду) 


 

N
з/п 

Кому 

Куди 

Вихідний номер і дата 

Маса,
кг 

Сума плати за пересилання 

Примітки 


 

Разом рекомендованих листів ________________________________

Загальна сума плати за пересилання ______________________________________________________

Не дозволених до плати за пересилання ___________________________________________________

Опис складено ________________________________________________________________________
                                                                                                             (посада, підпис, прізвище) 

Керівник апарату суду __________________________________________________________________
                                                                                                                    (підпис, прізвище) 

         Місце печатки
         апарату суду 


 

 

Додаток 18
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

РОЗНОСНА КНИГА ДЛЯ МІСЦЕВОЇ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ

N
з/п 

Адресат 

Назва документа 

Вихідний номер і дата документа 

Дата одержання документа 

Розписка про одержання документа 

Посада, прізвище та ініціали особи, яка одержала документ 

Примітки 


 

 

Додаток 19
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ВНУТРІШНІЙ ОПИС
документів справи N _________

N
з/п 

Індекс документа 

Дата документа 

Заголовок документа 

Номер аркуша справи 

Примітка 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


 

Усього  

___________________________________________________
(цифрами та словами) 

документів 

Кількість аркушів внутрішнього опису 

____________________________________
(цифрами та словами) 

Суддя 

______________________________
(ініціали та прізвище) 

_______________
(підпис) 

Посада особи, яка склала
внутрішній опис
документів справи 

 
 
______________________________
(ініціали та прізвище) 

 
 
_______________
(підпис) 

         


 

 

Додаток 20
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС
справи N _____________ (розділу опису)

У справі (розділі опису) підшито (укладено) і пронумеровано
___________________________________________________________________________ аркуша (ів),
                                                                                        (цифрами і літерами)
у тому числі:
літерні аркуші _________________________________________________________________________,
пропущені номери аркушів _____________________________________________________ + аркушів
внутрішнього опису ____________________________________________________________________,
інше (фотокартки, конверти тощо) ________________________________________________________ 


 

Особливості фізичного стану та формування справи 

номери аркушів 


 

Посада особи,
яка склала засвідчувальний напис 

 
_______________
(підпис) 

 
__________________________
(ініціали, прізвище) 

Дата 

  

  


 

 

Додаток 21
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

Перша сторінка 


 

  

Друга сторінка 


 

ДОВІДКОВИЙ ЛИСТ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ

Дата 

Які дії проведено 

Посада 

Підпис 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 

Виконання судового рішення за справою перевірено. 

Справа підлягає здаванню в архів. 

Головуючий у справі ________________________________
                                                                           (підпис, прізвище) 

"___" ____________ 20__ р. 


 

 

Додаток 22
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

Підлягає врученню
адресату 

Місце для марки 


 

Повістка про виклик до суду в адміністративній справі

Справа N _________________

_______________________________________________ 

Кому ________________________________
 

_______________________________________________
                                       (найменування суду)
викликає Вас як ________________________________
на _______ год. ______ хв. "___" ____________ 20__ р.
у справі ________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Місцезнаходження суду __________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Секретар суду __________________________________
                                                   (підпис, ініціали, прізвище) 

Куди ________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
 
 
Додатково пропонуємо подати такі докази
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 


 

2

Підлягає поверненню                                                                                                   Справа
до суду                                                                                                                    адміністративна 

Розписка

Повістка на ім'я _________________________________________________________ про з'явлення до
______________________________________________________________________________________
                                                                                              (найменування суду)
на ____ год. ____ хв. "___" ____________ 20__ року як _______________________________________
одержав "___" ___________ 20__ року: 1. Особисто __________________________________________
                                                                                                                                                   (підпис одержувача)
                                                                  2. Для передавання ____________________________________
______________________________________________________________________________________
                     (підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата, а також даних документа, 
                                                                                           що посвідчують особу) 

Підпис одержувача посвідчую: листоноша __________________________________________________
                                                                                                                                              (підпис, прізвище)
                                                                  3. Повістка не вручена через ____________________________
______________________________________________________________________________________
Посвідчую: листоноша __________________________________________________________________
                                                                                                                     (підпис, прізвище) 


 

3

Порядок вручення судових повісток

Повістка вручається під розписку. Повістка може бути вручена безпосередньо в суді. Суд може за згодою особи, яка бере участь у справі, видати їй повістку для вручення іншій особі, яка викликається до суду.

Особа, яка вручає повістку, зобов'язана повернути до адміністративного суду розписку адресата про одержання повістки, яка приєднується до справи.

Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за сім днів до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді. Повістка у справах, для яких встановлено скорочені строки розгляду, має бути вручена у строк, достатній для прибуття до суду.

Уважається, що повістку вручено також у разі одержання її під розписку будь-яким повнолітнім членом сім'ї адресата, який проживає разом з ним. Особа, яка одержала повістку, зобов'язана негайно повідомити про неї адресата.

У разі тимчасової відсутності адресата особа, яка повинна вручити повістку, відмічає у повістці відомості про те, куди вибув адресат та коли передбачається його повернення за наявності таких даних.

Якщо особа, яка бере участь у справі, перебуває під вартою або відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються їй під розписку адміністрацією місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку цієї особи до суду.

Особам, які проживають за межами України, повістки вручаються в порядку, установленому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, у разі відсутності таких - через дипломатичні представництва та консульські установи України за місцем проживання цих осіб.

Уважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, унесеною до відповідного державного реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Уважається, що повістку вручено посадовій чи службовій особі, яка є учасником адміністративного процесу, якщо її доставлено за адресою місця служби цієї особи в порядку, установленому чинним законодавством.

Уручення повістки представникові особи, яка бере участь у справі, вважається також врученням повістки і цій особі.

Розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду (ст. 35 КАС України).

У разі відмови адресата від одержання повістки особа, яка її доставляє, робить відповідну відмітку на повістці, засвідчує її власним підписом і негайно повертає до адміністративного суду. Особа, яка відмовилася одержати повістку, уважається такою, що її повідомлено про дату, час і місце судового засідання (ст. 37 КАС України). 

Наслідки нез'явлення за викликом суду

В адміністративних справах наслідки нез'явлення на судове засідання осіб, які беруть участь у справі, передбачені статтями 128, 129 КАС України.  


 

 

Додаток 23
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

Підлягає врученню
адресату 

Місце для марки 


 

Повістка-повідомлення в адміністративній справі

Справа N _________________

_______________________________________________ 

Кому ________________________________
 

_______________________________________________
                                        (найменування суду)
викликає Вас як _________________________________
на _______ год. ______ хв. "___" ____________ 20__ р.
 
_______________________________________________
_______________________________________________
Місцезнаходження суду __________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Секретар суду __________________________________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

Куди ________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
 
 
Додатково пропонуємо подати такі докази
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 


 

2

Підлягає поверненню                                                                                               Справа
до суду                                                                                                               адміністративна 

Розписка

Повістка на ім'я _________________________________________________________ про з'явлення до
______________________________________________________________________________________
                                                                                               (найменування суду)
на ____ год. ____ хв. "___" ____________ 20__ року як _______________________________________
одержав "___" ___________ 20__ року: 1. Особисто __________________________________________
                                                                                                                                                        (підпис одержувача)
                                                                  2. Для передавання ____________________________________
______________________________________________________________________________________
                    (підпис одержувача із зазначенням посади або відношення до адресата, а також даних документа, 
                                                                                            що посвідчують особу) 

Підпис одержувача посвідчую: листоноша __________________________________________________
                                                                                                                                                (підпис, прізвище)
                                                                  3. Повістка не вручена через ____________________________
______________________________________________________________________________________
Посвідчую: листоноша __________________________________________________________________
                                                                                                                            (підпис, прізвище) 


 

3

Порядок вручення судових повісток

Повістка вручається під розписку. Повістка може бути вручена безпосередньо в суді. Суд може за згодою особи, яка бере участь у справі, видати їй повістку для вручення іншій особі, яка викликається до суду.

Особа, яка вручає повістку, зобов'язана повернути до адміністративного суду розписку адресата про одержання повістки, яка приєднується до справи.

Повістка повинна бути вручена не пізніше ніж за сім днів до судового засідання, крім випадку, коли повістка вручається безпосередньо в суді. Повістка у справах, для яких встановлено скорочені строки розгляду, має бути вручена у строк, достатній для прибуття до суду.

Уважається, що повістку вручено також у разі одержання її під розписку будь-яким повнолітнім членом сім'ї адресата, який проживає разом з ним. Особа, яка одержала повістку, зобов'язана негайно повідомити про неї адресата.

У разі тимчасової відсутності адресата особа, яка повинна вручити повістку, відмічає у повістці відомості про те, куди вибув адресат та коли передбачається його повернення за наявності таких даних.

Якщо особа, яка бере участь у справі, перебуває під вартою або відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, позбавлення волі на певний строк, тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, обмеження волі, арешту, повістка та інші судові документи вручаються їй під розписку адміністрацією місця утримання особи, яка негайно надсилає розписку цієї особи до суду.

Особам, які проживають за межами України, повістки вручаються в порядку, установленому міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, у разі відсутності таких - через дипломатичні представництва та консульські установи України за місцем проживання цих осіб.

Уважається, що повістку вручено юридичній особі, якщо вона доставлена за адресою, унесеною до відповідного державного реєстру, або за адресою, яка зазначена її представником, і це підтверджується підписом відповідної службової особи.

Уважається, що повістку вручено посадовій чи службовій особі, яка є учасником адміністративного процесу, якщо її доставлено за адресою місця служби цієї особи в порядку, установленому чинним законодавством.

Уручення повістки представникові особи, яка бере участь у справі, уважається також врученням повістки і цій особі.

Розписку про одержання повістки (повістку у разі неможливості вручити її адресату чи відмови адресата її одержати) належить негайно повернути до адміністративного суду (ст. 35 КАС України).

У разі відмови адресата від одержання повістки особа, яка її доставляє, робить відповідну відмітку на повістці, засвідчує її власним підписом і негайно повертає до адміністративного суду. Особа, яка відмовилася одержати повістку, уважається такою, що її повідомлено про дату, час і місце судового засідання (ст. 37 КАС України). 


 

 

Додаток 24
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ РОЗГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ І МАТЕРІАЛІВ СУДДЕЮ

Номер судової справи, матеріалу 

Година початку та закінчення розгляду справи і матеріалу 

Прізвище, ініціали особи, щодо якої розглядається справа 

Суть судової справи, матеріалу (стаття Кодексу, зміст позовної заяви (заяви, скарги), клопотання, подання, постанови тощо) 

Наслідки розгляду судової справи, матеріалу, причини відкладення чи зупинення провадження 

Кількість годин за участю у справі народних засідателів 

Дата виготовлення протоколу судового засідання (якщо складався) 

Дата повернення справи до канцелярії суду 

Підпис працівника канцелярії суду про одержання судової справи, матеріалу 

Примітки 

 
 

10 

 


 

Дата розгляду судових справ і документів зазначається через увесь аркуш поперек граф журналу.

 

Додаток 25
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

Справа N _____________

 

ВИКОНАВЧИЙ ЛИСТ

N ___________ 20__ р.

______________________________________________________________________________________
                                                               (повне найменування суду, яким видано виконавчий лист)
______________________________________________________________________________________
                                                                      (повне найменування суду, яким ухвалено рішення)
"___" ____________ 20 р., розглянувши адміністративну справу
за позовом ____________________________________________________________________________
                                                              (прізвище, ім'я, по батькові або найменування позивача)
______________________________________________________________________________________
до ___________________________________________________________________________________
                                                           (прізвище, ім'я, по батькові або найменування відповідача)
______________________________________________________________________________________
щодо _________________________________________________________________________________
                                                                                   (вказати предмет /суть спору/)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВИВ / УХВАЛИВ:
(потрібне підкреслити)

______________________________________________________________________________________
                                                                                   (резолютивна частина рішення)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Судове рішення набрало законної сили "___" ____________ 20__ р.

Строк пред'явлення виконавчого документа до виконання до "___" ____________ 20__ р.

Судом встановлений строк для подачі звіту
про виконання судового рішення "___" ____________ 20__ р.

______________________________________________________________________________________
                     (найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) боржника,
______________________________________________________________________________________
                        місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб) боржника,
______________________________________________________________________________________
              ідентифікаційний код, банківські реквізити суб'єкта господарської діяльності боржника (для юридичних
                    осіб), індивідуальний ідентифікаційний номер боржника (для фізичних осіб - платників податків),
______________________________________________________________________________________
                інші відомості, якщо вони відомі суду, які ідентифікують боржника чи можуть сприяти примусовому
______________________________________________________________________________________
                      виконанню, такі як дата і місце народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб)
                                                                            місцезнаходження майна боржника тощо,
______________________________________________________________________________________
                       найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) стягувача,
______________________________________________________________________________________
                                його місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб),
______________________________________________________________________________________
           ідентифікаційний код суб'єкта господарської діяльності стягувача за його наявності (для юридичних осіб),
______________________________________________________________________________________
         індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача за його наявності (для фізичних осіб - платників податків),
______________________________________________________________________________________
                   а також інші відомості, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, як
                                             ідентифікують стягувача чи можуть сприяти примусовому виконанню) 

Виконавчий лист
в адміністративній справі виданий "___" ____________ 20__ р.
 

Суддя (суддя-доповідач)  

__________________
(підпис) 

____________________________
(П. І. Б.) 

Помічник судді (секретар)  

__________________
(підпис) 

____________________________
(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

Згідно із ст. 255 Кодексу адміністративного судочинства України постанова або ухвала суду, яка набрала законної сили, є обов'язковою для осіб, які беруть участь у справі, для їхніх правонаступників, а також для всіх органів, підприємств, установ та організацій, посадових та службових осіб, інших фізичних осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Суб'єкт владних повноважень, не на користь якого ухвалено судове рішення (боржник), подав звіт про виконання судового рішення "___" ____________ 20__ р.

За наслідками розгляду звіту/в разі ненадходження звіту (потрібне підкреслити) судом постановлено окрему ухвалу "___" ____________ 20__ р.

Окрему ухвалу направлено на виконання "___" ____________ 20__ р.
 

Суддя (суддя-доповідач)  

__________________
(підпис) 

____________________________
(П. І. Б.) 

Помічник судді (секретар)  

__________________
(підпис) 

____________________________
(П. І. Б.) 


 

 

Додаток 26
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ ВИДАЧІ СПРАВ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

N
з/п 

Номер справи 

П. І. Б. (найменування) особи, стосовно якої оформлена справа 

Предмет спору 

Кількість аркушів у справі 

Прізвище, ініціали особи, якій видається справа для ознайомлення 

Дата та година видачі для ознайомлення 

Прізвище, ініціали та посада працівника суду, який видавав справу для ознайомлення 

Дата та година повернення справи після ознайомлення 

Прізвище, ініціали працівника суду, який прийняв справу після ознайомлення 

Примітки 

 
 

10 

11 

 


 

 

Додаток 27
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ ВИДАЧІ КОПІЙ ДОКУМЕНТІВ ІЗ АДМІНІСТРАТИВНОЇ СПРАВИ

N
з/п 

Дата надходження заяви 

Від кого надійшла заява (прізвище, ім'я та по батькові заявника, найменування організації) 

Зміст заяви 

Номер справи 

Наслідки розгляду заяви 

Сума сплаченого державного мита 

Примітки 


 

 

Додаток 28
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ

N
з/п 

Дата надходження 

Найменування речового доказу 

Кількість 

Номер справи, П. І. Б. (найменування) сторони у справі 

Зберігання 

Рішення суду щодо речових доказів, дата його ухвалення 

Виконання 

Примітки 

місце фактичного зберігання із зазначенням прізвища відповідальної особи 

кому і коли передано для огляду і коли повернено 

кому надіслані (передані) документи на виконання 

дата виконання рішення в частині речових доказів 

кому і коли передані речові докази 

10 

11 

12 


 

 

Додаток 29
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПЕЧАТОК І ШТАМПІВ СУДУ

N
з/п 

Відбиток печатки і штампа суду 

Кому видано 

Відбиток повернутих печатки і штампа суду 

Дата повернення, посада особи, яка прийняла, та її підпис 

Примітки 

прізвище, ім'я, по батькові та посада особи, якій видано печатку, штамп 

дата, час і підпис про отримання 


 

 

Додаток 30
до Інструкції з діловодства в апеляційних і місцевих адміністративних судах 


 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ БЛАНКІВ СУДУ

Надходження 

Видача 

Примітки 

дата надходження 

кількість примірників 

серії і номери бланків 

дата видачі 

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка отримала бланк, її посада 

кількість примірників 

серія і номер бланка 

підпис про отримання 


 

____________