flag Судова влада України

У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі.

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Наказ Державної судової адміністрації України від 3 грудня 2009 року N 129

Про затвердження Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах

Наказ Державної судової адміністрації України
від 3 грудня 2009 року N 129

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2009 р. за N 1247/17263

Відповідно до статті 151 Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України "Про судоустрій України", Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 N 14, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах" та з метою забезпечення автоматизації процесів проходження документообігу, автоматичного розподілу судових справ і матеріалів між суддями, формування в автоматичному режимі звітності суду про стан здійснення правосуддя та передачу справ до електронного архіву суду НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах, що додається.

2. Департаменту матеріально-технічного, інформаційного та побутового забезпечення (Сердюк Н. П.), державному підприємству "Інформаційні судові системи" (Боделан А. В.) здійснити заходи щодо організації впровадження, користування та здійснення технічної підтримки автоматизованої системи судового документообігу адміністративних судів.

3. Департаменту планово-фінансової діяльності та соціального забезпечення (Рудмінська Л. О.) під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати видатки на фінансування заходів для забезпечення користування та здійснення технічної підтримки автоматизованої системи судового документообігу адміністративних судів.

4. Управлінню організації роботи з ведення судової статистики, діловодства та архіву судів (Коцюба О. М.).

4.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4.2. Довести наказ до відома голів окружних адміністративних, апеляційних адміністративних судів та Вищого адміністративного суду України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Капустинського В. А.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова 

І. Балаклицький 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної судової адміністрації України
від 3 грудня 2009 р. N 129

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 грудня 2009 р. за N 1247/17263 


 

ПОЛОЖЕННЯ
про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах

1. Загальні положення

1.1. Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах (далі - Положення), розроблене відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах", визначає порядок функціонування автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах. Дія Положення поширюється на місцеві загальні суди після запровадження в цих судах автоматизованої системи документообігу місцевих судів в частині здійснення правосуддя щодо адміністративних справ.

1.2. Автоматизована система документообігу в адміністративних судах (далі - Система) забезпечує автоматизацію процесів проходження процесуальних документів, загального діловодства і документообігу внутрішніх та зовнішніх документів, здійснення процесуального контролю та контролю виконання документів, відстеження порядку проходження справ та документів, розподілу судових справ і матеріалів між суддями, формування звітності суду про стан здійснення правосуддя, передачу справ до електронного архіву тощо.

1.3. Порядок обігу інформації з обмеженим доступом, ведення діловодства за зверненнями громадян і діловодства з питань роботи з кадрами не є предметом регулювання цього Положення.

1.4. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

держатель Системи - ДСА України, яка забезпечує здійснення матеріально-технічних та організаційно-методичних заходів функціонування Системи для адміністративних судів, окрім Вищого адміністративного суду України;

комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату. Комп'ютерна програма повинна забезпечити автоматизацію технологічних процесів обробки інформації, що надходить до суду:

реєстрацію та розподіл вхідної кореспонденції, реєстрацію вихідної кореспонденції та внутрішніх документів, зберігання графічних (відсканованих) копій зареєстрованих документів;

постановку на контроль та здійснення контролю виконання вхідних та внутрішніх документів, автоматичне інформування голови, керівника апарату суду та особи, відповідальної за опрацювання документа, про проблеми, пов'язані зі строками виконання документів;

фіксування порядку проходження документів з моменту їх надходження, створення, опрацювання тощо до передачі в електронний архів; автоматичну передачу виконавцям та за інстанціями залежно від поточного стану справи/документа;

автоматичне проходження по технологічній лінії виконання залежно від типу справи/документа, що виконується;

реєстрацію процесуальних дій та документів у справі з автоматичною зміною стану справи, якщо це передбачено зареєстрованою дією та/або документом;

контроль за дотриманням процесуальних строків при розгляді судової справи та автоматичне інформування головуючого у справі суддю, суддю-доповідача, голову суду та заступника голови (голову судової палати) про наявні та потенційні проблеми дотримання процесуальних строків;

використання електронного цифрового підпису (ЕЦП) для засвідчення документа, що отримує офіційний статус;

оперативний пошук справ та документів за реквізитами;

індексацію документів та контекстний пошук за текстами документів;

видачу судових рішень (копій) та формування виконавчих листів на підставі наявних у Системі даних;

зберігання текстів судових рішень та інших документів, створених у Системі;

відправку електронних копій судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень;

надання особам інформації про стан розгляду справ щодо них;

формування звітності суду про стан здійснення судочинства тощо;

користувач Системи - суддя, працівник апарату суду, якому відповідно до функціональних обов'язків на підставі наказу голови суду надано доступ до Системи або її окремих підсистем;

підсистема - логічно виділений за певними ознаками модуль Системи для вирішення конкретних завдань Системи, що встановлюється на кожному робочому місці залежно від функцій, повноважень та напрямів роботи користувача Системи;

Система - сукупність територіально розподілених, функціонально пов'язаних програмно-апаратних комплексів та технологічно об'єднаних підсистем, яка за допомогою використання відповідної комп'ютерної програми забезпечує реєстрацію вхідної інформації, її накопичення, зберігання, належне використання, захист на технологічних ланках від несанкціонованого доступу, формування вихідної інформації, взаємодію з користувачами тощо.

2. Порядок роботи в Системі (порядок функціонування Системи)

2.1. Функціональні обов'язки користувачів Системи та рівень доступу таких користувачів у кожному окремому суді визначаються головою суду шляхом затвердження посадових інструкцій працівників апарату суду, видання наказу.

2.2. Працівники апарату суду вносять інформацію до бази даних Системи щодо сторін та інших учасників процесу, етапів проходження справи та матеріалів, дати перенесення розгляду та строків розгляду, текстів судових рішень тощо і несуть повну відповідальність відповідно до законодавства за достовірність внесення інформації. Судді надають офіційний статус електронному документу судового рішення шляхом застосування ЕЦП.

2.3. Користувачі Системи зобов'язані виконувати вимоги цього Положення, забезпечувати зберігання та конфіденційність інформації, яка в ній міститься (відповідно до посадових інструкцій).

2.4. Реєстрація в Системі вхідної кореспонденції, у тому числі документів, надісланих електронною поштою, факсимільним зв'язком, а також телеграм, що надходять до суду, адміністративних позовів, заяв, скарг, справ, які підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, документів з питань діяльності суду здійснюється в такому порядку:

2.4.1. Вхідна кореспонденція, у тому числі документи, надіслані електронною поштою, факсимільним зв'язком, а також телеграми, що надходять до суду, адміністративні позови, заяви, скарги (в тому числі апеляційні та касаційні), справи, які підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства, документи з питань діяльності суду приймаються, опрацьовуються користувачами Системи, яким надано доступ відповідно до їхніх функціональних обов'язків, і того самого дня реєструються в Системі з автоматичним присвоєнням вхідних номерів.

Обов'язковими реквізитами є: найменування юридичної особи / П.І.Б. особи, від якої надійшов документ, дата відправлення згідно з поштовим штемпелем на конверті та надходження документа, вид документа (позовна заява, заява, скарга, клопотання, справа тощо) та короткий зміст документа.

Дата реєстрації та вхідний номер формуються Системою автоматично.

2.4.2. На кожний вхідний документ у Системі створюється реєстраційна картка, яка містить інформацію про рух документів. Внесення інформації до реєстраційної картки здійснюється користувачами Системи відповідно до їхніх функціональних обов'язків.

2.4.3. Позовні заяви, заяви про забезпечення позову чи доказів до подання позовної заяви, заяви (подання, клопотання) у порядку виконання судових рішень (у разі відсутності судді, який розглядав справу), заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, судові доручення, що надійшли з інших судів, справи, які надійшли на новий судовий розгляд після скасування судом апеляційної чи касаційної інстанції судового рішення, апеляційні та касаційні скарги після формування Системою вхідного номера та дати реєстрації невідкладно передаються відповідному користувачу Системи (секретарю суду або іншій особі відповідно до їхніх функціональних обов'язків) для внесення в Систему інформації щодо справи про:

осіб, які брали участь у справі, а також осіб, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки тощо;

зміст вимог, категорію справи відповідно до класифікатора, що затверджується ДСА України;

номер справи, якщо вона розглядалась цим судом, та результати перегляду судового рішення за апеляційною чи касаційною скаргою (у разі автоматизованого обміну інформацією щодо розгляду/перегляду (руху) справи між судом першої, апеляційної та касаційної інстанцій вказана інформація відображається автоматично при введенні номера справи).

2.4.4. Справа, що надійшла до апеляційної інстанції з апеляційними скаргами, після формування Системою вхідного номера та дати реєстрації невідкладно передається відповідному користувачу Системи (секретарю суду або іншій особі відповідно до функціональних обов'язків) для внесення в Систему інформації щодо справи про:

осіб, що подали апеляційні скарги;

осіб, які брали участь у справі;

зміст вимог, категорію адміністративної справи;

номер справи суду першої інстанції, П. І. Б. судді, який ухвалив оскаржуване судове рішення (у разі автоматизованого обміну інформацією щодо розгляду/перегляду (руху) справи між судом першої, апеляційної та касаційної інстанцій вказана інформація відображається автоматично при введенні номера справи).

2.4.5. Касаційна скарга, що надійшла до адміністративного суду касаційної інстанції, після формування Системою вхідного номера та дати реєстрації невідкладно передається відповідному користувачу Системи (секретарю суду або іншій особі, відповідно до функціональних обов'язків) для внесення в Систему інформації про:

осіб, що подали касаційні скарги;

осіб, які брали участь у справі;

зміст вимог, категорію справи відповідно до класифікатора, що затверджується ДСА України;

номер справи суду першої інстанції, П. І. Б. судді, склад суддів, що ухвалили оскаржувані судові рішення (у разі автоматизованого обміну інформацією щодо розгляду/перегляду (руху) справи між судом першої, апеляційної та касаційної інстанцій вказана інформація відображається автоматично при введенні номера справи).

2.4.6. Номери справ, зазначених у пунктах 2.4.3 - 2.4.5 цього Положення, формуються Системою автоматично.

Судовій справі надається єдиний унікальний номер, який визначається Системою в суді першої інстанції та залишається незмінний незалежно від проходження справи по інстанціях. У судах залежно від інстанцій Системою формується номер провадження, який необхідний для діловодства відповідного суду.

2.4.7. Після внесення інформації щодо справи користувачем Системи, визначеним головою суду, проставляється відмітка в картці про готовність справи до автоматичного розподілу та надається статус "Підготовлено до автоматичного розподілу між суддями".

2.4.8. Справи, що надійшли із судів апеляційної чи касаційної інстанції, після скасування ухвал: про залишення позовної заяви (апеляційної чи касаційної скарги) без руху, про відмову у відкритті провадження у справі, про забезпечення позову, про забезпечення доказів, про відмову в поновленні чи продовженні пропущеного процесуального строку, з питань визначення розміру судових витрат, про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень, про відмову в ухваленні додаткового судового рішення, про роз'яснення судового рішення або відмову у його роз'ясненні, про розгляд питань, пов'язаних із виконанням судового рішення (окрім випадків відсутності судді, який розглядав справу), про зупинення провадження у справі, окремої ухвали, додаткового судового рішення, а також заяви (подання, клопотання), які не вказані в пунктах 2.4.3 - 2.4.5 цього Положення, - не підлягають автоматичному розподілу, а передаються суддям, судове рішення яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває адміністративна справа.

Справи, що надійшли до касаційної інстанції у зв'язку з їх витребуванням за відкритим провадженням за касаційною скаргою, також не розподіляються, а передаються судді-доповідачу у справі.

2.5. На підставі внесеної інформації за наявності карток зі статусом "Підготовлено до автоматичного розподілу між суддями" Системою здійснюється автоматичний розподіл справ.

2.5.1. Автоматичний розподіл справ проводиться в кінці робочого дня, окрім випадків, передбачених законодавством, про що видається відповідний наказ голови суду.

2.5.2. Автоматичний розподіл справ між суддями здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів за категоріями справ чи іншими принципами спеціалізації.

2.5.3. Спеціалізація суддів та перелік суддів за спеціалізацією затверджуються наказом голови суду/президією суду.

2.5.4. В автоматичному розподілі судових справ між суддями у судах, де відсутня спеціалізація або її застосування неможливе (малоскладові суди із штатною чисельністю суддів до п'яти), беруть участь усі судді без поділу на групи з урахуванням підпункту 2.4.8 цього Положення.

2.5.5. Справи розподіляються між суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення правосуддя.

2.5.6. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді (виявлено обставини, які впливають на неупередженість судді, відсутність доступу до таємної інформації тощо), якому розподілено справу для одноособового розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього судді.

У разі задоволення відводу (самовідводу) комусь із суддів або всьому складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів (виявлено обставини, які впливають на неупередженість судді/складу суду, відсутність доступу до таємної інформації тощо), справа підлягає повторному автоматичному розподілу для визначення окремого судді або складу суду без урахування відведеного судді або складу суддів.

2.5.7. При розподілі справ основним критерієм є поточне навантаження суддів.

Визначення поточного навантаження здійснюється з урахуванням:

кількості справ, що надійшли на розгляд судді;

коефіцієнта складності справи;

виконання суддею інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя (передбачених Законом України "Про судоустрій України"), відповідно до таблиць відсотків і коефіцієнтів для відповідних судів (додатки 1, 2). У разі якщо суддя виконує декілька обов'язків, зазначених у цих таблицях, то коефіцієнти сумуються;

коефіцієнта, що враховує форму участі судді в розгляді справи (додаток 3).

2.5.8. У разі коли найменше навантаження мають декілька суддів, справа між ними розподіляється за принципом випадковості.

2.5.9. Якщо справа підлягає розгляду (перегляду) колегією суддів, при автоматичному розподілі справ Системою в місцевому суді призначаються головуючий суддя та склад колегії суддів, а в апеляційній та касаційній інстанціях - суддя-доповідач із числа усіх суддів відповідно до спеціалізації. Справа розглядається колегією суддів, до складу якої входить призначений Системою суддя-доповідач. Колегії суддів апеляційної та касаційної інстанцій формуються відповідно до чинного законодавства.

2.5.10. При розподілі використовується та враховується така інформація:

дата реєстрації справи;

номер справи;

спеціалізація (за наявності);

кількість справ, що надійшли на розгляд судді;

категорія адміністративної справи;

коефіцієнт складності справи;

кількість позовних вимог;

кількість осіб, які беруть участь у справі (сторони, треті особи, представники третіх осіб, інші особи, які беруть участь у справі);

судді, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення правосуддя;

судді, яким надано право розгляду відповідної справи;

судді, які виконують інші функції, не пов'язані із здійсненням правосуддя, відповідно до таблиць відсотків і коефіцієнтів, що враховують виконання суддею інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя, для відповідних судів.

2.5.11. Не розподіляються на суддю справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за сім днів до початку відпустки та в період відпустки судді;

за один день та в день перебування судді у відрядженні;

у період тимчасової непрацездатності судді;

в інших випадках, передбачених законом, коли суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді справи.

У разі перебування усіх суддів у відрядженні, відпустці чи на лікарняному автоматичний розподіл справ проводиться Системою наступного робочого дня.

2.5.12. Результатом автоматичного розподілу судових справ є Протокол розподілу справи між суддями для відповідних судів (додатки 4, 5). Протокол створюється Системою автоматично. Доступ для коригування інформації у Протоколі заблоковано.

У випадках, визначених чинним законодавством (відвід, самовідвід судді, недопустимість повторної участі судді в розгляді справи тощо), голова суду (особа, яка виконує його обов'язки) приймає рішення про призначення повторного автоматичного розподілу справи шляхом накладення в Протоколі відповідної, засвідченої підписом резолюції з обов'язковим обґрунтуванням призначення повторного автоматичного розподілу справи.

У випадку колегіального розгляду справи до Протоколу автоматично вносяться прізвища суддів, які входять до складу колегії, із зазначенням головуючого судді та/або судді-доповідача.

При проведенні повторного автоматичного розподілу справи до матеріалів справи долучаються новий Протокол з відміткою "Повторний розподіл" та зміст резолюції голови суду про його проведення. Попередній Протокол не вилучається з матеріалів справи.

2.5.13. У разі об'єднання справ відповідно до процесуального законодавства справа розглядається тим суддею, якому була розподілена справа, що надійшла до суду першою. При об'єднанні справ Системою автоматично перераховується навантаження на суддю із врахуванням таких справ.

2.5.14. У разі роз'єднання справ вони розглядаються тим самим суддею та додатково не розподіляються. При роз'єднанні справ Системою автоматично перераховується навантаження на суддю із врахуванням таких справ як нове надходження.

2.5.15. Справи, що залишились нерозглянутими суддею, у якого закінчились повноваження щодо здійснення ним правосуддя, у разі звільнення його з посади судді або припинення його повноважень розподіляються між суддями повторно відповідно до цього Положення.

2.5.16. Протокол розподілу справ між суддями роздруковується, підписується відповідним користувачем Системи та разом зі справою передається секретарю суду для негайного опрацювання та передачі секретарю судового засідання чи помічнику судді.

2.6. Передача справи для подальшого розгляду відбувається в такому порядку:

2.6.1. Після автоматичного розподілу справ Системою та долучення до матеріалів протоколу автоматичного розподілу, підписаного керівником апарату суду, секретар суду заносить інформацію про кількість аркушів у справі з урахуванням зазначеного протоколу та передає адміністративні справи визначеному Системою судді/судді-доповідачу.

Суддя/суддя-доповідач, визначений Системою, заносить дату отримання справи до Системи, після чого стає доступною для редагування та внесення відповідними користувачами Системи інформація про рух документів, зазначених у пунктах 2.4.3 - 2.4.5 цього Положення.

2.6.2. Інформація щодо процесуальних дій, судових рішень, пов'язаних із відкриттям провадження (апеляційного чи касаційного) та розглядом (апеляційним чи касаційним переглядом) справи, вноситься до Системи відповідним користувачем Системи.

У разі постановлення ухвали про відкриття провадження (апеляційного чи касаційного) у справі до Системи обов'язково вноситься інформація, що відповідає прийнятому суддею рішенню, із зазначенням дати ухвали.

Після заповнення вказаної інформації та відповідно до прийнятого рішення вносяться інші відомості, що відповідають стадіям судового процесу та можливим прийнятим рішенням у них.

До Системи заноситься повний текст постанови (ухвали), офіційний статус якої засвідчується ЕЦП судді/складу суддів.

Відомості про порушення строків, передбачених КАС України, фіксуються Системою автоматично.

У разі якщо у строк, встановлений для подання заяви про апеляційне оскарження, не надійшла до суду заява або апеляційна скарга, заповнюється поле про відомості щодо набрання постановою (ухвалою) законної сили. Вказана інформація заноситься до Системи користувачем Системи (секретарем суду) відповідно до функціональних обов'язків.

2.7. Надання особам інформації про стан розгляду справ щодо них, видача копій судових рішень та формування виконавчих листів на підставі наявних у Системі даних здійснюються в такому порядку:

2.7.1. Особам, які беруть участь у справі, а також особам, які не брали участі в справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, надається інформація щодо дати надходження справи до суду, номера справи, сторін та інших учасників у справі, дати та часу призначення справи до розгляду, зали судового засідання, дати розгляду справи, а також резолютивна частина рішення у справі (крім рішень у справі, яка слухалась у закритому судовому засіданні) та інформація про надходження апеляційних чи касаційних скарг та їх розгляду.

2.7.2. Для отримання інформації у суді діє підсистема електронного довідника. Електронний довідник встановлюється на окремому комп'ютері в холі суду для забезпечення оперативного надання інформації, зазначеної у підпункті 2.7.1, за окремою справою. Для отримання інформації необхідно ввести мінімальний набір даних щодо номера справи, або дати прийняття судового рішення, або найменування однієї із сторін у справі.

2.7.3. Електронні копії судових рішень, засвідчені електронним цифровим підписом судді, направляються до Єдиного державного реєстру судових рішень у порядку, визначеному Порядком ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 N 740, у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2009 N 1007.

2.7.4. Видача копії судового рішення здійснюється відповідно до процесуального законодавства шляхом роздрукування електронної копії судового рішення та засвідчення її печаткою суду.

2.7.5. Виконавчий лист формується в Системі та видається в роздрукованому вигляді.

2.8. До електронного архіву передаються електронні копії судових рішень з додатком переліку матеріалів, що містяться у справі, одночасно з передачею справи до архіву суду.

2.9. Формування звітності суду здійснюється в Системі на запит відповідальної особи.

2.10. Форми звітності, періодичність їх подання, найменування установ, що подають звітність, затверджені наказом ДСА України від 05.06.2006 N 55 "Про затвердження форм звітності про розгляд апеляційними та місцевими (крім господарських) судами судових справ і матеріалів та Інструкції щодо їх заповнення і подання", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.06.2006 за N 724/12598.

3. Форс-мажорні обставини

3.1. Знеструмлення електромережі суду, вихід із ладу сервера Системи та інші умови, що впливають на безперебійність та функціонування Системи відповідно до Положення, є форс-мажорними обставинами в роботі Системи.

3.2. При настанні форс-мажорних обставин розподіл судових справ між суддями здійснюється невідкладно після налагодження роботи Системи або на наступний робочий день.

3.3. У разі настання форс-мажорних обставин розподіл справ щодо виборчого процесу та процесу референдуму проводиться головою суду з дотриманням принципів, передбачених чинним законодавством.

3.4 Після усунення форс-мажорних обставин до Системи вноситься передбачена цим Положенням інформація із зазначенням у хронологічному порядку номера та дати фактичного надходження кореспонденції до суду.

4. Прикінцеві положення

4.1. Інформаційний обмін між користувачами Системи здійснюється на принципах безпаперового документообігу.

4.2. Забезпечення захисту інформаційних ресурсів Системи здійснюється шляхом застосування засобів і методів технічного захисту інформації, впровадження організаційних та інженерно-технічних заходів комплексної системи захисту інформації, спрямованих на недопущення блокування інформації, несанкціонованого доступу до неї, її модифікації або спотворення.

4.3. Технічний супровід та підтримка працездатності Системи здійснюються адміністратором Єдиної судової інформаційної системи України на підставі укладених з держателем Системи договорів.

4.4. Робота щодо наповнення та використання інформації в Системі здійснюється після створення правових умов (видача головою суду наказів про визначення рівня доступу та функціональних обов'язків користувачів щодо роботи із Системою) та розробки і впровадження програмно-технічних засобів для забезпечення функціонування підсистем на кожному робочому місці.

 

Начальник управління організації
роботи з ведення судової статистики,
діловодства та архіву судів Державної
судової адміністрації України 

 
О. М. Коцюба 


 

 

Додаток 1
до Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах 


 

Таблиця відсотків і коефіцієнтів,
що враховують виконання суддею інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя (для місцевого адміністративного суду)

N
з/п 

Повноваження 

Відсоток*
(%) 

Коефіцієнт 

Голова суду 

50 

1,3 

Заступник голови суду 

75 

1,2 

Член кваліфікаційної комісії суддів 

90 

1,1 

Член органу суддівського самоврядування 

90 

1,1 


 

____________
*
Відсоток справ, що надійшли до суду і розподіляються для прийняття рішення відповідно до законодавства.

 

Додаток 2
до Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах 


 

Таблиця відсотків і коефіцієнтів,
що враховують виконання суддею інших повноважень, не пов'язаних із здійсненням правосуддя (для апеляційного адміністративного суду)

N
з/п 

Повноваження 

Відсоток*
(%) 

Коефіцієнт 

Голова суду 

40 

1,4 

Перший заступник голови суду, заступник голови суду 

60 

1,3 

Член кваліфікаційної комісії суддів 

90 

1,1 

Член органу суддівського самоврядування 

90 

1,1 


 

____________
*
Відсоток справ, що надійшли до суду і розподіляються для прийняття рішення відповідно до законодавства.

 

Додаток 3
до Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах 


 

Таблиця коефіцієнтів,
що враховують форму участі судді в розгляді справи

N
з/п 

Форма участі судді в розгляді справи 

Коефіцієнт 

Суддя-доповідач (у суді апеляційної чи касаційної інстанції) 

Головуючий (одноособовий розгляд) 

Головуючий (колегіальний розгляд у суді першої інстанції) 

Головуючий* (колегіальний розгляд у суді апеляційної чи касаційної інстанції) 

0,6 

Член колегії суддів  

0,5 


 

____________
*
У разі якщо головуючим та суддею-доповідачем призначено одного суддю, визначається коефіцієнт судді-доповідача.

 

Додаток 4
до Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах 


 

Протокол розподілу справи між суддями
(для місцевого адміністративного суду)

Найменування суду

Справа N ___________________

Суть справи:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Справу призначено головуючому судді: ________________________
                                                                                                                                                                                           (П. І. Б.)

Інші судді, які входять до складу колегії:

1. ________________________________

2. ________________________________

Обґрунтування призначення проведення повторного автоматичного розподілу справи
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова суду     ____________________           _______________________
                                                    (підпис)                                                         (П. І. Б.)

Інформацію внесено в систему автоматичного розподілу.

Керівник апарату суду      _____________________________                 __________________________
                                                                                            П. І. Б.                                                                                 (підпис)

/дата формування Протоколу/ 


 

 

Додаток 5
до Положення про автоматизовану систему документообігу в адміністративних судах 


 

Протокол розподілу справи між суддями
(для апеляційного адміністративного суду)

Найменування суду

Справа N ___________________

Суть справи:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Справу призначено судді-доповідачу: ________________________
                                                                                                                                                                                        (П. І. Б.)

Інші судді, які входять до складу колегії:

1. ________________________________ - головуючий суддя.

2. ________________________________

Обґрунтування призначення проведення повторного автоматичного розподілу справи
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова судової палати      ____________________          _______________________
                                                                              (підпис)                                                        (П. І. Б.)

Інформацію внесено в систему автоматичного розподілу.

Керівник апарату суду    _______________________                            ____________________________
                                                                                 П. І. Б.                                                                                              (підпис)

/дата формування Протоколу/ 


 

____________